Наследяване

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Семейно право — наследяване


*задължително поле

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

В Румъния заявленията за признаване и декларация за изпълняемост (exequatur) попадат в компетентността на съдилищата (член 95, параграф 1 и член 1098 от Гражданския процесуален кодекс). Жалбите срещу решения относно признаване и декларация за изпълняемост (exequatur) попадат в компетентността на апелативните съдилища (curţi de apel) (член 96, параграф 2 от Закон № 134/2010 за Гражданския процесуален кодекс).

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Последваща жалба пред Висшия касационен съд (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (член 97, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Адресът на Висшия касационен съд е: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (пощенски код: 020934).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Нотариус (Notarul public).

Наименованията и данните за контакт на нотариалните кантори могат да бъдат намерени на уебсайта на Румънския национален съюз на нотариусите (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница румънски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Един законопроект предвижда европейското удостоверение за наследство (certificatul european de moștenitor) се издава при поискване от нотариуса, издал удостоверението за наследство съгласно румънското право. Жалба може да бъде подадена срещу издаването на удостоверението, както и срещу отказа за издаването на такова. Спорът се решава от съда от първа инстанция (judecătorie), в чийто район се намира нотариусът, издал първоначалното удостоверение съгласно румънското право. Решението може да се обжалва само веднъж. В хода на обжалването съдът може да разпореди спиране на действието на европейското удостоверение за наследство.

Нотариусът, издал европейското удостоверение за наследство, е компетентен да го поправи, измени или оттегли. В случай на поправка, изменение или оттегляне нотариусът е задължен да уведоми всички лица, на които са издадени копия от удостоверението. Поправката, изменението или оттеглянето на европейското удостоверение за наследство могат да бъдат обжалвани. Спорът се урежда от съда от първа инстанция, в чийто район се намира нотариусът, който е поправил, изменил или оттеглил удостоверението. Решението може да бъде обжалвано само веднъж.

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 26/04/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт