Dědická řízení

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Rodinné právo – dědické věci


*povinný údaj

Článek 78 písm. a) - názvy a kontaktní údaje soudů nebo orgánů příslušných pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 45 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 50 odst. 2

V Rumunsku spadají žádosti o uznání a prohlášení vykonatelnosti (exequatur) do příslušnosti tribunálu („tribunal“) (čl. 95 odst. 1 a čl. 1098 občanského soudního řádu). Odvolání proti rozhodnutím o uznání a prohlášení vykonatelnosti (exequatur) projednává odvolací soud (čl. 96 odst. 2 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řádu).

Článek 78 písm. b) - řízení o opravných prostředcích uvedených v článku 51

Dovolání („recursul“) se podává k Nejvyššímu kasačnímu a trestnímu soudu („Înalta Curte de Casație și Justiție“) (čl. 97 odst. 1 občanského soudního řádu).

Nejvyšší kasační a trestní soud sídlí v Bukurešti (str. Batiștei nr. 25, Sector 2, PSČ 020934).

Článek 78 písm. c) - podstatné informace o orgánech příslušných k vydávání osvědčení podle článku 64

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Notář.

Jména notářů a kontaktní údaje notářských kanceláří lze nalézt na internetové stránce Národní unie notářů v Rumunsku: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Článek 78 písm. d) - opravné prostředky uvedené v článku 72

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Podle návrhu zákona vydává evropské dědické osvědčení na žádost notář, který vydal dědické osvědčení podle rumunského zákona. Proti vydání evropského dědického osvědčení i proti zamítnutí vydání evropského dědického osvědčení se lze odvolat. Odvolání projednává soud, v jehož obvodu se nachází sídlo notáře, který dědické osvědčení podle rumunského zákona vydal. Na toto rozhodnutí se vztahuje pouze jediný opravný prostředek. Během odvolacího řízení může soud nařídit pozastavení účinků evropského dědického osvědčení.

Oprava, změna nebo stažení evropského dědického osvědčení je v kompetenci notáře, který osvědčení vydal. V případě opravy, změny a stažení evropského dědického osvědčení je notář povinen informovat všechny osoby, kterým byly kopie evropského dědického osvědčení vydány. Proti opravě, změně a stažení evropského dědického osvědčení se lze odvolat. Odvolání projednává soud, v jehož obvodu se nachází sídlo notáře, který opravené, změněné nebo stažené evropské dědické osvědčení vydal. Na toto rozhodnutí se vztahuje pouze jediný opravný prostředek.

Článek 79 - Stanovení a následné změny seznamu obsahující informace uvedené v čl. 3 odst. 2

Neuplatňuje se.

Poslední aktualizace: 26/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.