Succession

National information and online forms concerning Regulation No. 650/2012

General information

Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 governing jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance of authentic instruments aims at facilitating the handling of international successions for citizens.

The Regulation applies in all Member States of the European Union with the exception of Denmark, Ireland and the United Kingdom.

Applying to successions of persons who die on or after 17 August 2015, the Regulation will make sure that a given succession is treated coherently, under a single law and by one single authority, while also allowing citizens to choose the law of their country of nationality to apply to their succession.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS), which is a document issued by the authority dealing with the succession for use by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States, without any special procedure being required.

On 9 December 2014, the Commission adopted an Implementing Regulation establishing the forms to be used under the Succession Regulation:

- Word Word (274 Kb) en

- PDF PDF (800 Kb) en

The e-Justice Portal allows the possibility to complete and create a PDF of form V (European Certificate of Succession) on-line here.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 11/12/2018

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Наследство - Белгия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Заявления за декларация за изпълняемост: първоинстанционния съд (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Жалби срещу решения по такива заявления:

- възражение (opposition/verzet) може да бъде подадено пред същия първоинстанционен съд

- въззивна жалба (appel/beroep) може да бъде подадена пред апелативния съд (Cour d'appel/Hof van Beroep)

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Касационният съд (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) извършва проверка на правните аспекти. Той не се произнася по фактите. Касационното обжалване представлява специална процедура. Дело пред Касационния съд може да бъде заведено само когато вече са изчерпани обикновените процедури по обжалване, като например възражения или жалби; Касационният съд разглежда само дали оспорваното съдебно решение или определение противоречи на закона или не спазва някоя правна норма. Ако случаят е такъв, Касационният съд ще отмени оспорвания съдебен акт и ще върне делото на друг съд от същата инстанция като първия. Този съд трябва отново да разгледа делото по същество.

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Bruxelles/Brussel

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Удостоверенията съгласно член 64 се издават от нотариусите.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Съдът по семейни въпроси (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) е създаден съгласно Закона от 13 юли 2013 г.; той представлява отделение на първоинстанционния съд. От съображения за опростяване и за да се намалят разноските по съдебното производство, в новия закон е заложено общото правило, че производството трябва да бъде образувано чрез подадена до съда молба (requête/verzoekschrift). В много случаи обаче производството може да бъде образувано чрез връчване на призовка (citation/dagvaarding) на другата страна, което предоставя на ищеца повече контрол по отношение на датата, на която реално се завежда делото пред съда.

Последна актуализация: 10/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Наследство - България

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Молбата за допускане на изпълнението на съдебно решение или на друг акт, постановен в друга държава – членка на Европейския съюз, се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението (чл. 627д, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Намирането на местно-компетентния съд става посредством наличната търсачка.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Разпореждането на първоинстанционния съд подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд (чл. 627д, ал. 6, изр. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд (чл. 627д, ал. 6, изр. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Националното законодателство в гражданската област, касаещо въззивното и касационното обжалване е уредено в Глава 20 и Глава 22 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Когато българският съд е международно компетентен съгласно чл. 4, 7, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 650/2012, заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследство се подава пред районния съд по последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва – по последния му адрес в страната, а при липса на адрес в страната – пред Софийския районен съд (чл. 627e, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Намирането на местно компетентния районен съд става посредством търсачката в сайта.

Няма друг компетентен орган, който да издава европейското удостоверение за наследство.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Европейското удостоверение за наследство, както и отказът за издаването му подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в едномесечен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за издаването му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания.
(чл. 627е, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс).

Актовете, постановени по искане за поправка, изменение или оттегляне на европейско удостоверение за наследство, подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за поправката, изменението или оттеглянето му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания (чл. 627ж, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Спирането на действието на европейско удостоверение за наследство, издадено от районния съд, може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред окръжния съд.(чл. 627з от Гражданския процесуален кодекс).

За въпросите, които не са уредени от Регламент (ЕС) № 650/2012 и от специално създадените в Гражданския процесуален кодекс правила, свързани с производството по издаване на европейско удостоверение за наследство, се прилагат общите правила на охранителни производства (глава четиридесет и девета от ГПК).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Единствено съдилищата у нас отговарят на определението в чл. 3, ал. 2 на понятието "съд".

Последна актуализация: 01/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Наследство - Германия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

- Регионален съд (Landgericht)

- Висш регионален съд (Oberlandesgericht).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Жалба, основана на нарушение на закона (Rechtsbeschwerde)

- Федерален върховен съд (Bundesgerichtshof — BGH).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

  • Районен съд (Amtsgericht)
  • Баден-Вюртемберг: Amtsnotariat

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

- Висш регионален съд (Oberlandesgericht).

Жалбата трябва да бъде подадена в едномесечен срок от датата, на която лицето, имащо право да обжалва, е уведомено за решението.

Ако обичайното местопребиваване на лицето е в чужбина, този период се удължава на два месеца.

Жалбата трябва да бъде подадена в писмена форма или под формата на устно изложение, записано в писмена форма в съда, и може да се отнася както до правни, така и до фактически въпроси.

Жалбата се препраща служебно на висшия регионален съд.

Висшият регионален съд може да се произнесе сам по делото или да го върне на съда от по-нисша инстанция, като му даде указание да постанови решение, съобразено със становището на висшия регионален съд.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 12/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Наследство - Естония

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

В Естония компетентни да разглеждат заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 от Регламента са окръжните съдилища. В Естония има четири окръжни съдилища: окръжните съдилища в Харю, Пярну, Тарту и Виру. Информацията за контакт с окръжните съдилища е достъпна на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдилищата.

В Естония компетентни да разглеждат жалби срещу решения по заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 50, параграф 2 от Регламента са областните съдилища. В Естония има две областни съдилища: Областен съд в Талин и Областен съд в Тарту. Информацията за контакт с областните съдилища е достъпна на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на съдилищата.

Жалбите пред областните съдилища се подават чрез окръжния съд, чието решение е оспорено в жалбата.

Като второинстанционен съд областният съд в Талин разглежда жалби срещу решения на окръжните съдилища в Харю и Пярну. Като второинстанционен съд областният съд в Тарту разглежда жалби срещу решения на окръжните съдилища в Тарту и Виру.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

В Естония такива производства попадат в компетентността на Върховния съд. Решение на областен съд може да бъде оспорено чрез подаване на жалба до Върховния съд. Дадена жалба срещу решение на съда може да се основава единствено на факта, че когато е постановил решението, областният съд неправилно е приложил разпоредба на материалното право или сериозно е нарушил разпоредба на процесуалното право, което може да е довело до неправилно съдебно решение.

Информация за контакти можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Върховния съд.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

В Естония европейското удостоверение за наследство се издава от нотариуси в съответствие с член 64 от Регламента. Актуализирана информация за контакт с всички нотариуси, които са определени в Естония, можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Нотариалната камара, или чрез функцията „Намиране на нотариус“.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

В Естония такива производства попадат в компетентността на окръжните съдилища.

За да се оспори европейско удостоверение за наследство, издадено от нотариус, трябва да се подаде жалба до окръжния съд, в чийто район се намира нотариусът, издал европейското удостоверение за наследство. Окръжният съд се произнася по жалбата.

Решението на окръжния съд може да се обжалва пред областния съд, а решението на областния съд може на свой ред да се обжалва пред Върховния съд.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Естония няма такива органи.

Последна актуализация: 15/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Наследство - Гърция

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдът, компетентен да разглежда заявления за декларация за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1, е едноличният първоинстанционен съд [Μονομελές Πρωτοδικείο], в чийто съдебен район е местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на страната, срещу която се иска изпълнението; в останалите случаи е компетентен едноличният първоинстанционен съд в столицата на държавата (член 905, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Съдът, който е компетентен да разглежда жалби срещу решения, постановени в съответствие с член 45, параграф 1, е съответният едноличен апелативен съд [Μονομελές Εφετείο], спрямо който се явява долустоящ едноличният първоинстанционен съд, разгледал заявлението.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Върховният съд [Άρειος Πάγος] е съдът, пред който може да бъде обжалвано решението, постановено по жалба, посочена в член 51 (едноличен апелативен съд).

Изпълняемостта се обявява от едноличен първоинстанционен съд в производствата ex parte (членове 740—781 от Гражданския процесуален кодекс).

Жалби, подадени пред едночленния апелативен съд срещу посоченото по-горе решение на едноличния апелативен съд [sic], се разглеждат в рамките на производство за оспорване (член 524 от Гражданския процесуален кодекс).

Решението може да бъде отменено на основанията, посочени в член 559 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Районният съд [Ειρηνοδικείο], в чийто съдебен район е било местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на починалото лице към момента на смъртта; във останалите случаи е компетентен районният съд на столицата на държавата (член 30 и член 810 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

А. - Решението, с което се разпорежда предоставянето на удостоверение за наследство съгласно член 72, параграф 1 от Регламента, може да бъде обжалвано чрез подаване на жалба пред първоинстанционния съд в колегиален състав [Πολυμελούς Πρωτοδικείου], в чийто съдебен район се намира районният съд (член 824, параграф 1 във връзка с член 18 от Гражданския процесуален кодекс).

Б. Решението, с което се разпорежда оттеглянето, обявяването за недействително, изменението или отмяната на удостоверението, може да бъде обжалвано съгласно член 71 и член 73, параграф 1, буква a) от Регламента само чрез възражение от трето лице до съда по наследството, който е районният съд [Ειρηνοδικείο], в чийто съдебен район е било местожителството, а при липса на такова — местопребиваването, на починалото лице към момента на смъртта, в останалите случаи е компетентен районният съд на столицата на държавата (член 823 и член 824 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с член 1965 от Гражданския кодекс).

За производството по обжалване (съгласно точка А по-горе) вж. членове 495 — 500 и членове 511 — 537 от Гражданския процесуален кодекс.

За възражението на трето лице (съгласно точка Б по-горе) вж. членове 583—90 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Нотариусите са правните специалисти, които са компетентни в областта на наследяването.

Работата на нотариусите се контролира от съдебен орган (прокурорът към първоинстанционния съд — Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Нотариусите са неплатени държавни служители, на които държавата е предоставила правомощието да изготвят автентични актове, които са с валидност на официални документи и като такива се ползват с предимството да имат повишена доказателствена сила, достоверна дата и изпълнителна сила.

При изпълнение на своите задължения, като прилагат закона, нотариусите защитават едновременно интересите на държавата и на страните, осигуряват правна сигурност на участващите в производството и като юристи с висше образование, които действат безпристрастно, предотвратяват потенциални съдебни спорове.

Посочените качества на нотариусите и характеристики на актовете и документите, които изготвят, означават, че нотариусите играят активна и ефективна роля в охранителни производства, като защитават правата на всички тези, които се явяват пред тях.

Последна актуализация: 16/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Наследство - Испания

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Компетентен да разгледа заявлението за декларация за изпълняемост е първоинстанционният съд (Juzgado de Primera Instancia) по местожителството на страната, срещу която е подадено искането за признаване или изпълнение, или по мястото на изпълнението, където трябва да породи действие съдебното решение.

Правило 2 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство (Ley de Enjuiciamiento Civil) във версията му, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) по граждански дела.

Съдебното решение по заявлението може да бъде обжалвано. Компетентен да разглежда жалбите е съдът на съответната провинция (Audiencia Provincial).

Правило 5 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията му, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Процедурите по обжалването на решенията, постановени по жалби, съгласно този закон са: извънредно обжалване поради процесуални нарушения (recurso extraordinario por infracción procesal) и касационно обжалване (recurso de casación).

Правило 5 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията му, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Удостоверението ще бъде издадено от компетентния в съответния случай съд или нотариус.

a) Съдът издава европейско удостоверение за наследство посредством нарочна заповед (mediante providencia) в съответствие с член 67 от Регламент (ЕС) No 650/2012 след подаване на заявление за удостоверение, подадено посредством формуляра, посочен в член 65, параграф 2 от този регламент.

Съдът, който е разгледал или разглежда въпросите, свързани с наследяването, ще бъде компетентен да разгледа въпроса за издаването на европейското удостоверение за наследство. На заявителя ще бъде предоставено копие от удостоверението.

б) При подаване на съответното заявление компетентният нотариус, който урежда всички или някои въпроси, свързани със наследството, или неговият представител или заместник в зависимост от случая отговаря за издаването на удостоверението съгласно член 62 от Регламент (ЕС) No 650/2012, като за целта използва формуляра, посочен в член 67 от този регламент.

Правила 11 и 14 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

а) Съдът извършва изменението, отмяната или отказа за издаване на европейското удостоверение за наследство посредством нарочно решение (mediante auto), което може да бъде оспорено посредством искане за преразглеждане (recurso de reposición) от същия съд (en única instancia).

б) Срещу отказа на даден нотариус да поправи, измени, отмени или издаде европейско удостоверение за наследство може да бъде поискано преразглеждане от първоинстанционния съд по седалището на нотариуса, което се извършва в рамките на устно производство (trámites del juicio verbal).

Правила12, 13, 15 и 16 от двадесет и шестата окончателна разпоредба на Закон 1/2000 относно гражданското производство във версията, съдържаща се във втората окончателна разпоредба на Закон 29/2015 относно международното правно сътрудничество по граждански дела.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Нотариусите, що се отнася до декларациите на наследници по закон, процедурите по представяне, проверката, отварянето и нотариалното удостоверяване на запечатани, саморъчни и устни завещания, както и изготвянето на опис на наследственото имущество.

Членове 55 и 56; 57 до 65, 67 и 68 от Закона за нотариусите (Ley del Notariado), във версията съгласно единадесетата заключителна разпоредба на Закон 15/2015 от 2 юли 2015 г. относно охранителните производства (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Последна актуализация: 17/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Наследство - Франция

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Заявленията, посочени в член 45, се подават до директора на службите на съдебния секретариат на окръжния съд (tribunal de grande instance) (членове 509-1 и 509-2 от Гражданския процесуален кодекс), когато заявлението се отнася до съдебно решение или съдебна спогодба, и до председателя на нотариалната камара (chambre des notaires) или, в случай че той отсъства или е възпрепятстван да изпълни задълженията си, до неговия заместник, когато заявлението се отнася до автентичен акт (член 509-3 от Гражданския процесуален кодекс).

Съдът, до който се подават жалбите, посочени в член 50, параграф 2, е председателят на окръжния съд (член 509-9 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Окончателно решение, постановено от председателя на окръжния съд, може да бъде обжалвано само чрез подаването на касационна жалба (pourvoi en cassation).

Касационната жалба може да има различни основания (незаконосъобразност, превишаване на правомощията, липса на компетентност на съда, липса на правно основание, липса на мотиви, противоречащи си съдебни решения и т.н.), но общото помежду им е, че съдът преценява единствено дали законът е бил правилно приложен. Това означава, че Касационният съд проверява дали решението не е незаконосъобразно, или не пренебрегва правния ред, но не се произнася по същество по фактите по делото.

Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Европейското удостоверение за наследство се издава от нотариус (член 1381-1 от Гражданския процесуален кодекс).

Висшият нотариален съвет (Conseil supérieur du notariat) е органът, който организира нотариалната дейност във Франция.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

За контакт: http://www.notaires.fr/fr

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Посочените в член 72 жалби могат да бъде подадени до председателя на окръжния съд, в чийто съдебен район се намира кантората на нотариуса (член 1381-4 от Гражданския процесуален кодекс).

Такава жалба може да бъде подадена в срок от петнадесет дни от връчването на заверено копие от европейското удостоверение за наследство или от уведомяването за него, или от получаването на решение относно европейското удостоверение за наследство.

Окончателното решение по жалбата се постановява от председателя на окръжния съд. Жалбоподателят, нотариусът, който е издал удостоверението, и, когато е приложимо, страната, искаща европейското удостоверение за наследство, ако е различна от жалбоподателя, се изслушват или се призовават. Нотариусът се уведомява за решението.

Когато председателят на окръжния съд разпореди издаването, поправянето или изменянето на удостоверението, той може да предприеме необходимите мерки служебно или да изиска от нотариуса да направи това.

Ако председателят на съда разпореди оттеглянето на европейското удостоверение за наследство или спирането на неговото действие, нотариусът незабавно уведомява всички лица, на които е издадено заверено копие от удостоверението. В периода на спиране на действието на удостоверението не могат да се издават копия от него.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 18/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Наследство - Италия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Апелативен съд (corte d’appello)

Данните за контакт с всички апелативни съдилища могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, като ограничите търсенето само до „Corti d’Appello“ (Апелативни съдилища).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Corte Suprema di Cassazione di ROMA (Върховен касационен съд на Рим)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italia

Телефон: +39 06 68831

Факс: +39 06 6883423

Уебсайт http://www.cortedicassazione.it/

Местен официален празник: 29 юни

Националната процедура е касационно обжалване (ricorso per cassazione).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариуси

Данните за контакт с нотариусите (notai) могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Жалба (reclamo) съгласно член 739 от Гражданския процесуален кодекс.

а)

- Обикновеният съд (tribunale) по мястото на пребиваване на нотариуса, който заседава в колективен състав (in composizione collegiale).

б)

Данните за контакт с всички обикновени съдилища могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, като ограничите търсенето само до „Tribunali“ (Съдилища).

в)

Жалбата по член 739 от Гражданския процесуален кодекс се подава чрез молба до обикновения съд, който я разглежда в закрито съдебно заседание (in camera di consiglio). Жалбата трябва да бъде задължително подадена в срок от десет дни от датата на обявяването (comunicazione) на решението на издаващия орган, ако тя се подава срещу една страна, или от датата на връчването (notificazione), ако се подава срещу няколко страни.

Последна актуализация: 19/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Наследство - Латвия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Решение на чуждестранен съд, което подлежи на изпълнение в държавата, в която е постановено, има изпълнителна сила в Латвия, след като е било признато в Латвия, в съответствие с процедурата, която е в сила.

Процедурата за осигуряване на декларация за изпълняемост като тази, посочена в Регламент (ЕС) № 650/2012, се определя в глава 77 от Гражданския процесуален кодекс (Civilprocesa likuma), в която се разглежда признаването на решения на чуждестранни съдилища, освен когато в съответните конвенции и регламенти е предвидено друго. От това следва, че съдът, компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост съгласно член 45, параграф 1, е районният или градският съд (rajona (pilsētas) tiesa) на мястото, където решението трябва да бъде изпълнено, или по адресната регистрация на ответника, или, ако няма такова място — по действителното местопребиваване или седалище на ответника.

Решение на районния или градския съд, с което се признава или се отказва признаването на решение на чуждестранен съд, може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба (blakus sūdzība) до окръжния съд (apgabaltiesa), а решение на окръжния съд може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба до Върховния съд (Augstākā tiesa).

Тук можете да намерите списък на районните (градските) съдилища и на окръжните съдилища; Портал на латвийските съдилища

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Решението на районния или градския съд, с което се признава или се отказва признаването на решение на чуждестранен съд, може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба до окръжния съд, а решение на окръжния съд може да бъде обжалвано чрез подаване на допълнителна жалба до Върховния съд.

Страна по делото, чиято адресна регистрация се намира в Латвия, или, ако няма такава, чието действително местопребиваване или седалище се намира в Латвия, може да подаде допълнителна жалба в 30-дневен срок от получаване на копие от решението; страна по делото, чиято адресна регистрация или действително местопребиваване, или седалище не се намира в Латвия, може да подаде допълнителна жалба в 60-дневен срок от получаване на копие от решението.

Тук можете да намерите списък на латвийските съдилища: Портал на латвийските съдилища

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

При условие че Латвия е компетентна във връзка с трансгранично наследяване съгласно членове 4, 7, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 650/2012, европейското удостоверение за наследство може да бъде издадено от всеки нотариус (zvērināts notārs).

Тук можете да намерите списък на нотариусите: Уебсайт на нотариусите

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

По искане на заинтересована страна нотариусът, който е изготвил европейското удостоверение за наследство, може да поправи, измени или оттегли удостоверението в съответствие с член 71 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и може също така да спре действието на удостоверението в съответствие с член 73 от Регламента.

За да го направи, нотариусът трябва да изготви нотариален акт (notariāls akts), с който се поправя, изменя, оттегля или спира действието на удостоверението, и незабавно да уведоми всички лица, на които са издадени заверени копия или преписи от удостоверението.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 650/2012 и раздел 324.1 от Закона за нотариусите (Notariāta likums) нотариус, който разглежда случай на трансгранично наследяване, прилага нормите на Закона за нотариусите, освен ако не е предвидено друго в правото на Европейския съюз, което е пряко приложимо в Латвия.

Заявлението за наследяване (mantošanas iesniegums) трябва да бъде подадено до нотариус, практикуващ в района, посочен в раздел 252 от Закона за нотариусите, но ако последната адресна регистрация на починалия или местонахождението на имота, или на по-голямата част от него не са известни, молбата може да бъде подадена до всеки нотариус.

Производството за осигуряване на декларация за изпълняемост на съдебно решение трябва да бъде образувано пред районния (градския) съд.

Тук можете да намерите списък на нотариусите: Уебсайт на нотариусите.

Последна актуализация: 14/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Наследство - Холандия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Съдията, който разглежда искове за временни и обезпечителни мерки (voorzieningenrechter) в окръжния съд (rechtbank).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Касационна жалба (beroep in cassatie), заведена пред Върховния съд (Hoge Raad). Върховният съд не гледа делото по същество. Той работи въз основа на фактите, установени от съда, който е разглеждал първата жалба (в случая окръжния съд). Върховният съд проверява дали съдът е тълкувал и приложил закона правилно и дали спорното решение е било надлежно и изчерпателно обосновано. Целта на касационното производство е да насърчи и гарантира правното еднообразие, развитието на правото и правната защита .

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Нотариусите (notaris). Данните за връзка с нотариусите със съответната компетентност могат да бъдат получени от Кралската асоциация на нотариусите в Нидерландия (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Тел.: +31 70 3307111
Факс: +31 70 3602861
Електронен адрес: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA The Hague
Адрес за посетители: Spui 184, 2511 BW The Hague

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Кантоналният съдия (kantonrechter) от окръжния съд. Процедурата започва с подаване на иск. Окръжният съд призовава всички заинтересовани страни. Заинтересованите страни могат да представят писмена защита преди началото на производството или, с разрешението на съдията, в хода на производството. Те могат също така да представят защитата си срещу заявлението устно по време на съдебното заседание. В края на съдебното заседание съдията определя датата, на която ще произнесе своето решение.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

В Нидерландия не съществува орган, подобен на споменатия в член 3, параграф 2 от Регламента.

Последна актуализация: 21/05/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.