Наследяване

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Декларация за изпълняемост:

Районен съд

Информация за контакти: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Жалби срещу решения на районния съд:

Апелативен съд

Информация за контакти: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Върховен съд

Информация за контакти: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Жалбата, посочена в член 51 от регламента, представлява жалба до Върховния съд, ако съдът признае правото на обжалване (глава 30, членове 1—3 от Кодекса за съдопроизводството).

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Удостоверението се издава от:

Helsingin maistraatti (Службата за регистрация в Хелзинки)

Albertinkatu 25

FI – 00180 Helsinki

Телефонна централа: +358 29 55 39391

Факс: +358 29 55 36191

Електронна поща: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Процедурите по обжалване се разглеждат от:

Helsingin hallinto-oikeus (Административния съд в Хелзинки)

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Телефонна централа: +358 29 56 42000

Факс: +358 29 56 45079

Електронна поща: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Определен от съда изпълнител.

Последна актуализация: 13/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт