Succession

National information and online forms concerning Regulation No. 650/2012

General information

Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 governing jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance of authentic instruments aims at facilitating the handling of international successions for citizens.

The Regulation applies in all Member States of the European Union with the exception of Denmark and Ireland.

Applying to successions of persons who die on or after 17 August 2015, the Regulation will make sure that a given succession is treated coherently, under a single law and by one single authority, while also allowing citizens to choose the law of their country of nationality to apply to their succession.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS), which is a document issued by the authority dealing with the succession for use by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States, without any special procedure being required.

On 9 December 2014, the Commission adopted an Implementing Regulation establishing the forms to be used under the Succession Regulation:

- Word Word (274 Kb) en

- PDF PDF (800 Kb) en

The e-Justice Portal allows the possibility to complete and create a PDF of form V (European Certificate of Succession) on-line here.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Наследство - Белгия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Заявления за декларация за изпълняемост: първоинстанционния съд (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Жалби срещу решения по такива заявления:

- възражение (opposition/verzet) може да бъде подадено пред същия първоинстанционен съд

- въззивна жалба (appel/beroep) може да бъде подадена пред апелативния съд (Cour d'appel/Hof van Beroep)

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Касационният съд (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) извършва проверка на правните аспекти. Той не се произнася по фактите. Касационното обжалване представлява специална процедура. Дело пред Касационния съд може да бъде заведено само когато вече са изчерпани обикновените процедури по обжалване, като например възражения или жалби; Касационният съд разглежда само дали оспорваното съдебно решение или определение противоречи на закона или не спазва някоя правна норма. Ако случаят е такъв, Касационният съд ще отмени оспорвания съдебен акт и ще върне делото на друг съд от същата инстанция като първия. Този съд трябва отново да разгледа делото по същество.

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Bruxelles/Brussel

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Удостоверенията съгласно член 64 се издават от нотариусите.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Съдът по семейни въпроси (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) е създаден съгласно Закона от 13 юли 2013 г.; той представлява отделение на първоинстанционния съд. От съображения за опростяване и за да се намалят разноските по съдебното производство, в новия закон е заложено общото правило, че производството трябва да бъде образувано чрез подадена до съда молба (requête/verzoekschrift). В много случаи обаче производството може да бъде образувано чрез връчване на призовка (citation/dagvaarding) на другата страна, което предоставя на ищеца повече контрол по отношение на датата, на която реално се завежда делото пред съда.

Последна актуализация: 10/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - България

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Молбата за допускане на изпълнението на съдебно решение или на друг акт, постановен в друга държава – членка на Европейския съюз, се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението (чл. 627д, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Намирането на местно-компетентния съд става посредством наличната търсачка.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Разпореждането на първоинстанционния съд подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд (чл. 627д, ал. 6, изр. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд (чл. 627д, ал. 6, изр. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Националното законодателство в гражданската област, касаещо въззивното и касационното обжалване е уредено в Глава 20 и Глава 22 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Когато българският съд е международно компетентен съгласно чл. 4, 7, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 650/2012, заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследство се подава пред районния съд по последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва – по последния му адрес в страната, а при липса на адрес в страната – пред Софийския районен съд (чл. 627e, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Намирането на местно компетентния районен съд става посредством търсачката в сайта.

Няма друг компетентен орган, който да издава европейското удостоверение за наследство.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Европейското удостоверение за наследство, както и отказът за издаването му подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в едномесечен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за издаването му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания.
(чл. 627е, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс).

Актовете, постановени по искане за поправка, изменение или оттегляне на европейско удостоверение за наследство, подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за поправката, изменението или оттеглянето му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания (чл. 627ж, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Спирането на действието на европейско удостоверение за наследство, издадено от районния съд, може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред окръжния съд.(чл. 627з от Гражданския процесуален кодекс).

За въпросите, които не са уредени от Регламент (ЕС) № 650/2012 и от специално създадените в Гражданския процесуален кодекс правила, свързани с производството по издаване на европейско удостоверение за наследство, се прилагат общите правила на охранителни производства (глава четиридесет и девета от ГПК).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Единствено съдилищата у нас отговарят на определението в чл. 3, ал. 2 на понятието "съд".

Последна актуализация: 11/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Чешка република

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съгласно член 45, параграф 1 от Регламента заявления за декларация за изпълняемост се разглеждат от okresní soud [районен съд] (в Прага, obvodní soud, в Бърно, Městský soud).

Жалби срещу решения по заявления за декларация за изпълняемост съгласно член 50, параграф 2 от Регламента се разглеждат от krajský soud [окръжен съд] (в Прага, Městský soud). Жалбите следва да се подават в съда, чието решение се обжалва.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Могат да се използват само следните извънредни процедури по обжалване:

- žaloba pro zmatečnost [жалба за отмяна]

- žaloba na obnovu řízení [жалба за възобновяване на производство]

- dovolání [въззивна жалба]

Всички посочени жалби за започване на извънредни процедури по обжалване следва да се подадат в съда, който е постановил решение по делото на първа инстанция.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Европейско удостоверение за наследство се издава само от съда. Ако производството по наследяване вече е в ход, удостоверението се издава от съдебния комисар на съда, който отговаря за тези производства съгласно член 100, параграф 1 от Закон № 292/2013 за специалните съдебни производства.

Ако след приключване на производството по наследяване, дадено европейско удостоверение за наследство трябва да се поправи, измени или оттегли, този съдебен акт не може да бъде осъществен от нотариус, действащ в качеството си на съдебен комисар, тъй като неговата компетентност е прекратена; той вече не е съдебен комисар.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Krajský soud [окръжният съд] (в Прага, Městský soud) се произнася по жалбите, подадени до него чрез нотариуса, действащ в качеството си на съдебен комисар, или чрез okresní soud [районния съд], чието решение се обжалва.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Съгласно член 100, параграф 1 от Закон № 292/2013 за специалните съдебни производства, актовете на първоинстанционния съд в производства по наследяване се изпълняват от нотариус, действащ в качеството си на съдебен комисар, на когото съдът е възложил изпълнението, освен ако не е определено друго.

Последна актуализация: 08/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Германия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

- Регионален съд (Landgericht)

- Висш регионален съд (Oberlandesgericht).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Жалба, основана на нарушение на закона (Rechtsbeschwerde)

- Федерален върховен съд (Bundesgerichtshof — BGH).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

  • Районен съд (Amtsgericht)
  • Баден-Вюртемберг: Amtsnotariat

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

- Висш регионален съд (Oberlandesgericht).

Жалбата трябва да бъде подадена в едномесечен срок от датата, на която лицето, имащо право да обжалва, е уведомено за решението.

Ако обичайното местопребиваване на лицето е в чужбина, този период се удължава на два месеца.

Жалбата трябва да бъде подадена в писмена форма или под формата на устно изложение, записано в писмена форма в съда, и може да се отнася както до правни, така и до фактически въпроси.

Жалбата се препраща служебно на висшия регионален съд.

Висшият регионален съд може да се произнесе сам по делото или да го върне на съда от по-нисша инстанция, като му даде указание да постанови решение, съобразено със становището на висшия регионален съд.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 22/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Естония

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

В Естония компетентни да разглеждат заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 от Регламента са окръжните съдилища. В Естония има четири окръжни съдилища: окръжните съдилища в Харю, Пярну, Тарту и Виру. Информацията за контакт с окръжните съдилища е достъпна на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдилищата.

В Естония компетентни да разглеждат жалби срещу решения по заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 50, параграф 2 от Регламента са областните съдилища. В Естония има две областни съдилища: Областен съд в Талин и Областен съд в Тарту. Информацията за контакт с областните съдилища е достъпна на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдилищата.

Жалбите пред областните съдилища се подават чрез окръжния съд, чието решение е оспорено в жалбата.

Като второинстанционен съд областният съд в Талин разглежда жалби срещу решения на окръжните съдилища в Харю и Пярну. Като второинстанционен съд областният съд в Тарту разглежда жалби срещу решения на окръжните съдилища в Тарту и Виру.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

В Естония такива производства попадат в компетентността на Върховния съд. Решение на областен съд може да бъде оспорено чрез подаване на жалба до Върховния съд. Дадена жалба срещу решение на съда може да се основава единствено на факта, че когато е постановил решението, областният съд неправилно е приложил разпоредба на материалното право или сериозно е нарушил разпоредба на процесуалното право, което може да е довело до неправилно съдебно решение.

Информация за контакти можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Върховния съд.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

В Естония европейското удостоверение за наследство се издава от нотариуси в съответствие с член 64 от Регламента. Актуализирана информация за контакт с всички нотариуси, които са определени в Естония, можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Нотариалната камара, или чрез функцията „Намиране на нотариус“.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

В Естония такива производства попадат в компетентността на окръжните съдилища.

За да се оспори европейско удостоверение за наследство, издадено от нотариус, трябва да се подаде жалба до окръжния съд, в чийто район се намира нотариусът, издал европейското удостоверение за наследство. Окръжният съд се произнася по жалбата.

Решението на окръжния съд може да се обжалва пред областния съд, а решението на областния съд може на свой ред да се обжалва пред Върховния съд.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Естония няма такива органи.

Последна актуализация: 28/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Гърция

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдът, компетентен да разглежда заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1, е едноличният първоинстанционен съд [Μονομελές Πρωτοδικείο], в чийто съдебен район е местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на страната, срещу която се иска изпълнението; в останалите случаи е компетентен едноличният първоинстанционен съд в столицата на държавата (член 905, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Съдът, който е компетентен да разглежда жалби срещу решения, постановени в съответствие с член 45, параграф 1, е съответният едноличен апелативен съд [Μονομελές Εφετείο], спрямо който се явява долустоящ едноличният първоинстанционен съд, разгледал заявлението.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Върховният съд [Άρειος Πάγος] е съдът, пред който може да бъде обжалвано решението, постановено по жалба, посочена в член 51 (едноличен апелативен съд).

Изпълняемостта се обявява от едноличен първоинстанционен съд в производствата ex parte (членове 740—781 от Гражданския процесуален кодекс).

Жалби, подадени пред едночленния апелативен съд срещу посоченото по-горе решение на едноличния апелативен съд [sic], се разглеждат в рамките на производство за оспорване (член 524 от Гражданския процесуален кодекс).

Решението може да бъде отменено на основанията, посочени в член 559 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Районният съд [Ειρηνοδικείο], в чийто съдебен район е било местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на починалото лице към момента на смъртта; във останалите случаи е компетентен районният съд на столицата на държавата (член 30 и член 810 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

А. - Решението, с което се разпорежда предоставянето на удостоверение за наследство съгласно член 72, параграф 1 от Регламента, може да бъде обжалвано чрез подаване на жалба пред първоинстанционния съд в колегиален състав [Πολυμελούς Πρωτοδικείου], в чийто съдебен район се намира районният съд (член 824, параграф 1 във връзка с член 18 от Гражданския процесуален кодекс).

Б. Решението, с което се разпорежда оттеглянето, обявяването за недействително, изменението или отмяната на удостоверението, може да бъде обжалвано съгласно член 71 и член 73, параграф 1, буква a) от Регламента само чрез възражение от трето лице до съда по наследството, който е районният съд [Ειρηνοδικείο], в чийто съдебен район е било местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на починалото лице към момента на смъртта, в останалите случаи е компетентен районният съд на столицата на държавата (член 823 и член 824 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с член 1965 от Гражданския кодекс).

За производството по обжалване (съгласно точка А по-горе) вж. членове 495 — 500 и членове 511 — 537 от Гражданския процесуален кодекс.

За възражението на трето лице (съгласно точка Б по-горе) вж. членове 583—90 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Нотариусите са правните специалисти, които са компетентни в областта на наследяването.

Работата на нотариусите се контролира от съдебен орган (прокурорът към първоинстанционния съд — Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Нотариусите са неплатени държавни служители, на които държавата е предоставила правомощието да изготвят автентични актове, които са с валидност на официални документи и като такива се ползват с предимството да имат повишена доказателствена сила, достоверна дата и изпълнителна сила.

При изпълнение на своите задължения, като прилагат закона, нотариусите защитават едновременно интересите на държавата и на страните, осигуряват правна сигурност на участващите в производството и като юристи с висше образование, които действат безпристрастно, предотвратяват потенциални съдебни спорове.

Посочените качества на нотариусите и характеристики на актовете и документите, които изготвят, означават, че нотариусите играят активна и ефективна роля в охранителни производства, като защитават правата на всички тези, които се явяват пред тях.

Последна актуализация: 02/12/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Испания

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентен да разгледа заявлението за декларация за изпълняемост е първоинстанционният съд (Juzgado de Primera Instancia) по местожителството на страната, срещу която е подадено искането за признаване или изпълнение, или по мястото на изпълнението, където трябва да породи действие съдебното решение.

Правило 2 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство (Ley de Enjuiciamiento Civil) във версията му, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) по граждански дела.

Съдебното решение по заявлението може да бъде обжалвано. Компетентен да разглежда жалбите е съдът на съответната провинция (Audiencia Provincial).

Правило 5 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията му, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Процедурите по обжалването на решенията, постановени по жалби, съгласно този закон са: извънредно обжалване поради процесуални нарушения (recurso extraordinario por infracción procesal) и касационно обжалване (recurso de casación).

Правило 5 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията му, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Удостоверението ще бъде издадено от компетентния в съответния случай съд или нотариус.

a) Съдът издава европейско удостоверение за наследство посредством нарочна заповед (mediante providencia) в съответствие с член 67 от Регламент (ЕС) No 650/2012 след подаване на заявление за удостоверение, подадено посредством формуляра, посочен в член 65, параграф 2 от този регламент.

Съдът, който е разгледал или разглежда въпросите, свързани с наследяването, ще бъде компетентен да разгледа въпроса за издаването на европейското удостоверение за наследство. На заявителя ще бъде предоставено копие от удостоверението.

б) При подаване на съответното заявление компетентният нотариус, който урежда всички или някои въпроси, свързани със наследството, или неговият представител или заместник в зависимост от случая отговаря за издаването на удостоверението съгласно член 62 от Регламент (ЕС) No 650/2012, като за целта използва формуляра, посочен в член 67 от този регламент.

Правила 11 и 14 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

а) Съдът извършва изменението, отмяната или отказа за издаване на европейското удостоверение за наследство посредством нарочно решение (mediante auto), което може да бъде оспорено посредством искане за преразглеждане (recurso de reposición) от същия съд (en única instancia).

б) Срещу отказа на даден нотариус да поправи, измени, отмени или издаде европейско удостоверение за наследство може да бъде поискано преразглеждане от първоинстанционния съд по седалището на нотариуса, което се извършва в рамките на устно производство (trámites del juicio verbal).

Правила12, 13, 15 и 16 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Нотариусите, що се отнася до декларациите на наследници по закон, процедурите по представяне, проверката, отварянето и нотариалното удостоверяване на запечатани, саморъчни и устни завещания, както и изготвянето на опис на наследственото имущество.

Членове 55 и 56; 57 до 65, 67 и 68 от Закона за нотариусите (Ley del Notariado), във версията съгласно единадесетата заключителна разпоредба на Закон 15/2015 от 2 юли 2015 г. относно охранителните производства (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Последна актуализация: 14/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Франция

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Заявленията, посочени в член 45, се подават до директора на деловодството на окръжния съд (tribunal de grande instance) (членове 509-1, 509-2 и 509-3 от Гражданския процесуален кодекс), когато заявлението се отнася до съдебно решение или съдебна спогодба, и до председателя на нотариалната камара (chambre des notaires) или, в случай че той отсъства или е възпрепятстван да изпълни задълженията си, до неговия заместник, когато заявлението се отнася до официален документ.

Съдът, до който се подават жалбите, посочени в член 50, параграф 2, е председателят на окръжния съд (член 509-9 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Окончателно решение, постановено от председателя на окръжния съд, може да бъде обжалвано само чрез подаването на касационна жалба (pourvoi en cassation).

Касационната жалба може да има различни основания (незаконосъобразност, превишаване на правомощията, липса на компетентност на съда, липса на правно основание, липса на мотиви, противоречащи си съдебни решения и т.н.), но общото помежду им е, че съдът преценява единствено дали законът е бил правилно приложен. Това означава, че Касационният съд проверява дали решението не е незаконосъобразно, или не пренебрегва правния ред, но не се произнася по същество по фактите по делото.

Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Европейското удостоверение за наследство се издава от нотариус.

Висшият нотариален съвет (Conseil supérieur du notariat) е органът, който организира нотариалната дейност във Франция.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

За контакт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.notaires.fr/fr.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Посочените в член 72 жалби могат да бъде подадени до председателя на окръжния съд, в чийто съдебен район се намира кантората на нотариуса (член 1381-4 от Гражданския процесуален кодекс).

Такава жалба може да бъде подадена в срок от петнадесет дни от връчването на заверено копие от европейското удостоверение за наследство или от уведомяването за него, или от получаването на решение относно европейското удостоверение за наследство.

Окончателното решение по жалбата се постановява от председателя на окръжния съд. Жалбоподателят, нотариусът, който е издал удостоверението, и, когато е приложимо, страната, искаща европейското удостоверение за наследство, ако е различна от жалбоподателя, се изслушват или се призовават. Нотариусът се уведомява за решението.

Когато председателят на окръжния съд разпореди издаването, поправянето или изменянето на удостоверението, той може да предприеме необходимите мерки служебно или да изиска от нотариуса да направи това.

Ако председателят на съда разпореди оттеглянето на европейското удостоверение за наследство или спирането на неговото действие, нотариусът незабавно уведомява всички лица, на които е издадено заверено копие от удостоверението. В периода на спиране на действието на удостоверението не могат да се издават копия от него.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 08/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Хърватия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Наименованията на компетентните общински съдилища и данните за връзка с тях могат да бъдат намерени в базата данни за съдилищата, която е достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Жалби срещу решения на първоинстанционните съдилища (по възражения срещу решения на нотариуси) се подават в петнадесетдневен срок от връчването на тези съдебни решения.

Въз основа на жалбата първоинстанционният съд може сам да измени оспорваното решение, като постанови ново решение. Ако първоинстанционният съд не измени решението си, той препраща жалбата на второинстанционния съд (който може да разгледа дори жалба, подадена след изтичане на срока за обжалване, ако това не нарушава правата на други лица).

Следва да се отбележи, че всеки, който има законен интерес, при положение че не е обвързан с влязло в сила решение по делото за наследство, може да атакува решението във всяка негова част, която счита за неправилна (член 232 от Закона за наследството).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

В съответствие със Закона за наследството компетентни да издават европейски удостоверения за наследство са общинските съдилища и нотариусите в качеството им на съдебни комисари.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Член 7 от Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) № 650/2012 позволява да се подаде възражение срещу европейско удостоверение за наследство (наричано по-нататък „удостоверението“), издадено от нотариус. Компетентен да се произнесе по възражението е общинският съд. Законът също така позволява подаване на жалба срещу удостоверение, издадено от общински съд, или срещу решение на общинския съд за издаване или отказ за издаване на удостоверение. Компетентен да се произнесе по жалбата е окръжният съд.

Общинският съд или нотариусът, издал удостоверението, може служебно или по искане на страна, която докаже, че има законен интерес, да поправи, измени или оттегли дадено удостоверение. Член 9 от Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) № 650/2012 позволява да се подаде възражение срещу решение на нотариус, с което се поправя, изменя или оттегля удостоверение. Компетентен да се произнесе по възражението е общинският съд. Законът позволява също подаване на жалба срещу решение на общинския съд, с което се поправя, изменя или оттегля удостоверение. Компетентен да се произнесе по жалбата е окръжният съд.

Компетентен да се произнесе по искане за спиране на действието на на дадено удостоверение по смисъла на член 73, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 650/2012 е общинският съд или нотариусът, пред който е поставен въпросът за изменение или оттегляне на удостоверението. Срещу решение на нотариус за спиране на действието на удостоверение може да бъде подадено възражение, по което е компетентен да се произнесе общинският съд. Срещу решение на общинския съд за спиране на действието на удостоверение може да бъде подадена жалба, по която е компетентен да се произнесе окръжният съд.

Във всички споменати по-горе случаи разпоредбите на Закона за наследството, уреждащи производствата и възраженията, свързани с решения в областта на наследяването, се прилагат mutatis mutandis за производствата и решенията по възражения срещу решения на нотариусите и по жалби срещу решения на общинските съдилища.

Съгласно Закона за наследството възражение срещу решение на нотариус, в качеството му на съдебен комисар в производство по наследяване, може да се подаде в срок от осем дни от датата на връчването на решението на страните. Възражението се подава до нотариуса, който е длъжен незабавно да го предаде заедно със съответното досие на компетентния общински съд. Общинският съд се произнася по възражението в едноличен състав. Всички просрочени, непълни или недопустими възражения се отхвърлят от съда. Когато се произнася по възражение срещу решение на нотариус, съдът може изцяло или частично да потвърди решението или да го отмени. Съдът може служебно да реши коя част от решението да отмени и коя да потвърди. Срещу съдебно решение, с което се отменя изцяло или отчасти решение на нотариус, не е допустима самостоятелна жалба.

Законът за наследството позволява подаване на жалба срещу решение на първоинстанционен съд. Жалбата трябва да бъде подадена в първоинстанционния съд в срок от петнадесет дни от датата, на която решението на първоинстанционния съд е било връчено. Въз основа на жалба, подадена в срок, първоинстанционният съд може сам да измени обжалваното решение, като постанови ново решение, ако това не нарушава правата, които други лица, черпят от това решение. Ако първоинстанционният съд не измени решението си, той препраща жалбата на второинстанционния съд, независимо дали жалбата е подадена в законоустановения срок. По правило второинстанционният съд се произнася само по жалби, подадени в срок. Той може обаче да разгледа и жалби, подадени със закъснение, ако това не нарушава правата, които други лица черпят от обжалваното решение.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Хърватия, освен компетентните общински съдилища, нотариуситеPDF(194 Kb)hr са определени като правни специалисти, притежаващи компетентност в областта на наследяването, които упражняват съдебни функции или действат по силата на делегиране на правомощия от страна на съдебен орган или под негов контрол, в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.

Последна актуализация: 19/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Италия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Апелативен съд (corte d’appello)

Данните за контакт с всички апелативни съдилища могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, като ограничите търсенето само до „Corti d’Appello“ (Апелативни съдилища).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Corte Suprema di Cassazione di ROMA (Върховен касационен съд на Рим)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italia

Телефон: +39 06 68831

Факс: +39 06 6883423

Уебсайт http://www.cortedicassazione.it/

Местен официален празник: 29 юни

Националната процедура е касационно обжалване (ricorso per cassazione).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариуси

Данните за контакт с нотариусите (notai) могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Жалба (reclamo) съгласно член 739 от Гражданския процесуален кодекс.

а)

- Обикновеният съд (tribunale) по мястото на пребиваване на нотариуса, който заседава в колективен състав (in composizione collegiale).

б)

Данните за контакт с всички обикновени съдилища могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, като ограничите търсенето само до „Tribunali“ (Съдилища).

в)

Жалбата по член 739 от Гражданския процесуален кодекс се подава чрез молба до обикновения съд, който я разглежда в закрито съдебно заседание (in camera di consiglio). Жалбата трябва да бъде задължително подадена в срок от десет дни от датата на обявяването (comunicazione) на решението на издаващия орган, ако тя се подава срещу една страна, или от датата на връчването (notificazione), ако се подава срещу няколко страни.

Последна актуализация: 06/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Кипър

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентните съдилища са районните съдилища.

  • Районен съд Никозия

Адрес: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Тел.: (+357) 22865518

Факс: (+357) 22304212/22805330

Електронен адрес: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд Лимасол

Адрес: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Тел.: (+357) 25806100/25806128

Факс: (+357) 25305311

Електронен адрес: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд Ларнака

Адрес: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Тел.: (+357) 24802721

Факс: (+357) 24802800

Електронен адрес: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд Пафос

Адрес: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Тел.: (+357) 26802601

Факс: (+357) 26306395

Електронен адрес: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд Фамагуста

Адрес: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Тел.: (+357) 23730950/23742075

Факс: (+357) 23741904

Електронен адрес: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Кипърското законодателство не предвижда процедура по обжалване на решение, постановено от Върховния съд (Anótato Dikastírio) по подобна жалба.

Въпреки това, ако декларация за изпълняемост бъде оспорена посредством подаване на заявление за прерогативно нареждане (pronomiakó éntalma) до съдия от Върховния съд, then an appeal (éfesi) срещу решението на съдията може да се подава жалба, както би било в гражданските дела.

Във всеки случай при наличие на твърдение за нарушение на правата на човека може да се подаде индивидуална жалба в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Издаващият орган във връзка с европейското удостоверение за наследство е съответният териториално компетентен районен съд (Eparchiakó Dikastírio), както е посочено по-горе във връзка със заявлението за декларацията за изпълняемост.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Начинът за обжалване на решение, постановено от издаващия орган, т.е. районния съд, във връзка с издаване на удостоверение за наследство, е да се подаде жалба пред Върховния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс (Thesmoí Politikís Dikonomías).

По изключение Върховният съд може да даде разрешение за подаване на заявление за прерогативно нареждане, в който случай се прилага описаната по-горе процедура.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Единственият орган, който упражнява съдебни функции или действа чрез делегиране на правомощия от страна на съдебен орган, или действа под контрола на съдебен орган, е секретарят (protokollitís) на съответния районен съд по силата на глава 189, раздел 13, но установените в член 3, параграф 2 от регламента условия за тези компетентности не са изпълнени, поради което секретарят не се счита за „съд“ по смисъла на регламента.

Предвид значението на понятието „решение“ по смисъла на член 3, параграф 1, буква ж) от регламента, единствената компетентност на секретаря, която изпълнява всички условия по член 3, параграф 2 от регламента, е определянето на разходите за заявленията и производствата, свързани с наследяването по принцип, така че при упражняване на тази компетентност секретарят попада в обхвата на понятието „съд“ по смисъла на регламента.

Последна актуализация: 07/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Латвия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Решение на чуждестранен съд, което подлежи на изпълнение в държавата, в която е постановено, има изпълнителна сила в Латвия, след като е било признато в Латвия, в съответствие с процедурата, която е в сила.

Процедурата за осигуряване на декларация за изпълняемост като тази, посочена в Регламент (ЕС) № 650/2012, се определя в глава 77 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likuma), в която се разглежда признаването на решения на чуждестранни съдилища, освен когато в съответните конвенции и регламенти е предвидено друго. От това следва, че съдът, компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост съгласно член 45, параграф 1, е районният или градският съд (rajona (pilsētas) tiesa) на мястото, където решението трябва да бъде изпълнено, или по адресната регистрация на ответника, или, ако няма такова място — по действителното местопребиваване или седалище на ответника.

Решение на районния или градския съд, с което се признава или се отказва признаването на решение на чуждестранен съд, може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба (blakus sūdzība) до окръжния съд (apgabaltiesa), а решение на окръжния съд може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба до Върховния съд (Augstākā tiesa).

Тук можете да намерите списък на районните (градските) съдилища и на окръжните съдилища; Портал на латвийските съдилища

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Решението на районния или градския съд, с което се признава или се отказва признаването на решение на чуждестранен съд, може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба до окръжния съд, а решение на окръжния съд може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба до Върховния съд.

Страна по делото, чиято адресна регистрация се намира в Латвия, или, ако няма такава, чието действително местопребиваване или седалище се намира в Латвия, може да подаде допълнителна жалба в 30-дневен срок от получаване на копие от решението; страна по делото, чиято адресна регистрация или действително местопребиваване, или седалище не се намира в Латвия, може да подаде допълнителна жалба в 60-дневен срок от получаване на копие от решението.

Тук можете да намерите списък на латвийските съдилища: Портал на латвийските съдилища

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

При условие че Латвия е компетентна във връзка с трансгранично наследяване съгласно членове 4, 7, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 650/2012, европейското удостоверение за наследство може да бъде издадено от всеки нотариус (zvērināts notārs).

Тук можете да намерите списък на нотариусите: Уебсайт на нотариусите

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

По искане на заинтересована страна нотариусът, който е изготвил европейското удостоверение за наследство, може да поправи, измени или оттегли удостоверението в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и може също така да спре действието на удостоверението в съответствие с член 73 от Регламента.

За да го направи, нотариусът трябва да изготви нотариален акт (notariāls akts), с който се поправя, изменя, оттегля или спира действието на удостоверението, и незабавно да уведоми всички лица, на които са издадени заверени копия или преписи от удостоверението.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и раздел 324.1 от Закона за нотариусите (Notariāta likums) нотариус, който разглежда случай на трансгранично наследяване, прилага нормите на Закона за нотариусите, освен ако не е предвидено друго в правото на Европейския съюз, което е пряко приложимо в Латвия.

Заявлението за наследяване (mantošanas iesniegums) трябва да бъде подадено до нотариус, практикуващ в района, посочен в раздел 252 от Закона за нотариусите, но ако последната адресна регистрация на починалия или местонахождението на имота, или на по-голямата част от него не са известни, молбата може да бъде подадена до всеки нотариус.

Производството за осигуряване на декларация за изпълняемост на съдебно решение трябва да бъде образувано пред районния (градския) съд.

Тук можете да намерите списък на нотариусите: Уебсайт на нотариусите.

Последна актуализация: 13/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Люксембург

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентен съд или орган

Председател на окръжния съд (Tribunal d’arrondissement)

Адреси

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Тел.: 00352 8032 141

Съд, компетентен да разглежда жалби

Апелативен съд, граждански състави (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Адрес

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: 00352 4759 811

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Компетентен съд

Касационен съд (Cour de cassation)

Адрес

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: 00352 475981 369/373

Процедура

Касационна жалба (recours en cassation)

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Компетентни органи

Всички нотариуси, които са членове на Нотариалната камара (Chambre des Notaires) на Великото херцогство Люксембург.

Информация

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.notariat.lu

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Компетентен съд

Окръжен съд (Tribunal d’arrondissement)

Адрес:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Тел.: 00352 8032 141

Процедура

Писмена процедура

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

/

Последна актуализация: 24/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Унгария

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Районният съд по седалището на окръжния съд; в Будапеща — Централният районен съд на Буда; жалбите се разглеждат от окръжните съдилища, а в Будапеща — от Окръжния съд на Будапеща-град (наименование и адрес на съдилищата).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Молбите за преразглеждане се разглеждат от Върховния съд на Република Унгария в рамките на производство по преразглеждане.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Органите, компетентни да издават удостоверението, са:

- съдилищата, посочени в член 3, параграф 2: районни съдилища

- други органи, компетентни в областта на наследяването съгласно националното право: нотариуси

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Жалбите се разглеждат от окръжните съдилища, а в Будапеща от — Окръжния съд на Будапеща-град (наименование и адрес на съдилищата).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Унгария нотариусите се считат за „други органи и правни специалисти“.

Последна актуализация: 24/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Малта

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдът, компетентен да разглежда заявление за декларация за изпълняемост, е Гражданският съд, отделение с обща компетентност.  Жалби се подават пред Апелативния съд.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Разгледайте разпоредбите на дял IV от книга трета на Кодекса за организационното устройство и гражданския процес  (глава 12 от Законите на Малта) относно повторното разглеждане.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Компетентните органи, които издават удостоверението съгласно член 64, са гражданският съд (отделението за охранителни мерки) и нотариусите, които притежават заповед съгласно Закона за нотариалната дейност и нотариалните архиви.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Обжалването се извършва чрез подаване на заявление, подписано под клетва, пред отделението с обща компетентност на Гражданския съд съгласно Кодекса за организационното устройство и гражданския процес  (глава 12 от Законите на Малта).  Жалбите срещу решенията на отделението с обща компетентност на Гражданския съд трябва да бъдат подадени пред Апелативния съд.

Последна актуализация: 29/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Холандия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдията, който разглежда искове за временни и обезпечителни мерки (voorzieningenrechter) в окръжния съд (rechtbank).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Касационна жалба (beroep in cassatie), заведена пред Върховния съд (Hoge Raad). Върховният съд не гледа делото по същество. Той работи въз основа на фактите, установени от съда, който е разглеждал първата жалба (в случая окръжния съд). Върховният съд проверява дали съдът е тълкувал и приложил закона правилно и дали спорното решение е било надлежно и изчерпателно обосновано. Целта на касационното производство е да насърчи и гарантира правното еднообразие, развитието на правото и правната защита .

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариусите (notaris). Данните за връзка с нотариусите със съответната компетентност могат да бъдат получени от Кралската асоциация на нотариусите в Нидерландия (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Тел.: +31 70 3307111
Факс: +31 70 3602861
Електронен адрес: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA The Hague
Адрес за посетители: Spui 184, 2511 BW The Hague

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Кантоналният съдия (kantonrechter) от окръжния съд. Процедурата започва с подаване на иск. Окръжният съд призовава всички заинтересовани страни. Заинтересованите страни могат да представят писмена защита преди началото на производството или, с разрешението на съдията, в хода на производството. Те могат също така да представят защитата си срещу заявлението устно по време на съдебното заседание. В края на съдебното заседание съдията определя датата, на която ще произнесе своето решение.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Нидерландия не съществува орган, подобен на споменатия в член 3, параграф 2 от Регламента.

Последна актуализация: 21/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Австрия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентни да разглеждат молби по член 45, параграф 1 са районните съдилища (Bezirksgerichte).

Компетентен да разглежда жалби срещу решения по такива молби съгласно член 50, параграф 2 е окръжният съд (Landesgericht), като жалбата се подава чрез районния съд, който е постановил решението.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Жалби, ограничени само до правни въпроси (Revisionsrekurs), се подават до Върховния съд (Oberster Gerichtshof), като жалбата се подава чрез районния съд, който е постановил решението като първа инстанция.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Европейското удостоверение за наследство се издава от районния съд (от съдебния комисар — Gerichtskommissär, т.е. нотариуса, който действа в качеството си на съдебен орган).

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Районният съдия се произнася и по жалбите на страни, които считат, че издаденото удостоверение за наследство съдържа грешки. Решението на съдията може да се обжалва в срок от 14 дни от уведомлението, като жалбата се подава до окръжния съд чрез районния съд, който е постановил решението като първа инстанция.

Ако съдебният комисар се съмнява дали удостоверението за наследство може да бъде издадено, както е поискано, той предава молбата на съдия. След това съдията решава дали и как съдебният комисар трябва да издаде удостоверението.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Други органи и юридически професии в Австрия нямат компетентност в тази област по смисъла на член 3, параграф 2.

Последна актуализация: 17/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Полша

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

а) Sąd Okręgowy (Окръжен съд)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

б) Sąd Apelacyjny (Апелативен съд) — жалбата се подава чрез окръжния съд, който е постановил обжалваното решение.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

а) Sąd Najwyższy (Върховен съд) — жалбата се подава чрез апелативния съд, който е постановил обжалваното решение.

б) Адрес: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Телефон: +48 22 530 8000

в) Касационна жалба (Skarga kasacyjna) — в жалбата не могат да се оспорват установените факти или да се оценяват доказателствата.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

а) Sąd Rejonowy (Районен съд)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

б) Нотариус

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

а)

- Ако европейското удостоверение за наследство е издадено от районен съд, жалбата се подава до окръжния съд чрез районния съд;

- ако европейското удостоверение за наследство е издадено от нотариус, жалбата се подава до окръжния съд чрез нотариуса.

б)

- Съдилища:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- Нотариуси:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага

Последна актуализация: 14/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Португалия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентни да разглеждат заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 са общите състави (Juízos de Competência Genérica) или местните гражданскоправни състави (Juízos Locais Cíveis), ако такива съществуват, на съответния окръжен съд (Tribunal de Comarca (1-ва инстанция)).

Съдилищата, компетентни съгласно член 50, параграф 2 да разглеждат жалби срещу тези решения, са апелативните съдилища (Tribunais da Relação).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

За целите на член 51 решение, постановено по жалба, може да бъде оспорено само чрез подаване на касационна жалба (Recurso de revista) пред Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Органите, които имат право да издават европейско удостоверение за наследство, са длъжностните лица по вписванията (conservadores), и по-специално тези, които са компетентни в областта на опростените процедури по наследяване, както е предвидено в членове 210A—210R от Кодекса за гражданска регистрация (Código do Registo Civil), с последните му изменения.

Списъкът на службите по вписване (conservatórias), които могат да издават европейско удостоверение за наследство, можете да намерите на адрес: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

За целите на член 72 решенията на длъжностното лице по вписванията могат да се обжалват пред общите състави (Juízos de Competência Genérica) или местните гражданскоправни състави (Juízos Locais Cíveis), ако такива съществуват, на съответния първоинстанционен окръжен съд (Tribunal de Comarca (1ª Instância) в района на компетентност на съответната служба по вписване.

В срок от 15 дни от датата, на която е уведомен за решението, заявителят трябва да подаде в службата по вписванията жалба, адресирана до съдията в съда, заедно с документите, които жалбоподателят желае да представи (член 286 и член 288 от Кодекса за гражданска регистрация (Código do Registo Civil), с последните му изменения.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

За целите на член 3, параграф 2, наред със съдилищата, нотариусите също имат компетентност по въпроси, свързани с наследяването, и упражняват правораздавателни функции.

Нотариусите имат право да изготвят всички документи за процедури за опис, да определят условията за такива процедури и да издават удостоверения за наследници на бенефициерите след смъртта на лицето, в съответствие с новата правна уредба на процедурите за опис, одобрена със Закон № 23/2013 от 5 март 2013 г. и приведена в действие с Решение № 278/2013 от 26 август 2013 г., с изключение на случаите, в които страните са задължени да действат по общия съдебен ред.

Последна актуализация: 13/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Румъния

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

В Румъния заявленията за признаване и декларация за изпълняемост (exequatur) попадат в компетентността на съдилищата (член 95, параграф 1 и член 1098 от Гражданския процесуален кодекс). Жалбите срещу решения относно признаване и декларация за изпълняемост (exequatur) попадат в компетентността на апелативните съдилища (curţi de apel) (член 96, параграф 2 от Закон № 134/2010 за Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Последваща жалба пред Висшия касационен съд (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (член 97, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Адресът на Висшия касационен съд е: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (пощенски код: 020934).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариус (Notarul public).

Наименованията и данните за контакт на нотариалните кантори могат да бъдат намерени на уебсайта на Румънския национален съюз на нотариусите (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Един законопроект предвижда европейското удостоверение за наследство (certificatul european de moștenitor) се издава при поискване от нотариуса, издал удостоверението за наследство съгласно румънското право. Жалба може да бъде подадена срещу издаването на удостоверението, както и срещу отказа за издаването на такова. Спорът се решава от съда от първа инстанция (judecătorie), в чийто район се намира нотариусът, издал първоначалното удостоверение съгласно румънското право. Решението може да се обжалва само веднъж. В хода на обжалването съдът може да разпореди спиране на действието на европейското удостоверение за наследство.

Нотариусът, издал европейското удостоверение за наследство, е компетентен да го поправи, измени или оттегли. В случай на поправка, изменение или оттегляне нотариусът е задължен да уведоми всички лица, на които са издадени копия от удостоверението. Поправката, изменението или оттеглянето на европейското удостоверение за наследство могат да бъдат обжалвани. Спорът се урежда от съда от първа инстанция, в чийто район се намира нотариусът, който е поправил, изменил или оттеглил удостоверението. Решението може да бъде обжалвано само веднъж.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 26/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Словения

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Окръжните съдилища (okrožna sodišča) са компетентни да разглеждат заявленията за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1.

Тук можете да намерите списък на окръжните съдилища.

Окръжните съдилища са компетентни да разглеждат средствата за правна защита срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2.

Тук можете да намерите списък на окръжните съдилища.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Дадена страна може да подаде жалба (pritožba) срещу решение, постановено от окръжния съд по възражение срещу декларация за изпълняемост. Такава жалба трябва да бъде подадена в срок от 30 дни от връчването на оспорваното с възражение решение. Жалбата трябва да се подаде до окръжния съд, който я препраща към Върховния съд на Република Словения (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Жалбата се връчва на ответната страна, която трябва да отговори в срок от 30 дни от връчването. Решение по жалбата се постановява от Върховния съд на Република Словения.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Телефон: +01 366 44 44
Факс: +01 366 43 01
Електронна поща: urad.vsrs@sodisce.si

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Европейското удостоверение за наследство се издава от районния съд (okrajno sodišče), който постановява решение в производството по наследяване.

Тук можете да намерите списък на районните съдилища на Словения.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Всеки, който има право да поиска европейско удостоверение за наследство, може да обжалва следните решения: съдебно решение по искане за европейско удостоверение за наследство, решение за коригиране на европейско удостоверение за наследство, решение за изменение на европейско удостоверение за наследство и решение за отмяна на европейско удостоверение за наследство. Жалбата трябва да се подаде в рамките на производство по наследяване, т.е. до съда, който е постановил решението за наследство в срок от 30 дни от връчването на решението. Жалбата не спира изпълнението на решението.

Съдът, до който се подава жалбата, може да измени или отмени предишното си решение само чрез постановяването на ново решение. Ако не го направи, жалбата се препраща до съд от по-горна инстанция за решение.

Тук можете да намерите списък на съдилищата от по-горна инстанция (višja sodišča).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Република Словения съдилищата имат изключителна компетентност в областта на наследяването, което означава, че няма други органи или правни специалисти по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламента, притежаващи компетентност в областта на наследяването, които могат да упражняват съдебни функции или да действат чрез делегиране на правомощия от страна на съдебен орган или под контрола на съдебен орган.

Последна актуализация: 06/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Словакия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Органите, които са компетентни да разглеждат заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1, са районните съдилища (okresné súdy).

Съгласно член 50, параграф 2, органите, които са компетентни да разглеждат жалби срещу решения по заявления за декларация за изпълняемост съгласно член 45, параграф 1, са окръжните съдилища (krajské súdy). Жалбите се подават в районния съд (okresný súd), чието решение се обжалва.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Решения, постановени по жалба съгласно член 51, се оспорват чрез извънредна жалба (dovolanie). Извънредни жалби (dovolanie) се разглеждат от Върховния съд на Словашката Република (Najvyšší súd Slovenskej republiky) и се подават в районния съд (okresný súd), който е постановил решението на първа инстанция. Не е задължително в извънредната жалба (dovolanie) да се разглежда само неспазване на законодателството в решението на въззивната инстанция.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Органите, компетентни да издават удостоверение съгласно член 64, са, както следва:

  • Нотариус, назначен от съда (notár poverený súdom) — ако производството по наследяване не е приключило, както и след приключването на производството по наследяване.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Процедури за обжалване съгласно член 72:

  • Жалбите се подават не по-късно от 15 дни след получаването на удостоверението в районния съд, който е възложил на нотариуса работата по наследството. Жалбите имат суспензивно действие. Жалбите срещу европейското удостоверение за наследство се разглеждат от районните съдилища (okresné súdy).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

- в Словашката република не съществуват други органи и правни специалисти съгласно член 3, параграф 2

Последна актуализация: 06/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Финландия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Декларация за изпълняемост:

Районен съд

Информация за контакти: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Жалби срещу решения на районния съд:

Апелативен съд

Информация за контакти: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Върховен съд

Информация за контакти: Връзката отваря нов прозорецhttp://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Жалбата, посочена в член 51 от регламента, представлява жалба до Върховния съд, ако съдът признае правото на обжалване (глава 30, членове 1—3 от Кодекса за съдопроизводството).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Удостоверението се издава от:

Агенция за цифорви услуги и услуги, свързани с данни за населението

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Телефонна централа: +358 29 55 390 99

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецperintotodistus@ddv.fi

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Процедурите по обжалване се разглеждат от:

Helsingin hallinto-oikeus (Административен съд в Хелзинки)

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Услуги за потребители/Канцелария: +358 29 56 42 069

Факс: +358 29 56 45079

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецhelsinki.hao@oikeus.fi

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Определен от съда изпълнител.

Последна актуализация: 30/06/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Наследство - Швеция

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1

- районен съд (tingsrätt)

Жалби срещу решения в съответствие с член 50, параграф 2

- жалба в съответствие с член 50, параграф 2 се подава до съда, който е постановил решението

- районен съд (tingsrätt)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

- апелативен съд (hovrätt) и Върховния съд (Högsta domstolen)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Шведска данъчна агенция (Skatteverket)

171 94 Solna

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Процедура: Законът за съдебните дела (1996:242) (lagen om domstolsärenden) се прилага спрямо жалбите, освен ако в Регламента за наследяването не е предвидено друго.

Наименование: районен съд, апелативен съд и Върховния съд

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

а) Шведска данъчна агенция

б) разпределител на наследственото имущество (skiftesman)

в) изпълнител на завещанието (testamentsexekutor), когато той изпълнява ролята на разпределител на наследственото имущество, без да е специално назначен за това

г) специален управител на наследственото имущество (särskild boutredningsman), когато той изпълнява ролята на разпределител на наследственото имущество, без да е специално назначен за това.

Последна актуализация: 04/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.