Наследяване

Член 78, буква а) - наименованията и данните за връзка със съдилищата или органите, компетентни да разглеждат заявления за декларации за изпълняемост в съответствие с член 45, параграф 1 и да се произнасят по жалби срещу решения по такива заявления в съответствие с член 50, параграф 2

Молбата за допускане на изпълнението на съдебно решение или на друг акт, постановен в друга държава – членка на Европейския съюз, се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото седалище или по местоизпълнението (чл. 627д, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Намирането на местно-компетентния съд става посредством наличната търсачка.

Член 78, буква б) - процедурите по обжалване на решението, постановено по жалба, посочена в член 51

Разпореждането на първоинстанционния съд подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд (чл. 627д, ал. 6, изр. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд (чл. 627д, ал. 6, изр. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Националното законодателство в гражданската област, касаещо въззивното и касационното обжалване е уредено в Глава 20 и Глава 22 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 78, буква в) - съответната информация относно органите, компетентни по смисъла на член 64 да издават удостоверението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Когато българският съд е международно компетентен съгласно чл. 4, 7, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 650/2012, заявлението за издаване на европейско удостоверение за наследство се подава пред районния съд по последния постоянен адрес на починалия, ако такъв липсва – по последния му адрес в страната, а при липса на адрес в страната – пред Софийския районен съд (чл. 627e, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Намирането на местно компетентния районен съд става посредством търсачката в сайта.

Няма друг компетентен орган, който да издава европейското удостоверение за наследство.

Член 78, буква г) - процедурите за обжалване, посочени в член 72

Европейското удостоверение за наследство, както и отказът за издаването му подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в едномесечен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за издаването му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания.
(чл. 627е, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс).

Актовете, постановени по искане за поправка, изменение или оттегляне на европейско удостоверение за наследство, подлежат на обжалване пред съответния окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от момента на връчването. Когато издаденото европейско удостоверение за наследство е неточно или отказът за поправката, изменението или оттеглянето му е неоснователен, съдът отменя постановения акт изцяло или отчасти и връща делото на първоинстанционния съд със задължителни указания (чл. 627ж, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Спирането на действието на европейско удостоверение за наследство, издадено от районния съд, може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред окръжния съд.(чл. 627з от Гражданския процесуален кодекс).

За въпросите, които не са уредени от Регламент (ЕС) № 650/2012 и от специално създадените в Гражданския процесуален кодекс правила, свързани с производството по издаване на европейско удостоверение за наследство, се прилагат общите правила на охранителни производства (глава четиридесет и девета от ГПК).

Член 79 - Изготвяне и последващо изменение на информацията, посочена в член 3, параграф 2

Единствено съдилищата у нас отговарят на определението в чл. 3, ал. 2 на понятието "съд".

Последна актуализация: 14/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт