European Account Preservation Order

National information and online forms concerning Regulation No. 655/2014

What is it?

The European Account Preservation Order (EAPO) lets a court in one EU country freeze funds in the bank account of a debtor in another EU country. The procedure may be used in cross-border cases only, whereby the court carrying out the procedure or the country of domicile of the creditor must be in a different Member State than the one in which the debtor's account is maintained.

It makes EU debt recovery easier.

The procedure for getting an EAPO is set out in Regulation (EU) No 655/2014.

It’s an alternative to existing legal procedures in each EU country.

It applies from 18 January 2017.

Advantages

The procedure is quick and happens without informing the debtor (ex parte).

This ‘surprise effect’ stops debtors moving, hiding or spending the money.

Does it apply in all EU countries?

No. The Regulation does not apply in Denmark and the UK.

This means that:

 • creditors based in Denmark or the UK can’t apply for an EAPO
 • you can’t get an EAPO on a Danish or UK bank account.

How to apply

You’ll find all the application forms and more information here.

You can fill in all the forms online.

Remember: You do not have to give precise details about the account to be frozen (e.g. account number) if you don't have them – only the name of the bank where the account is held. If you don’t know the name of the bank where the debtor’s account is held, under the Regulation you can ask the court to find out.

The content of all the EAPO-related forms is laid down in Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1823.

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums - Vācija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Kompetentās tiesasPDF(211 Kb)de ir rajona tiesas (Amtsgerichte) un reģionālās tiesas (Landgerichte).

Iestāde, kas ir kompetenta izdot kontu apķīlāšanas rīkojumu vietējā līmenī, ja kreditors jau ir ieguvis publisku aktu, ir tiesa, kuras teritorijā akts ir izstrādāts.

Nosakot kompetenci attiecībā uz tiesu jurisdikciju saistībā ar prasības priekšmetu, tiek ievēroti Vācijas tiesību aktu vispārējie noteikumi par tiesu struktūru un piemērojamie procesuālie kodeksi.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu saskaņā ar 14. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014, ir Federālais Tieslietu birojs (Bundesamt für Justiz).

Federālā Tieslietu biroja kontaktinformācija:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Germany
Tālrunis: +49-228 99 410-40
E-pasts: Saite atveras jauna logaEU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Lai iegūtu informāciju par kontu saskaņā ar 14. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014, Federālais Tieslietu birojs var pieprasīt Federālajai Nodokļu pārvaldei (Bundesamt für Steuern) piekļuvi šādiem kredītiestādēs esošiem datiem:

diena, kad konts ir atvērts un slēgts, un konta īpašnieka vārds un uzvārds vai nosaukums, kā arī fizisku personu gadījumā dzimšanas datums.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Kompetentās tiesasPDF(233 Kb)de ir rajona tiesas (Amtsgerichte), reģionālās tiesas (Landgerichte), augstākās reģionālās tiesas (Oberlandesgerichte), darba tiesas (Arbeitsgerichte) un augstākās darba tiesas (Landesarbeitsgerichte).

Atteikumu izdot apķīlāšanas rīkojumu var pārsūdzēt tiesā, kas noraidījusi pieteikumu, vai, ja pieteikumu noraidījusī tiesa ir pirmās instances tiesa — augstākas instances tiesā.

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Kompetentās tiesasPDF(194 Kb)de ir rajona tiesas (Amtsgerichte).

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Kompetentās tiesasPDF(194 Kb)de ir rajona tiesas (Amtsgerichte).

Tiesa, kas ir kompetenta izpildīt apķīlāšanas rīkojumu, ir kompetentā rajona tiesa saskaņā ar vispārējiem noteikumiem. Taču, ja rīkojumu izdevusi Vācijas tiesa, kompetence attiecībā uz izpildi ir attiecīgajai tiesai.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Naudas līdzekļiem kontos, ko saskaņā ar tās bankas dokumentiem, kurā konts ir atvērts, nekontrolē parādnieks viens pats, piemēro Vācijas tiesību aktus par apķīlāšanu, neskarot citu tādu pušu tiesības, kurām ir tiesības uz kontroli.

Naudas līdzekļiem tādos parādnieka kontos, kurus var kontrolēt trešā persona parādnieka vārdā, piemēro apķīlāšanu attiecībā uz parādnieku saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem.

Naudas līdzekļiem tādos trešās personas kontos, kurus var kontrolēt parādnieks minētās trešās personas vārdā, nepiemēro apķīlāšanu attiecībā uz parādnieku saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Vācijas tiesību aktu noteikumi par neapķīlājamām summām ir paredzēti Civilprocesa kodeksa (Zivilprozessordnung, ZPO) 850.k un 850.l pantā.

Tie ir šādi:

“850.k pants. Konts, kam nepiemēro arestu

(1) Ja kredītiestādē atvērtā parādnieka kontā tiek arestēta tajā ieskaitīta summa, bet pats konts netiek arestēts, parādnieks līdz attiecīgā kalendārā mēneša beigām var izmantot summu tādā apmērā, kas nepārsniedz ikmēneša neapķīlājamo summu saskaņā ar 850.c panta 1. punkta pirmo teikumu saistībā ar 850.c panta 2.a punktu; šajā ziņā attiecīgajai summai nepiemēro arestu. Par summu pirmā teikuma izpratnē uzskata jebkādu summu, kas var nebūt izmaksāta kreditoram vai noguldīta līdz 835. panta 4. punktā paredzētā perioda beigām. Ja parādnieks attiecīgā kalendārā mēneša laikā nav izmantojis summu tādā apmērā, kam nepiemēro arestu saskaņā ar pirmo teikumu, šai summai nepiemēro arestu nākamajā kalendārajā mēnesī — papildus summai, kurai nepiemēro arestu saskaņā ar pirmo teikumu. Pirmos trīs teikumus piemēro mutatis mutandis, ja ir arestēta parādnieka norēķinu kontā ieskaitīta summa, un šādu norēķinu kontu pārveido par kontu, kam nepiemēro arestu, pirms ir pagājušas četras (4) nedēļas pēc tiesas rīkojuma izsniegšanas attiecībā uz pārvedumu.

(2) Visos citos gadījumos tiek uzskatīts, ka konta atlikumam ir piemērots arests, ievērojot nosacījumu, ka arestu nepiemēro turpmāk norādītajām summām, tādējādi palielinot neapķīlājamo summu saskaņā ar šā panta 1. punktu:

1. Summas, kam nepiemēro arestu saskaņā ar 850.c panta 1. punkta otro teikumu saistībā ar 850.c panta 2.a punkta pirmo teikumu, ja:

a) parādnieks maksā uzturlīdzekļus vienai vai vairākām personām, ievērojot likumiskos pienākumus, vai

b) parādnieks saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksa (Sozialgesetzbuch) II vai XII grāmatu saņem naudas pabalstus par personām, kuras dzīvo ar viņu vienā mājsaimniecībā Sociālā nodrošinājuma kodeksa II grāmatas 7. panta 3. punkta vai Sociālā nodrošinājuma kodeksa XII grāmatas 19., 20., 43. panta vai 36. panta pirmā teikuma izpratnē, un parādniekam nav pienākums šīm personām maksāt uzturlīdzekļus saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem;

2. vienreizēji naudas pabalsti saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksa I grāmatas 54. panta 2. punktu un naudas pabalsti, kas paredzēti papildu izdevumu segšanai saistībā ar fizisko spēju ierobežojumu vai veselības stāvokli saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksa I grāmatas 54. panta 3. punkta 3. apakšpunktu;

3. bērnu pabalsti vai citi par bērniem saņemtie naudas pabalsti, ja vien tie nav arestēti saistībā ar prasījumu saņemt uzturlīdzekļus tā bērna labā, par kuru pabalsti tiek maksāti vai par kuru pabalsti tiek ņemti vērā.

Pirmajā teikumā paredzētajām summām 1. punkta trešo teikumu piemēro mutatis mutandis.

(3) Summas, kuras par izpildi atbildīgā tiesa aresta rīkojumā ir noteikusi par tādām, kas nav arestējamas, vietā ir summas, kam nepiemēro arestu saskaņā ar 1. punktu un 2. punkta pirmā teikuma 1. apakšpunktu, ja summa ir arestēta saistībā ar prasījumiem, kas paredzēti 850.d pantā.

(4) Par izpildi atbildīgā tiesa pēc attiecīga iesniegtā lūgumraksta var noteikt summu, kurai nepiemēro arestu, kas atšķiras no 1. punktā, 2. punkta pirmā teikuma 1. apakšpunktā un 3. punktā noteiktajām summām. Šā kodeksa 850.a, 850.b, 850.c pantu, 850.d panta 1. un 2. punktu, 850.e, 850.f, 850.g un 850.i, kā arī 851.c un 851.d pantu, kā arī Sociālā nodrošinājuma kodeksa I grāmatas 54. panta 2. punktu, 3. punkta 1., 2. un 3. apakšpunktu, 4. un 5. punktu, Sociālā nodrošinājuma kodeksa XII grāmatas 17.panta 1. punkta otro teikumu un Ienākuma nodokļa likuma (Einkommensteuergesetz) 76. pantu piemēro mutatis mutandis. Visos citos gadījumos par izpildi atbildīgā tiesa var izdot 732. panta 2. punktā paredzētos rīkojumus.

(5) Kredītiestādei ir pienākums pret parādnieku pildīt līgumsaistības attiecībā uz konta atlikumu, kam nepiemēro arestu saskaņā ar šā panta 1. un 3. punktu. Uz summām, kam nepiemēro arestu saskaņā ar 2. punktu, tas attiecas tikai tādā mērā, ciktāl parādnieks pierāda, ka konta atlikumam nepiemēro arestu: parādnieks iesniedz apliecinājumu, ko izdevis parādnieka darba devējs, iestāde, kas izmaksā bērnu pabalstus (Familienkasse), iestāde, kas maksā iztikas nodrošinājumu, vai jebkura persona vai iestāde Maksātnespējas nolikuma (Insolvenzordnung, InsO) 305. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē. Kredītiestāde ir atbrīvota no saistībām pret parādnieku, ja tā nav zinājusi par paziņojuma nepareizību un tas nav saistīts ar iestādes rupju neuzmanību. Ja parādnieks nevar iesniegt otrajā teikumā minēto pierādījumu, par izpildi atbildīgā tiesa pēc attiecīga iesniegtā lūgumraksta nosaka summu saskaņā ar 2. punktu. Šā punkta 1.–4. teikums attiecas arī uz visām noguldītajām summām.

(6) Ja naudas pabalsts saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksu vai bērna pabalsti tiek ieskaitīti kontā, kam nepiemēro arestu, kredītiestāde var atskaitīt prasījumu no ieskaitījuma tikai par minētajiem prasījumiem vai atskaitīt tikai minētos prasījumus no attiecīgā ieskaitījuma četrpadsmit (14) dienās no dienas, kad attiecīgā summa ir ieskaitīta, uz ko tai ir tiesības kā atlīdzību par konta pārvaldīšanu, vai pamatojoties uz saņēmēja darbībām ar kontu šajā periodā. Četrpadsmit (14) dienas pēc dienas, kad attiecīgā summa ir ieskaitīta, kredītiestādei nav atļauts atteikt izpildīt maksāšanas norādījumus saistībā ar līdzekļu nepietiekamību apmērā, kas nepārsniedz konta atlikumu, ja saņēmējs pierāda vai kredītiestādei kādā citā veidā ir kļuvis zināms, ka ieskaitītā summa ir naudas pabalsts, ko piešķir saskaņā ar Sociālā nodrošinājuma kodeksu, vai kurā ietverti bērnu pabalsti. Atlīdzību kredītiestādei par tās īstenotu konta pārvaldību var atskaitīt arī no summām, kas minētas 1.–4. punktā.

(7) Līgumā, saskaņā ar kuru īsteno norēķinu konta pārvaldību, klients — fiziska persona vai tās pilnvarotais pārstāvis — var vienoties ar kredītiestādi, ka attiecīgo norēķinu kontu pārvalda kā kontu, kam nepiemēro arestu. Klients var jebkurā brīdī pieprasīt, lai kredītiestāde pārvalda tā norēķinu kontu kā kontu, kam nepiemēro arestu. Ja norēķinu kontā ieskaitītā summa jau ir arestēta, parādnieks var pieprasīt, ka norēķinu kontu saglabā kā kontu, kam nepiemēro arestu, sākot ar ceturto (4.) bankas darba dienu pēc dienas, kad attiecīgais paziņojums ir iesniegts.

(8) Katra persona var uzturēt tikai vienu kontu, kam nepiemēro arestu. Līgumā ar kredītiestādi klientam ir jāapliecina kredītiestādei, ka tam nav neviena cita konta, kam nepiemēro arestu. Kredītiestāde var paziņot informācijas dienestiem, ka tā pārvalda klienta kontu, kam nepiemēro arestu. Informācijas dienesti var izmantot šo informāciju tikai šādam nolūkiem: sniegt informāciju kredītiestādēm, kuras vēlas iegūt attiecīgu informāciju, lai pārbaudītu, vai ir ievērota šā punkta pirmajā teikumā noteiktā prasība par to, vai attiecīgajai personai ir konts, kam nepiemēro arestu. Pat ja datu subjekts sniedz savu piekrišanu, datu ievākšana, apstrāde un izmantošana nolūkos, kas nav minēti šā punkta ceturtajā teikumā, nav pieļaujama.

(9) Ja pretēji 8. punkta pirmajā teikumā noteiktajai prasībai parādniekam ir vairāki norēķinu konti, kuriem nepiemēro arestu, par izpildi atbildīgā tiesa pēc attiecīga kreditora iesniegtā lūgumraksta nosaka, ka par kontu, kam nepiemēro arestu, tiek saglabāts tikai tas norēķinu konts, kuru savā lūgumrakstā norādījis kreditors. Kreditoram atbilstoši tiesas prasībām ir jāapliecina, ka pirmajā teikumā minētie priekšnosacījumi ir izpildīti, iesniedzot attiecīgus trešo personu parādnieku paziņojumus. Parādnieks netiek uzklausīts. Lēmums ir jāizsniedz visiem trešo personu parādniekiem. 1.–6. punktā minētie nosacījumi zaudē spēku, tiklīdz lēmums tiek izsniegts kredītiestādēm, kas pārvalda norēķinu kontus, kuri nav tikuši atzīti par kontiem, kam nepiemēro arestu.

850.l pants. Rīkojums par summām, kuras nevar arestēt un kuras ieskaitītas kontos, kam nepiemēro arestu

Pamatojoties uz parādnieka iesniegtu attiecīgu lūgumrakstu par izpildi atbildīgā tiesa var noteikt, ka konta atlikumu kontā, kam nepiemēro arestu, nearestē uz laiku līdz divpadsmit (12) mēnešiem, ja parādnieks pierāda, ka sešu (6) mēnešu laikā pēc lūgumraksta iesniegšanas dienas lielākā daļa no minētajā kontā ieskaitītajām summām ir tādas, kuras nevar arestēt, un ja parādnieks tiesai pārliecinoši pierāda, ka lielākā daļa summu, kas tiks ieskaitītas minētajā kontā nākamajos divpadsmit (12) mēnešos, arī būs summas, kuras nevar arestēt. Tiesa var atteikties izdot šādu rīkojumu, ja tas ir pretrunā ar kreditora vispārējām interesēm. Pamatojoties uz kreditora iesniegtu attiecīgu lūgumrakstu, rīkojumu var atcelt, ja vairs nepastāv rīkojuma priekšnosacījumi vai ja rīkojums ir pretrunā ar kreditora vispārējām interesēm.”

Summas, kas ņemtas vērā 850.k panta 1. punkta pirmajā teikumā saskaņā ar 850.c panta 1. punkta pirmo teikumu saistībā ar ZPO 850.c panta 2.a punktu, šobrīd izriet no 2015. gada 27. aprīļa Paziņojuma par no aresta atbrīvojamām summām, kurš ir pievienots šim informācijas paziņojumam kā pielikumsPDF(114 Kb)de; šajā sakarā paziņojumā ir izdarīta atsauce.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem bankas nevar iekasēt maksu par līdzvērtīgu Vācijā pieņemtu rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Nodevas, ko iekasē tiesas, kuras ir iesaistītas apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014, ir paredzētas Likumā par tiesas izdevumiem (Gerichtskostengesetz) un Likumā par tiesas izdevumiem ģimenes lietās (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Minētie likumi ir atrodami un ar tiem bez maksas var iepazīties šādā tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf un Saite atveras jaunā logāhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Kopsavilkums par piemērojamām nodevām saskaņā ar iepriekš minētajiem likumiem ir sniegts atbildē, kas attiecas uz 50. panta 1. punkta n) apakšpunktu.

Nodevas, ko iekasē tiesu izpildītāji, kuri ir iesaistīti apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014, ir paredzētas Tiesu izpildītāju izmaksu likumā (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Šis likums ir atrodams un ar to bez maksas var iepazīties šādā tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Nodevas iekasē par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izsniegšanu bankai Vācijā, ja tiesu izpildītājam tas ir jāizsniedz Vācijā. Ja tiesu izpildītājs izsniedz apķīlāšanas rīkojumu personiski, ir jāmaksā nodeva 10 EUR apmērā saskaņā ar Tiesu izpildītāja izmaksu likuma nodevu saraksta (Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) 100. punktu, kā arī atkarībā no tiesu izpildītāja mērotā attāluma jāsedz ceļa izdevumi: 3,25 EUR par attālumu līdz 10 km, 6,50 EUR par attālumu no 10 km līdz 20 km, 9,75 EUR par attālumu no 20 km līdz 30 km, 13 EUR par attālumu no 30 km līdz 40 km un 16,25 EUR par attālumu, kas pārsniedz 40 km (saskaņā ar KV GvKostG 711. punktu). Ja tiesu izpildītājs izsniedz to citā veidā, attiecīgā nodeva ir 3,00 EUR (saskaņā ar KV GvKostG 101. punktu). Maksa par pasta izdevumu segšanu pilnā apmērā tiek piemērota izsniegšanai ar izsniegšanas apliecinājumu (saskaņā ar KV GvKostG 701. punktu). Skaidras naudas izdevumu segšanai būs jāveic vienreizējs maksājums 20 % apmērā no nodevām par katru rīkojumu, kas nevar būt mazāks par 3,00 EUR un lielāks par 10,00 EUR (saskaņā ar KV GvKostG 716. punktu).

Tas attiecas uz gadījumiem, kad tiesa, kas ir izdevusi apķīlāšanas rīkojumu Vācijā, izmanto tiesu izpildītāja pakalpojumus, lai pēc kreditora pieprasījuma izsniegtu rīkojumu parādniekam.

Nodeva netiek piemērota par informācijas pieprasīšanu informācijas iestādei saskaņā ar 14. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014, neskarot mūsu atbildi, kas attiecas uz 50. panta 1. punkta n) apakšpunktu, kurā norādīts palielinājums tiesas nodevām, kas jāmaksā par apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu saskaņā ar 5. panta b) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 655/2014.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Kontu arestu prioritātes kārtība, pamatojoties uz lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kas ir līdzvērtīgi lēmumiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014, tiek noteikta pēc dienas, kad rīkojumi ir izsniegti bankā — agrāk izsniegtiem aresta rīkojumiem ir prioritāte pār vēlāk izsniegtiem.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 655/2014 kompetence ir turpmāk minētajām tiesāmPDF(233 Kb)de.

Kompetentās tiesas ir rajona tiesas (Amtsgerichte), reģionālās tiesas (Landgerichte), augstākās reģionālās tiesas (Oberlandesgerichte), darba tiesas (Arbeitsgerichte) un augstākās darba tiesas (Landesarbeitsgerichte).

Attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 34. panta 1. vai 2. punktu Regulā (ES) Nr. 655/2014 kompetence ir turpmāk minētajām tiesāmPDF(194 Kb)de.

Kompetentās tiesas ir rajona tiesas.

Tiesai, kas ir izdevusi apķīlāšanas rīkojumu, ir kompetence attiecībā uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 655/2014.

Attiecībā uz parādnieka tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 34. panta 1. vai 2. punktu Regulā (ES) Nr. 655/2014 tiesa, kurai ir kompetence izpildīt rīkojumu, ir kompetentā rajona tiesa saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Attiecībā uz pārsūdzībām saskaņā ar 37. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014 kompetence ir turpmāk minētajām tiesāmPDF(233 Kb)de.

Kompetentās tiesas ir rajona tiesas (Amtsgerichte), reģionālās tiesas (Landgerichte), darba tiesas (Arbeitsgerichte) un augstākās darba tiesas (Landesarbeitsgerichte).

Tiesības pārsūdzēt lēmumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti 37. pantā Regulā (ES) Nr. 655/2014, var izmantot tiesā, kas izdevusi lēmumu par tiesiskās aizsardzības līdzekli, vai, ja tiesa, kas izdevusi attiecīgo lēmumu, ir pirmās instances tiesa — augstākas instances tiesā.

Pārsūdzība ir jāiesniedz viena mēneša laikā.

Pārsūdzības iesniegšanas termiņš tiek skaitīts no dienas, kad attiecīgajai personai ir paziņots lēmums, kas tiek pārsūdzēts.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Procedūras saskaņā ar 5. panta a) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 655/2014

Nodevas apmēru katru reizi nosaka, pamatojoties uz strīda summu un attiecīgo nodevas likmi, izmantojot aprēķināšanas metodi, kas paredzēta Likuma par tiesas izdevumiem (GKG) 34. pantā un/vai Likuma par tiesas izdevumiem ģimenes lietās (FamGKG) 28. pantu.

Par procedūru, lai iegūtu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 655/2014 5. panta a) apakšpunktam, saskaņā ar Likuma par tiesas izdevumiem nodevu saraksta (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) 1410. punktu parasti piemēro nodevas likmi 1,5. Atsevišķos gadījumos, kad apstrādei tiesā prasa mazāk darba, piemēro mazāku nodevas likmi 1,0 (KV GKG 1411. punkts). Ja rīkojums tiek izdots saskaņā ar ZPO 91.a pantu vai 269. panta 3. punkta trešo teikumu, parasti piemēro augstāku nodevas likmi 3,0 (KV GKG 1412. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014 attiecībā uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu. Par izsniegšanu ar izsniegšanas apliecinājumu, ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai apstrādi, ko veic tiesas ierēdnis, piemēro nodevu 3,50 EUR apmērā, ja viena tiesa apstrādā vairāk nekā 10 izsniegšanas gadījumus vai izsniegšanu pieprasa kreditors (Tiesu izpildītāju izmaksu likuma (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG) 9002. punkts).

Pārsūdzības procesā piemērojamā nodevas likme ir 1,5 (KV GKG 1430. punkts). Ja visu procedūru izbeidz, atsaucot pārsūdzību, nodevas likmi samazina līdz 1,0 (KV GKG 1431. punkts).

Prasījuma summas apmēru nosaka katru reizi pēc tiesas ieskatiem (GKG 53. pants saistībā ar ZPO 3. pantu).

Nodevu piemēro, kolīdz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma pieteikums vai prasījums tiek iesniegts tiesā (GKG 6. pants).

Ja rajona tiesa (Amtsgericht) pirmajā instancē pieņem lēmumu kā ģimenes tiesa, parasti piemērojamā nodevas likme ir 1,5 saskaņā ar Likuma par tiesas izdevumiem ģimenes lietās nodevu saraksta (KV FamGKG) 1420. punktu. Ja visu procedūru izbeidz bez galīgā sprieduma, nodevas likmi samazina līdz 0,5 (KV GKG 1421. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014 attiecībā uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu. Par izsniegšanai ar izsniegšanas apliecinājumu, ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai apstrādi, ko veic tiesas ierēdnis, piemēro nodevu 3,50 EUR apmērā, ja viena tiesa apstrādā vairāk nekā 10 izsniegšanas gadījumus vai izsniegšanu pieprasa kreditors (KV FamGKG 2002. punkts).

Pārsūdzības procesā piemērojamā nodevas likme ir 2,0 (KV GKG 1422. punkts). Ja visu procedūru izbeidz, atsaucot pārsūdzību, pirms tiesa ir saņēmusi pārsūdzības pamatojumu, nodevas likmi samazina līdz 0,5 (KV FamGKG 1423. punkts). Citos gadījumos, kad procedūru izbeidz bez sprieduma, nodevas likme ir 1,0 (KV FamGKG 1424. punkts).

Prasījuma summas apmēru nosaka katrā atsevišķā lietā ex aequo et bono (FamGKG 42. panta 1. punkts).

Nodevu piemēro, kolīdz tiek izdots beznosacījumu lēmums par nodevām vai procedūra tiek izbeigta kādā citā veidā (FamGKG 11. pants).

Ja darba tiesa (Arbeitsgericht) izdod lēmumu pirmajā instancē, procedūrai piemērojamā nodevas likme ir 0,4 (KV GKG 8310. punkts). Ja rīkojumu izdod saskaņā ar ZPO 91.a pantu vai 269. panta 3. punkta trešo teikumu, nodevas likmi parasti paaugstina līdz 2,0 (KV GKG 8311. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014 attiecībā uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu. Par izsniegšanu ar izsniegšanas apliecinājumu, ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu vai apstrādi, ko veic tiesas ierēdnis, tiek piemērota nodeva 3,50 EUR apmērā, ja viena tiesa apstrādā vairāk nekā 10 izsniegšanas gadījumus vai izsniegšanu pieprasa kreditors (KV GKG 9002. punkts).

Pārsūdzības procesā piemērojamā nodevas likme ir 1,2 (KV GKG 8330. punkts). Ja visu procedūru izbeidz, atsaucot pārsūdzību, nodevas likmi samazina līdz 0,8 (KV GKG 8331. punkts).

Prasījuma summas apmēru nosaka katru reizi pēc tiesas ieskatiem (GKG 53. pants saistībā ar ZPO 3. pantu).

Nodevu piemēro, kolīdz tiek izdots beznosacījumu lēmums par nodevām vai procedūra tiek izbeigta kādā citā veidā (GKG 9. pants).

Procedūras saskaņā ar 5. panta b) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 655/2014 un visas procedūras, kas saistītas ar pieteikumiem ierobežot vai izbeigt apķīlāšanas rīkojuma izpildi

Nodeva par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu saskaņā ar 5. panta b) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 655/2014 ir 20 EUR (KV GKG 2111. punkts). Ja procedūras laikā tiek iesniegts pieteikums ar kontu saistītas informācijas iegūšanai, nodevu palielina līdz 33 EUR (KV GKG 2122. punkts).

Nodeva par procedūru ietver arī parādnieka pieteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar 33. pantu Regulā (ES) Nr. 655/2014 attiecībā uz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu.

Nodeva par pieteikumiem izpildes izbeigšanai vai ierobežošanai ir 30 EUR (KV GKG 2119. punkts).

Nodeva par noraidītām vai nepieņemtām pārsūdzībām ir 30 EUR (KV GKG 2121. punkts). Ja pārsūdzība ir noraidīta vai nepieņemta tikai daļēji, tiesa var ex aequo et bono samazināt nodevu uz pusi vai lemt to neiekasēt.

Nodevu piemēro, kolīdz Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma pieteikums vai prasījums par tā izpildes izbeigšanu vai ierobežošanu tiek iesniegts tiesā (GKG 6. pants).

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Dokumentos, ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 655/2014 adresē tiesai vai kompetentajai iestādei, vienīgā pieņemamā valoda ir vācu valoda.

Lapa atjaunināta: 05/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums - Īrija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — To tiesu nosaukumi un kontaktinformācija, kas norādītas kā kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu (6. panta 4. punkts).

Īrijas tiesību aktos publiski akti nav zināmi, tāpēc šis noteikums Īrijā nav piemērojams.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Īrijā

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

Saite atveras jauna logaEAPOIA@justice.ie

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Īrijā piemēro 14. panta 5. punkta a) apakšpunktu, t. i., pienākumu visām bankām Īrijā pēc informācijas iestādes pieprasījuma atklāt, vai parādniekam tajās ir bankas konts.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Īrijā

 • ja jurisdikcija izdot apķīlāšanas rīkojumu ir rajona tiesai — tās apgabaltiesas tiesnesim, kuras apgabalā izdots apķīlāšanas rīkojums;
 • ja jurisdikcija izdot apķīlāšanas rīkojumu ir apgabaltiesai — Augstajā tiesā;
 • ja jurisdikcija izdot apķīlāšanas rīkojumu ir Augstajai tiesai — Apelācijas tiesai (tomēr jāņem vērā, ka saskaņā ar Īrijas Konstitūcijas noteikumiem Augstākajai tiesai ir pārsūdzības jurisdikcija attiecībā uz Augstās tiesas lēmumu, ja Augstākā tiesa ir pārliecinājusies, ka pastāv izņēmuma apstākļi, kas pamato tiešu pārsūdzēšanu tai. Priekšnosacījums, kam jābūt izpildītam, lai Augstākā tiesa par to pārliecinātos, ir attiecīgā lēmuma saistība ar jautājumu, kas ir vispārējās sabiedrības interesēs, un/vai to pieprasa tiesiskuma intereses).

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Īrijā

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

Saite atveras jauna logaEAPOCA@justice.ie

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Īrijā

Minister for Justice and Equality,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

Saite atveras jauna logaEAPOCA@justice.ie

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, ir atkarīgs no konkrētās lietas apstākļiem. Attiecībā uz kopīgiem kontiem vispārējais noteikums paredz, ka tā dēvētais Marevas priekšraksts, kas izdots tikai pret atbildētāju, nedrīkst liegt kopīgā konta turētājam izmantot bankas kontu, ja vien tas nav īpaši paredzēts rīkojumā.

Attiecībā uz nominālajiem kontiem, ja trešā persona atbildētāja vārdā glabā aktīvus nominālajā kontā, šādus aktīvus var skart pret atbildētāju vērstais Marevas priekšraksts, jo atbildētājs ir šādu aktīvu īpašnieks “pēc taisnīguma” vai faktiskais īpašnieks.

Kopīgā vai nominālā konta turētājs, uz kura kontu attiecina šādu priekšrakstu, var iesniegt pieteikumu attiecīgajā tiesā, prasot grozīt priekšraksta nosacījumus.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Līdzvērtīgu valsts procedūru gadījumā parādniekam pieejamo summu Tiesa nosaka katrā atsevišķā gadījumā, ņemot vērā attiecīgās puses apstākļus. Attiecīgo pieteikumu iesniedz parādnieks, un nav noteikumu par to, kādu summu var darīt pieejamu.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Bankas neiekasē maksu par tiesas rīkojumu īstenošanu līdzvērtīgu valsts procedūru gadījumā. Gadījumā, kad tiek prasīta informācija par kontu, nav noteikuma, kas liegtu bankām iekasēt maksu par šādas informācijas sniegšanu. Saskaņā ar vispārējo principu bankai radušās izmaksas sedz kreditors, lai gan galu galā var tikt nolemts, ka šādas izmaksas jāsedz parādniekam.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Nav paredzēts, ka informācijas un kompetentās iestādes iekasē administrēšanas maksu. Tomēr personīgas dokumentu izsniegšanas gadījumā būs jāsamaksā aptuveni EUR 100–200 atkarībā no izsniegšanas sarežģītības pakāpes.

Piezīme: šādā gadījumā dokumentu personīgu izsniegšanu veic privātā sektora uzņēmums, un maksas apmērs nav pieejams.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem līdzīgām procedūrām, piemēram, Marevas priekšrakstiem, nepiešķir prioritātes kārtību, jo kreditors neiegūst īpašumtiesības uz attiecīgo aktīvu.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Īrijā

Attiecībā uz 33. panta 1. punktu tiesa, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli, ir tiesa, kas izdevusi apķīlāšanas rīkojumu un kas atkarībā no apstākļiem var būt rajona tiesa, apgabaltiesa vai Augstā tiesa*.

Attiecībā uz 34. panta 1. un 2. punktu tiesa, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli, ir:

 • ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu izdevusi tiesa šajā valstī — tiesa, kas izdevusi apķīlāšanas rīkojumu;
 • ja Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums izdots dalībvalstī, kas nav šī valsts — Augstā tiesa*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

Saite atveras jauna logaHighCourtCentralOffice@courts.ie

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Īrijā tāda lēmuma pārsūdzību, kas pieņemts atbilstoši 33., 34. vai 35. pantam, var iesniegt šādi:

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Atkarībā no lietas apstākļiem tiesas nodevas tiesvedībā, lai izdotu apķīlāšanas rīkojumu vai piešķirtu tiesiskās aizsardzības līdzekli pret rīkojumu, var būt aptuveni no EUR 80 līdz EUR 200. Attiecīgā informācija ir pieejama vietnē

Saite atveras jaunā logāhttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

Saite atveras jaunā logāhttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

Saite atveras jaunā logāhttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014).

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Nav (Īrijā atzīst tikai īru un angļu valodu).

Lapa atjaunināta: 04/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums - Grieķija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Rajona civiltiesas (Ειρηνοδικεία) un pirmās instances tiesas (Πρωτοδικεία).

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Finanšu ministrijas (Υπουργείο Οικονομικών) Banku kontu un maksājumu kontu reģistru sistēma (Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών).

Finanšu ministrijas IT sistēmu ģenerālsekretariāts (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), e-pasts: gen-gramm@gsis.gr, tālr. 0030-210 4802000, 0030-210 4803284, 0030-210 4803267.

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Finanšu ministrijas Banku kontu un maksājumu kontu reģistru sistēma tika izveidota, lai ar tās palīdzību uz kredītiestādēm nosūtītu informācijas pieprasījumus no iestādēm, dienestiem un citām publiskā sektora struktūrām. Šos pieprasījumus ar drošas trešās personas (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) starpniecību elektroniski nosūta kredītiestādēm, kuras, izmantojot to pašu kanālu, nosūta savu atbildi ar informāciju par attiecīgajiem kontiem (14. panta 5. punkta a) apakšpunkts).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Rajona civiltiesas tiesneša atteikumu var pārsūdzēt pirmās instances tiesā viena tiesneša sastāvā (μονομελούς πρωτοδικείου), savukārt pirmās instances tiesas (viena tiesneša sastāvā) atteikumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā (εφετείο).

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Par pārsūtīšanu atbildīgā kompetentā iestāde ir pirmās instances tiesa. Par apķīlāšanas rīkojuma saņemšanu, izsniegšanu vai paziņošanu atbildīgi ir tiesu izpildītāji (δικαστικοί επιμελητές).

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesu izpildītāji.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Apķīlāt var vienīgi kopīgos kontus, bet ne nominālos kontus. Uz kopīgo kontu apķīlāšanu neattiecas nekādi citi nosacījumi.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Civilprocesa kodeksa (Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) 982. panta 2. punktā ir noteikts, ka apķīlāšana neattiecas uz prasījumiem saistībā ar uzturlīdzekļiem, algām, pensijām, apdrošināšanas pabalstiem u. c. Internetā nav pieejama saite uz Civilprocesa kodeksu. Minēto naudas summu atbrīvošanai no apķīlāšanas nekāds parādnieka pieteikums nav nepieciešams.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Nav nekādu speciālu normu, kas reglamentētu maksas ieturēšanu par bankas konta apķīlāšanu vai konta informācijas (rekvizītu) sniegšanu, tomēr Grieķijas Banku apvienība (Ελληνική Ένωση Τραπεζών) uzskata, ka kredītiestādes ir tiesīgas pieprasīt izmaksu segšanu, kā (pēc analoģijas) nepārprotami noteikts 30.A un 30.B pantā Valsts ieņēmumu kodeksā (Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων) (Leģislatīvais dekrēts Nr. 356/1974 grozītajā un spēkā esošajā redakcijā).

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Valsts ieņēmumu dienests (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), kas ir neatkarīga iestāde, neietur nekādu maksu par savām darbībām saistībā ar apķīlāšanas rīkojuma izskatīšanu. Tā kā apķīlāšanas rīkojuma izpildi veic tiesu izpildītāji, viņi tieši ietur maksu no ikviena principāla. Internetā nav pieejamas saites uz vietni, kurā būtu minētas tiesu izpildītāju ieturētās maksas. Finanšu ministrija neietur maksu par kontu informācijas sniegšanu saskaņā ar 14. pantu.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu uzskata par līdzvērtīgu apķīlāšanas pasākumam (ασφαλιστικό μέτρο), kas veikts saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem. Nekur nav noteikts, kāds ir tā rangs (prioritāte) attiecībā pret līdzvērtīgiem iekšzemes rīkojumiem.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Tiesību aizsardzības līdzekļa noteikšana ir piekritīga tiesai, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, proti, rajona civiltiesas tiesnesim, ja prasības summas dēļ lieta ir piekritīga rajona civiltiesai, bet pārējos gadījumos – pirmās instances tiesai viena tiesneša sastāvā. Attiecībā uz tiesību aizsardzības līdzekļiem, kas minēti 34. panta 1. un 2. punktā, lietās, kurās runa ir par naudas summu līdz 20 000 EUR, kompetentā tiesa ir rajona civiltiesa. Attiecībā uz naudas summām virs 20 000 EUR kompetentā tiesa ir pirmās instances tiesa.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Rajona civiltiesas tiesneša atteikumu var pārsūdzēt pirmās instances tiesā viena tiesneša sastāvā, savukārt pirmās instances tiesas (viena tiesneša sastāvā) atteikumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā. Pārsūdzība ir iesniedzama 30 dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas parādniekam.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Tiesas ieturētā valsts nodeva ir apmēram 0,4 procenti no prasības summas. Šis aprēķins vienlīdz attiecas uz prasībām par apķīlāšanas rīkojuma izdošanu un prasībām saistībā ar tiesību aizsardzības līdzekļiem pret šādu rīkojumu.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Tiek pieņemti vienīgi dokumenti grieķu valodā.

Lapa atjaunināta: 17/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums - Horvātija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesas, kas ir kompetentas izdot apķīlāšanas rīkojumu saskaņā ar regulas 6. panta 4. punktu, ir Horvātijas tiesas, kurām ir kompetence lemt par lietas būtību saskaņā ar Tiesu likumu (Zakon o sudovima) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 28/13, 33/15, 82/15 un 82/16), Civilprocesa likumu (Zakon o parničnom postupku) (NN Nr. 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013 un 89/2014; turpmāk “ZPP”) un citiem konkrētiem noteikumiem. Horvātijas Republikā šīs tiesas ir vietējās tiesas (općinski sudovi; vsk. općinski sud) un komerctiesas (trgovački sudovi; vsk. trgovački sud), kur tiesvedība notiek pirmās instances līmenī.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Iestāde, kas ir kompetenta iegūt informāciju par parādnieka kontu vai kontiem saskaņā ar regulas 14. pantu:

Finanšu aģentūra (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

Bezmaksas tālruņa numurs: +385 0 800 0080

E-pasta adrese: info@fina.hr

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Informācija par kontu, kas minēta regulas 14. panta 5. punktā, tiek iegūta, nodrošinot informācijas iestādes piekļuvi attiecīgai informācijai, ja publiskas iestādes vai pārvaldes iestādes glabā minēto informāciju reģistros vai citā veidā (regulas 14. panta 5. punkta b) apakšpunkts).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesa, kurai ir kompetence lemt par pārsūdzību saskaņā ar regulas 21. pantu, ko kreditors ir iesniedzis pirmās instances tiesā par lēmumu, ar ko pilnībā vai daļēji tiek noraidīts kreditora pieteikums apķīlāšanas rīkojumam, ir augstākas instances tiesa, kurai bijusi kompetence lemt par pārsūdzību saistībā ar lēmumu, ar ko noraida nodrošinājuma priekšlikumu (apgabaltiesa (županijski sud) vai Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) — ZPP 34.a un 34.c pants saistībā ar Izpildes likuma (Ovršni zakon — OZ) 21. panta 1. punktu)); saite: Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/.

Rezultātā, ja apķīlāšanas rīkojuma pieteikums ar vietējās tiesas lēmumu tiek pilnībā vai daļēji noraidīts, kreditors iesniedz pārsūdzību apgabaltiesā ar vietējās tiesas starpniecību, savukārt, ja šādu lēmumu pieņem komerctiesa, kreditors iesniedz pārsūdzību Augstajai komerctiesai ar attiecīgās komerctiesas starpniecību.

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Iestāde, kurai ir noteikta kompetence saņemt, nosūtīt un izsniegt apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus saskaņā ar regulas 14. panta 4. punktu:

Zagrebas Vietējā civiltiesa (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt apķīlāšanas rīkojumu saskaņā ar regulas 3. nodaļu:

Finanšu aģentūra (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

Bezmaksas tālruņa numurs: +385 0 800 0080

E-pasta adrese: info@fina.hr

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Maksājumu kontu, ko viena vai vairāku maksājumu pakalpojumu izmantotāju vārdā pārvalda maksājumu pakalpojumu sniedzējs un ko izmanto maksājumu darījumu veikšanai, var apķīlāt pilnībā.

Nominālajā kontā turētos līdzekļus nevar apķīlāt, ja tas ir aizliegts ar likumu.

Patērētāju bankrota likuma (Zakon o stečaju potrošača) (Saite atveras jaunā logāNN Nr. 100/15, turpmāk “ZSP”) 42. pantā ir noteikts, ka bankrota administratora pienākums ir atvērt finanšu iestādē atsevišķu norēķinu kontu katram atsevišķam patērētājam, pret kuru saskaņā ar tiesas rīkojumu ir uzsākta bankrota procedūra.

Tas ir norēķinu konts, ko administrators patērētāja bankrota procedūras ietvaros atver finanšu iestādē uz sava vārda attiecīgā patērētāja vietā. Administrators var izmantot šo atsevišķo kontu tikai maksājumu saņemšanai un veikšanai attiecībā uz bankrota procedūrā iesaistītā patērētāja bankrota īpašuma pārvaldību un atsavināšanu, un administratora pienākums ir nodalīt no saviem aktīviem jebkādus maksājumus kontā, kas saistīti ar bankrota īpašuma pārvaldību un atsavināšanu.

ZSP 42. panta 4. punktā ir minēts, ka finanšu līdzekļiem, kas glabājas atsevišķā kontā, nevar piemērot izpildi attiecībā uz administratoru, un administratora bankrota vai nāves gadījumā šādi finanšu līdzekļi nav uzskatāmi par administratora bankrota īpašumu vai īpašumu.

Tādējādi patērētāja bankrota gadījumā administrators rīkojas kā tā pārstāvis, šis konts ir uzskatāms par nominālo kontu, kurā atrodas gan administratora finanšu līdzekļi, gan viena vai vairāku bankrota procedūrā iesaistītu patērētāju finanšu līdzekļi, taču administratora pārstāvētajiem patērētāja finanšu līdzekļiem nedrīkst piemērot izpildi vai konta apķīlāšanu, ja procedūra ir vērsta pret administratoru.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Summas, kas ir atbrīvotas no apķīlāšanas saskaņā ar regulas 31. pantu, ir noteiktas OZ 172. pantā (Atbrīvojums no izpildes) un OZ 173. pantā (Izpildes ierobežojums).

Ja parādnieks saņem OZ 172. pantā minēto atalgojumu un pabalstus, kas ir atbrīvoti no izpildes, vai summas, kas minētas OZ 173. pantā (Izpildes ierobežojums), parādnieka pienākums ir informēt par to FINA saskaņā ar OZ 212. pantu.

Saites uz Izpildes likumu (NN Nr. 112/12, 25/13, 93/14 un 55/16):

Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html

Saskaņā ar OZ 173. pantu summas atbrīvo no izpildes atbilstoši turpmāk aprakstītajam.

 1. Ja izpildes procesā iesaistītā parādnieka algai ir piemērota izpilde, no apķīlāšanas atbrīvo summu, kas atbilst divām trešdaļām vidējās neto darba algas Horvātijas Republikā. Ja izpilde tiek īstenota, lai apmierinātu likumā paredzēto uzturlīdzekļu prasījumu vai prasījumu kompensēt zaudējumus, kas radušies sabojātas veselības vai darbspējas samazināšanās vai zuduma dēļ, un lai kompensētu uzturlīdzekļu zaudēšanu saistībā ar uzturlīdzekļu nodrošinātāja nāvi, šī summa ir puse no vidējās neto darba algas Horvātijas Republikā, izņemot gadījumus, kad izpilde tiek īstenota, lai piedzītu naudu, kas maksājama par bērna uzturēšanu. Tādos gadījumos no apķīlāšanas atbrīvo vienu ceturto daļu no vidējās neto darba algas uz vienu juridiskas personas nodarbināto Horvātijas Republikā iepriekšējā gadā.
 2. Ja izpildes procesā iesaistītā parādnieka saņemtā alga ir mazāka par vidējo neto algu Horvātijas Republikā, no apķīlāšanas atbrīvo divas trešdaļas no parādniekam izmaksātās algas. Ja izpilde tiek īstenota, lai apmierinātu likumā paredzēto uzturlīdzekļu prasījumu vai prasījumu kompensēt zaudējumus, kas radušies sabojātas veselības vai darbspējas samazināšanās vai zuduma dēļ, un lai kompensētu uzturlīdzekļu zaudēšanu saistībā ar uzturlīdzekļu nodrošinātāja nāvi, šī summa ir puse no neto darba algas, kas izmaksāta parādniekam.
 3. Termins “vidējā neto darba alga” šā panta 1. punkta izpratnē ir vidējā summa, kas ikmēneša neto algas veidā attiecīgā gada periodā no janvāra līdz augustam izmaksāta juridisko personu nodarbinātām personām Horvātijas Republikā, ko nosaka Horvātijas Statistikas birojs (Državni zavod za statistiku) un publicē NN ne vēlāk kā attiecīgā gada 31. decembrī. Šādā veidā noteiktā summa ir spēkā nākamajā gadā.
 4. Šā panta 1. un 2. punktā minētos nosacījumus piemēro izpildei arī tad, ja tiek apķīlāta jebkāda veida kompensācija, kas izmaksāta algas vietā, kompensācija par saīsinātu darba laiku, kompensācija par samazinātu algu, pensija, militārā dienesta darbinieku atalgojums un atalgojums, ko saņem rezerves spēkos esošas personas militārā dienesta laikā, un jebkādi citi regulāri finanšu ienākumi, ko izmaksā civilajam un militārajam personālam, izņemot ienākumus, kas minēti šā panta 5. un 6. punktā.
 5. Izpildi, apķīlājot ienākumus, ko saņem personas ar invaliditāti finansiāla atbalsta formā par fizisku invaliditāti vai kopšanas pabalsta formā, var veikt, lai apmierinātu tikai likumā paredzēto uzturlīdzekļu prasījumu vai prasījumu kompensēt zaudējumus, kas radušies sabojātas veselības vai darbspējas samazināšanās vai zuduma dēļ, un lai kompensētu uzturlīdzekļu zaudēšanu saistībā ar uzturlīdzekļu nodrošinātāja nāvi, un tādā gadījumā apķīlājamā summa ir puse no šādiem ienākumiem.
 6. Izpildi, apķīlājot ienākumus, kas gūti mūžilga atbalsta līguma un mūžilgu ikgadēju maksājumu līguma ietvaros, kā arī ienākumus, kas saņemti dzīvības apdrošināšanas līguma ietvaros, var veikt tikai attiecībā uz to ienākumu daļu, kas pārsniedz pamatsummu, ko izmanto uzturlīdzekļu atbalsta summas aprēķināšanai.
 7. Šā panta 1. un 2. punkta nosacījumus piemēro arī tad, ja izpildi piemēro ienākumiem, kas nav saistīti ar darba algu, pensiju vai ieņēmumiem no pašnodarbinātas personas aroda un amata, liberālām profesijām, lauksaimniecības un mežsaimniecības, īpašuma un īpašumtiesībām, kapitāla vai apdrošināšanas (“citi ienākumi” saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem), ja izpildes procesā iesaistītais parādnieks ar publisku dokumentu var pierādīt, ka šie ienākumi ir personas vienīgie regulārie naudas ienākumi.

Vidējā neto mēnešalga juridisku personu nodarbinātām personām Horvātijas Republikā periodā no 2016. gada janvāra līdz augustam bija HRK 5664 (Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

FINA un bankām ir tiesības pieprasīt nodevu par apķīlāšanas rīkojumu īstenošanu un izpildes un nodrošinājumu īstenošanu attiecībā uz finanšu līdzekļiem kontos saskaņā ar Noteikumiem par nodevu veidiem un apmēru uzdevumu veikšanai, kas minēti Likumā par izpildi attiecībā uz finanšu līdzekļiem (NN Nr. 105/10, 124/11, 52/12 un 6/13; turpmāk “Noteikumi”); saites:

Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

Noteikumu 6. pantā ir noteikts, ka nodevu maksā parādnieks.

Noteikumos ir paredzēta nodeva par Likumā par izpildi attiecībā uz finanšu līdzekļiem (NN Nr. 91/10 un 112/12) minēto uzdevumu izpildi.

Noteikumos ir paredzētas divu veidu nodevas:

1) par izpildi attiecībā uz izpildes procesā iesaistītā parādnieka finanšu līdzekļiem; un

2) par Vienotajā kontu reģistrā iekļauto datu pieprasīšanu un sniegšanu.

Nodevas par izpildi attiecībā uz izpildes procesā iesaistītā parādnieka finanšu līdzekļiem iedala četrās grupās:

 • izpildes dokumenta izpildīšanas iespējas pārbaude;
 • procentu aprēķināšana;
 • izpildes dokumenta izpildīšana;
 • datu, kopiju un apliecinājumu sniegšana no Izpildes rīkojuma dokumentu reģistra.

Nodeva par izpildes dokumenta izpildīšanas iespējas pārbaudi un nodeva par procentu aprēķināšanu iekasē FINA par izpildes dokumentu saņemšanu (prasījumu summa, kas parādniekam jāmaksā kreditoram saskaņā ar tiesas lēmumu) un ievadīšanu reģistrā. Nodevu iekasē arī par to, ka tiek pārbaudīts, vai izpildes dokumentā ir iekļauti izpildei nepieciešamie dati, un par procentu aprēķināšanu. Šīs divas nodevas, kā arī nodevu par izpildes dokumenta izpildīšanu pilnībā maksā parādnieks.

Ieņēmumus no nodevas par izpildes dokumenta izpildīšanu savstarpēji sadala FINA (55%) un bankas (45%). Ieņēmumi bankām tiek sadalīti proporcionāli parādnieka kontu skaitam attiecīgajā bankā nodevas iekasēšanas dienā saskaņā ar Vienotā kontu reģistra datiem.

Nodevu par datu, kopiju un apliecinājumu sniegšanu no Izpildes rīkojuma dokumentu reģistra pieteicējs maksā iepriekš, pamatojoties uz maksājuma pieprasījumu. Personai, kura iesniedz FINA pieteikumu, jāuzrāda maksājuma apliecinājums, pēc kā persona saņem pieprasītos datus un kopijas, un par sniegtu pakalpojumu tiek izrakstīts rēķins.

FINA pieprasa samaksu par Vienotajā kontu reģistrā iekļauto datu pieprasīšanu un sniegšanu, iekasējot nodevu par datu pieprasīšanu, izmantojot tīmekli vai tiešsaistes pakalpojumu, vai nodevu par datu sniegšanu (vai lejupielādi) no Vienotā kontu reģistra elektroniskā vai papīra formātā.

FINA izveido cenu sarakstu ar nodevu apmēriem, pamatojoties uz tās valdes lēmumu, un Finanšu ministrija apstiprina ierosināto cenu sarakstu. Cenu saraksts tiek publicēts FINA oficiālajā tīmekļa vietnē. Visām cenu sarakstā iekļautajām nodevām piemēro PVN.

Saite atveras jaunā logāSaite uz izrakstu no FINA cenu saraksta — nodevas par Likumā par izpildi attiecībā uz finanšu līdzekļiem minēto uzdevumu izpildi.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Par apķīlāšanas rīkojuma izpildi FINA un bankas iekasē regulas 43. pantā minētās nodevas, pamatojoties uz Noteikumiem. FINA iekasē nodevu par datu, kopiju un apliecinājumu sniegšanu no reģistra vai konta datiem. Nodevu apmērs ir paredzēts Noteikumu 8. pantā.

Noteikumu 3. pantā paredzēto nodevu apmērs ir šāds:

Sēr. nr.

Pakalpojuma apraksts

Aprēķina pamats

Apmērs (HRK)

Izpilde attiecībā uz finanšu līdzekļiem

1.

Izpildes dokumenta izpildīšanas iespējas pārbaude

izpildes dokuments

65,00

2.

Procentu aprēķināšana

pamatsumma

7,00

3.

Izpildes dokumenta izpildīšana

3.1.

Vienreizēja vienā bankā noguldītu visu finanšu līdzekļu piedziņa

izpildes dokuments

17,00

3.2.

Vienreizēja vairākās bankās noguldītu visu finanšu līdzekļu piedziņa

izpildes dokuments

39,00

3.3.

Izpilde konta apķīlāšanas gadījumā un aizliegums piekļūt finanšu līdzekļiem

izpildes dokuments

110,00

4.

Datu, kopiju un apliecinājumu sniegšana no reģistra

4.1.

– papīra formātā

lappuse

43,00

4.2.

– elektroniskā formātā

zilbe

0,20

no 21,00

Šīs sadaļas 4. punktā minētajām nodevām piemēro pievienotās vērtības nodokli.

Noteikumu 7. pantā paredzēto nodevu apmērs ir šāds:

Sēr. nr.

Pakalpojuma apraksts

Aprēķina pamats

Apmērs (HRK)

Vienotajā kontu reģistrā iekļauto datu pieprasīšana un sniegšana

1.

Datu pieprasīšana aģentūras tīmekļa vietnē un izmantojot tiešsaistes pakalpojumus

1.1.

– pieprasīšana

pieprasījums

0,80

1.2.

– apakšsadaļu datu pieprasīšana

zilbe

0,20

2.

Datu pieprasīšana aģentūras tīmekļa vietnē

2.1.

– pusgada abonements

lietotājs

298,37

2.2.

– gada abonements

lietotājs

498,37

3.

Lejupielāde

3.1.

– no aģentūras tīmekļa vietnes

zilbe

0,10

3.2.

– izmantojot aģentūras tiešsaistes pakalpojumus

zilbe

0,10

3.3

– izmantojot uz kompaktdisku balstītu pakalpojumu

zilbe

0,10

4.

Datu pieprasīšana

4.1.

– papīra formātā

katra jauna lappuse

19,51

4.2.

– elektroniskā formātā

zilbe

0,20

no 19,51

Šajā sadaļā minētajām nodevām piemēro pievienotās vērtības nodokli.

Noteikumu 5. panta 1. punktā ir noteikts, ka nodevas par izpildi savstarpēji sadala FINA un bankas, kurām FINA procedūras ietvaros atbilstoši izpildes dokumentam uzdevusi maksājamo summu piedziņu, un no katras nodevas FINA saņem 55% un bankas — 45%.

Procedūrā par apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu vai tiesiskās aizsardzības līdzekli attiecībā uz apķīlāšanas rīkojumu ir jāmaksā tiesas nodeva atbilstoši pieteikuma vērtībai saskaņā ar Tiesu nodevu likumu (NN Nr. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 un110/15; turpmāk “ZSP”) — sk. paziņojumu saistībā ar regulas 50. panta 1. punkta n) apakšpunktu.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Regulas 32. pantā minēto prioritātes kārtību regulē OZ 78. pants, kurā noteikts, ka, vairākiem kreditoriem iesniedzot naudas prasījumus pret vienu un to pašu parādnieku un attiecībā uz vienu un to pašu izpildes priekšmetu, šie prasījumi ir jānokārto tādā kārtībā, kādā kreditori ieguvuši tiesības uz strīda atrisināšanu saistībā ar šo priekšmetu, ja vien likumā nav noteikts citādi.

Vairāku kreditoru nodrošinājuma interešu prioritātes kārtību nosaka, pamatojoties uz apķīlāšanas rīkojuma saņemšanas datumu (OZ 180. pants); saite: Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Iestāde, kurai ir kompetence lemt par parādnieka pieteikumu atsaukt vai grozīt apķīlāšanas rīkojumu saskaņā ar regulas 33. pantu, ir Horvātijas tiesa, kas izdevusi apķīlāšanas rīkojumu.

Iestāde, kurai ir kompetence lemt par parādnieka pieteikumu apķīlāšanas rīkojuma izpildes ierobežošanu vai pārtraukšanu Horvātijas Republikā saskaņā ar regulas 34. panta 1. un 2. punktu:

Zagrebas Vietējā civiltiesa

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Tiesa, kurai ir kompetence lemt pārsūdzības tiesvedībā saskaņā ar regulas 37. pantu par pirmās instances tiesas lēmumu saistībā ar regulas 33., 34. un 35. pantu, ir augstākā tiesa, kurai ir kompetence lemt lēmuma par nodrošinājumu pārsūdzības lietā (apgabaltiesas vai Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa — Civilprocesa likuma (ZPP) 34.a un 34.c pants saistībā ar OZ 21. panta 1. punktu).

Pārsūdzība ir jāiesniedz astoņu dienu laikā pēc lēmuma izsniegšanas (OZ 11. pants), un tā jāiesniedz tiesā, kas pieņēmusi lēmumu (ZPP 357. pants).

OZ 2. panta 1. punkta 9. apakšpunktā ir noteikts, ka frāze “lēmums par nodrošinājumu” ir lēmums, ar ko pilnībā vai daļēji ir atļauts nodrošinājuma priekšlikums vai nodrošinājuma norīkošana ex officio.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Procedūrā par apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu vai tiesiskās aizsardzības līdzekli attiecībā pret rīkojumu saskaņā ar 42. pantu tiesas nodevas ir maksājamas, pamatojoties uz pieteikuma vērtību:

 • par apķīlāšanas rīkojuma pieteikumu kā nodrošinājuma priekšlikumu;
 • par apķīlāšanas rīkojuma pieteikuma lēmumu kā lēmumu par nodrošinājumu;
 • par OZ 364.b panta 2.–5. punkta iesniegumiem kā lēmuma par nodrošinājumu pārsūdzību.

Ja vien nav noteikts citādi, saskaņā ar ZSP 4. pantu pienākums maksāt nodevu rodas brīdī, kad tiek uzrādīts priekšlikums izpildīt apķīlāšanas rīkojumu vai pārsūdzība.

Tiesas nodevas var aprēķināt katrai atsevišķai darbībai atkarībā no strīda priekšmeta vērtības saskaņā ar turpmāk redzamo tabulu.

Virs

Līdz HRK

HRK

0,00

3 000,00

100,00

3 000,00

6 000,00

200,00

6 000,00

9 000,00

300,00

9 000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

Par summu virs HRK 15 000,00 ir jāmaksā nodeva HRK 500,00 apmērā pluss 1% no apjoma, kas pārsniedz HRK 15 000,00, kas nevar būt vairāk par HRK 5 000,00.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 14/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums - Itālija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tā rajona tiesa, kurā ir izstrādāts autentiskais dokuments; tā pieņem lēmumus viena tiesneša sastāvā.

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Tās rajona tiesas priekšsēdētājs, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka domicils vai uzturēšanās vieta, vai juridiskas personas gadījumā parādnieka juridiskā adrese. Ja parādniekam Itālijā nav reģistrētas dzīvesvietas, domicila vai uzturēšanās vietas vai ja juridiskā persona nav dibināta Itālijā, kompetentā iestāde ir Romas tiesas priekšsēdētājs.

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Itālijas tiesību aktos ir noteikts, ka informācijas iestāde var piekļūt informācijai, kas glabājas publiskajos arhīvos, lai iegūtu informāciju par bankas kontiem.

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesa, kuras sastāvā ir tiesnesis, kurš izdevis apķīlāšanas rīkojumu, un šī tiesa lemj tiesnešu kolēģijas sastāvā.

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Dokumentu saņemšana, sūtīšana un paziņošana vai izsniegšana ir šādu personu pienākums:

a) tiesas ierēdnis apstākļos, kas aprakstīti regulas 23. panta 5. punktā;

b) tiesas reģistrators, kurš izdevis apķīlāšanas rīkojumu apstākļos, kas aprakstīti regulas 10. panta 2. punkta, 23. panta 3. un 6. punkta, 25. panta 3. punkta un 36. panta 5. punktā;

c) tiesas reģistrators, kurš ir atbildīgs par izpildi situācijā, kas aprakstīta regulas 27. panta 2. punktā;

d) tās tiesas reģistrators, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka domicils, apstākļos, kas aprakstīti regulas 28. panta 3. punktā.

Ja apķīlāšanas rīkojums ir izdots citā dalībvalstī apstākļos, kas aprakstīti 10. panta 2. punktā, 23. panta 3. punktā, 23. panta 6. punktā vai 25. panta 3. punktā, kompetentā tiesa ir parastā tiesa, kas ir atbildīga par apķīlāšanas rīkojuma izpildi (sk. 50. panta f) apakšpunktu).

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesa, kuras jurisdikcijā ir trešās personas dzīvesvieta (Civilprocesa līkuma 678. pants), kura rīkojas saskaņā ar noteikumiem par ekspropriāciju no trešajām personām.

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Kopīgiem kontiem un nomināliem kontiem, kuriem ir vairāk nekā viens turētājs, var piemērot apķīlāšanas rīkojumu tikai attiecībā uz parādnieka daļu. Tiek uzskatīts, ka konta turētāju daļas ir vienādas, ja vien nav pierādīts pretējais.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 545. un 671. panta vienotajiem nosacījumiem no apķīlāšanas atbrīvo:

a) uzturlīdzekļu maksājumus, ja vien tie nav paredzēti uzturēšanai, taču tika ar tiesas priekšsēdētāja vai tā deleģēta tiesneša atļauju un tikai attiecībā uz daļu, kas nosakāma ar tiesas rīkojumu;

b) labdarības vai iztikas pabalstus personām, kuras klasificētas kā nabadzīgas, un maksājumus par maternitātes, slimības un bēru izmaksām no apdrošināšanas fondiem, sociālās apdrošināšanas iestādēm un labdarības iestādēm;

c) privātpersonām izmaksājamas summas algas vai citu maksājumu veidā saistībā ar darba attiecībām, tostarp par atlaišanu, var apķīlāt, lai segtu uzturēšanas maksājumus tādā apmērā, kādu atļauj tiesas priekšsēdētājs vai tā deleģēts tiesnesis; apķīlāt iespējams līdz vienai piektdaļai no šīm summām; vienlaicīgu apķīlāšanu saistībā ar iepriekš aprakstīto vairāku prasību pamatojumu nevar piemērot vairāk kā pusei no šīm summām;

d) gadskārtēju pabalstu, ja tas izveidots bez maksas, ja pastāv nosacījums, ka tam nevar piemērot arestu vai apķīlāšanu, ja tas pārsniedz kreditora pamatvajadzību robežu;

e) summas, ko apdrošinātājs maksā apdrošinājuma ņēmējam vai apdrošināšanas saņēmējam, kurām attiecībā uz izmaksātajām prēmijām piemēro nosacījumus par tādu aktu pārskatīšanu, kas kaitē kreditoriem un dāvanu samērošanu, ieturēšanu un samazināšanu;

f) summas, kas paredzētas pensijām, pabalsti, kas uzskatāmi par pensijām, vai citi pensionēšanās pabalsti ar nosacījumu, ka no šīm summām var apķīlāt summu, kas atbilst mēneša maksimālajam sociālajam pabalstam pluss vienai pusei no tā, un ka daļu, kas pārsniedz šo summu, var apķīlāt, ievērojot c) un d) apakšpunktā minētos ierobežojumus;

g) īpašus finanšu līdzekļus labklājībai un palīdzībai, ko izveidojis uzņēmējs, tostarp bez darbinieku iemaksām, ja tie attiecas uz maksājumiem, ko veic uzņēmēja kreditori vai darbinieki.

Pastāv arī nosacījums, ka parādnieka vārdā kreditējot uz bankas vai pasta kontu maksājamās summas algu un citu maksājumu veidā saistībā ar nodarbinātību vai darbu, tostarp par atlaišanu un pensijām, un pabalstus, kas uzskatāmi par pensijām, vai citus pensionēšanās pabalstus, tās var apķīlāt tādā apmērā, kas trīskārt pārsniedz sociālo pabalstu; ja konta kreditēšana notiek apķīlāšanas dienā vai pēc tās, summas var apķīlāt, ievērojot ierobežojumus, kas minēti 3., 4., 5. un 7. punktā un īpašajos likuma noteikumos.

Tas, vai prasījums ir atbrīvots no apķīlāšanas, ir jāpierāda parādniekam.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Parasti apķīlāšanas rīkojumam pakļauto aktīvu pārvaldniekam, t. i., bankas konta gadījumā — bankai, ir tiesības pieprasīt kompensāciju par aktīvu glabāšanu un iesaldēšanu; kompensāciju nosaka saskaņā ar spēkā esošajām vai parasti piemērojamajām likmēm kopā ar kompensāciju par dokumentu izmaksām, kas ir svarīgas aktīvu iesaldēšanai. Šīs izmaksas ietver izmaksas, kuras radušās saistībā ar paziņojumu par finanšu līdzekļu apķīlāšanu, kas minēts regulas 25. pantā.

Par maksājumu (iepriekšēju) atbildīgā puse ir pieteikuma iesniedzējs. Par maksājumu atbildīgā puse ir jānosaka tiesai.

Informācijas sniegšana par kontiem saskaņā ar 14. pantu nedod pamatu bankām iekasēt nodevas. Bankām ir ar likumu noteikta prasība atjaunināt arhīvus, kas Itālijā tiek pārbaudīti, lai iegūtu informāciju par bankas kontiem saskaņā ar regulas 14. pantu.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Neņemot vērā tiesas nodevas, kas maksājamas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 42. pantu, Itālijā pieteikta apķīlāšanas rīkojuma apstrāde un izpilde ietver samaksu par tiesvedības kopiju izveidi un nodevas, kas maksājamas tiesas ierēdņiem par dokumentu izsniegšanu.

Samaksu par kopijām nosaka, pamatojoties uz 2012. gada 30. maija Prezidenta dekrēta Nr. 115 7. pielikumā “Konsolidēti juridiskie nosacījumi un noteikumi par juridiskajām izmaksām” iekļauto tabulu.

Attiecībā uz nodevām par dokumentu izsniegšanu ir jānošķir tas, vai tiesas ierēdnis izsniedz dokumentus tieši saņēmējam vai nosūta tos pa pastu. Pirmajā gadījumā tiesas ierēdnim saskaņā ar iepriekš minēto konsolidēto nosacījumu 27. pantu ir jāizmaksā atlīdzība par ceļu, kas tiek aprēķināta saskaņā ar to 35. pantu, un ņemot vērā kritērijus, kas katru gadu tiek atjaunināti ar Tieslietu ministrijas dekrētu. Otrajā gadījumā atlīdzības vietā ir jāatmaksā piegādes izmaksas. Abos gadījumos, t. i. personīga saņēmēja informēšana un paziņojums pa pastu, ir jāmaksā arī konsolidēto nosacījumu 27. pantā minētā nodeva, kas aprēķināta saskaņā ar 34. pantu. Ja paziņojums ir steidzams, saskaņā ar konsolidēto nosacījumu 36. pantu tiek palielināta gan nodeva, gan atlīdzība.

Sk. Prezidenta dekrēta Nr. 115/2014 iepriekš minētos pantus un 7. pielikumus šajā Saite atveras jaunā logāsaitē.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Valsts rīkojumiem nav piešķirta prioritātes kārtība.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Tiesa, kura lemj viena tiesneša sastāvā.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Pārsūdzība parastajā tiesā ir atļauta attiecībā uz spriedumu saskaņā ar regulas 33., 34. un 35. pantu. Pārsūdzības iesniegšanas termiņš ir 15 dienas pēc tiesas rīkojuma izdošanas vai paziņošanas par tā izsniegšanu, ja tas noticis ātrāk.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

A. Tiesas nodevas par apķīlāšanas rīkojuma iegūšanu atšķiras atkarībā no prasījuma apmēra un tiesvedības instances, kurā apķīlāšanas rīkojums ir pieprasīts:

a) par prasījumiem līdz EUR 1 100 izmaksas ir šādas: EUR 21,50, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 32,25, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 43, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

b) par prasījumiem no EUR 1 100 līdz EUR 5 200 izmaksas ir šādas: EUR 49, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 73,50, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 98, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

c) par prasījumiem no EUR 5 200 līdz EUR 26 000 izmaksas ir šādas: EUR 118,50, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 177,75, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 237, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

d) par prasījumiem no EUR 26 000 līdz EUR 52 000 izmaksas ir šādas: EUR 259, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 388,50, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 518, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

e) par prasījumiem no EUR 52 000 līdz EUR 260 000 izmaksas ir šādas: EUR 379,50, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 569,25, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 759, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

f) par prasījumiem no EUR 260 000 līdz EUR 520 000 izmaksas ir šādas: EUR 607, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 910,50, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 1 214, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

g) par prasījumiem virs EUR 520 000 izmaksas ir šādas: EUR 843, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 1 264,50, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 1 686, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē;

h) par prasījumiem nenoteiktā apmērā izmaksas ir šādas: EUR 259, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 388,50, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 518, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē. Taču lietās ar ekskluzīvu miertiesneša jurisdikciju saskaņā ar Civilprocesa likuma 7. pantu izmaksas ir šādas: EUR 118,50, ja tiesvedība notiek pirmajā instancē; EUR 177,75, ja tiesvedība notiek apelācijas instancē; EUR 237, ja tiesvedība notiek kasācijas instancē.

Papildus iepriekš minētajām izmaksām, ja rīkojumu pieprasa pirms tiesvedības uzsākšanas pēc lietas būtības, par katru procedūru iepriekš tiek maksāts vienots avansa maksājums EUR 27 apmērā par paziņošanas izmaksām.

B. Tiesas nodevas par apķīlāšanas rīkojuma pārsūdzību visos gadījumos ir EUR 147.

Papildus šīm izmaksām, ja rīkojumu pieprasa pirms galvenās tiesvedības uzsākšanas, par katru procedūru iepriekš tiek maksāts vienots avansa maksājums EUR 27 apmērā par paziņošanas izmaksām.

Izmaksas ir jāsedz tiesvedības sākumā, kad tiek iesniegta pārsūdzība.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Tiek pieņemti tikai tulkojumi itāļu valodā.

Lapa atjaunināta: 22/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums - Kipra

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Tiesas, kas ir kompetentas izdot kontu apķīlāšanas rīkojumu, ir rajona tiesas (eparchiaká dikastíria).

Nikosijas rajona tiesa

 • Adrese: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Tālr.: +357 22865518
 • Fakss: +357 22304212/22805330
 • E-pasts: Saite atveras jaunā logāchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Limasolas rajona tiesa

 • Adrese: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Tālr.: +357 25806100/25806128
 • Fakss: +357 25305311
 • E-pasts: Saite atveras jaunā logāchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Larnakas rajona tiesa

 • Adrese: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Tālr.: +357 24802721
 • Fakss: +357 24802800
 • E-pasts: Saite atveras jaunā logāchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Pafas rajona tiesa

 • Adrese: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Tālr.: +357 26802601
 • Fakss: +357 26306395
 • E-pasts: Saite atveras jaunā logāchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Famagustas rajona tiesa

 • Adrese: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Tālr.: +357 23730950/23742075
 • Fakss: +357 23741904
 • E-pasts: Saite atveras jaunā logāchief.reg@sc.judicial.gov.cy

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Norādītā kompetentā iestāde informācijas par kontu iegūšanai ir Centrālā Banka.

Kontaktinformācija:

Pasta adrese:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Cyprus

vai P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Tālr.: +357 22714100

Fakss: +357 22714959

E-pasts: Saite atveras jaunā logācbcinfo@centralbank.gov.cy

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Informāciju bankas vai kredītiestādes sniedz informācijas iestādei, kas definēta 6.(2A) pantā Likumos par Kipras Centrālo Banku, kas pieņemti no 2002. gada līdz 2017. gadam, proti, Kipras Centrālai Bankai (Regulas (ES) Nr. 655/2014 14. panta 5. punkta a) apakšpunkts).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā Tiesā.

Augstākā Tiesa

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Iepriekš minēto darbību veikšanai kompetentā iestāde ir Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrija.

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt [apķīlāšanas] rīkojumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 655/2014 23. panta 2. punktu, ir tiesu izpildītājs (dikastikós epidótis).

50. panta 1. punkta g) apakšpunkts — Apmērs, kādā var apķīlāt kopīgus un nominālus kontus

Nav valsts tiesību aktu, kas reglamentētu jautājumu par kopīgu un nominālu kontu apķīlāšanu civillietās un komerclietās. Puse, kas vēlas panākt šāda konta apķīlāšanu, iesniedz atbilstošu pieteikumu tiesai, un tiesa savu vispārējo pilnvaru ietvaros, ņemot vēra visus lietas apstākļus, pieņem vai nepieņem rīkojumu par visas summas vai tās daļas apķīlāšanu.

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

Nav konkrētu noteikumu, kas reglamentē vai atbrīvo šādas summas civillietās un komerclietās, izņemot attiecībā uz summām, kuras ir apķīlātas, pamatojoties uz tiesvedību krimināllietā, un kuras no apķīlāšanas un aresta ir atbrīvotas nolūkā iekasēt nodokļus saskaņā ar 1962. gada un 2014. gada Likuma par nodokļu iekasēšanu 9.(B) pantu un Likumu par pievienotās vērtības nodokli (pieņemti no 2000. gada līdz 2014. gadam) X pielikuma 13. pantu.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Valsts tiesību aktos nav konkrētu noteikumu, kas aizliegtu iekasēt šādu maksu bankām, kuras to piemēro kontu turētājiem.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Izmaksu nav.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Noteikumu nav.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Rajona tiesas saskaņā ar 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Rajona tiesas lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā Tiesā (21. pants) 42 dienu laikā, kā tas noteikts Civilprocesa noteikumu 35. panta 2. punktu. Pagaidu lēmumu var pārsūdzēt 14 dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Detalizēts izmaksu apraksts atrodams, uzklikšķinot uz Saite atveras jaunā logāšādas saites, skatīt 19.–30. lpp.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Papildus dokumentiem grieķu valodā tiek pieņemti dokumentu tulkojumi angļu valodā.

Lapa atjaunināta: 18/04/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums - Latvija

50. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Tiesas, kuras ir kompetentas izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Attiecīgā rajona (pilsētas) tiesa, kurā ceļama nodrošināmā prasība, vai rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības. Ja lieta, kurā atbildētājs ir patērētājs, pēc būtības ir piekritīga ārvalsts tiesai, pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniedz rajona (pilsētas) tiesai pēc atbildētāja (patērētāja) deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvietas. Regulas 6.panta 4.punktā minētajā gadījumā prasītājs pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu var iesniegt pēc savas izvēles jebkurai rajona (pilsētas) tiesai, kas atrodas tās apgabaltiesas darbības teritorijā, pie kuras pastāv zvērināts notārs, kas taisījis attiecīgo notariālo aktu (Civilprocesa likuma 3.nodaļa un 644.23 pants).

RAJONA (PILSĒTAS) TIESASPDF(273 Kb)lv

50. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Iestāde, kas norādīta kā kompetenta iegūt informāciju par kontu

Attiecīgā rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kurā iesniegts pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu. Gadījumā, ja pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu iesniegts ārvalsts tiesā - rajona (pilsētas) tiesa.

Rajonu un pilsētu tiesu saraksts pieejams šeit.

Saite atveras jaunā logāUz sākumlapu

50. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Metodes, ar ko iegūt informāciju par kontu

Lai iegūtu informāciju par kontu, tiesa elektroniskā pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta kredītiestādēm lūgumu sniegt ziņas par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē. Kredītiestāde, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trešajā dienā no tiesas lūguma saņemšanas dienas, elektroniskā pasta sūtījumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta tiesai atbildi (informāciju) par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) attiecīgajā kredītiestādē (Civilprocesa likuma 644.25 pants).

50. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību pret atteikumu izdot Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Pārsūdzību (blakus sūdzību) par tiesas lēmumu, ar kuru pilnībā vai daļēji noraidīts pieteikums par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, iesniedz tiesai, kas šo lēmumu pieņēmusi, adresējot:

1) par rajona (pilsētas) tiesas lēmumu – attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas lēmumu – Augstākajai tiesai.

(Civilprocesa likuma 443., 644.30 pants).

Apgabaltiesu un Augstākās tiesas adreses pieejamas šeit.

Saite atveras jaunā logāUz sākumlapu

50. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Iestādes, kas ir norādītas kā kompetentas saņemt, pārsūtīt un izsniegt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu un citus dokumentus

Regulas 10.panta 2.punktā, 23.panta 3., 5., 6. punktā, 25.panta 3.punktā, 27.panta 2.punktā, 28.panta 3.punktā otrajā daļā, 36.panta 5.punkta otrajā daļā minētajā gadījumā – zvērināts tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas izpildu lieta, kas ievesta pēc Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma (Civilprocesa likuma 549., 644.32 un 644.33 pants).

Regulas 28.panta 3.punkta pirmajā daļā minētajā gadījumā – tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas atbildētāja deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese (Civilprocesa likuma 644.33 pants).

50. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Iestāde, kas ir kompetenta izpildīt Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu

Zvērināts tiesu izpildītājs (Civilprocesa likuma 549.panta 2. un 2.3 daļa, 644.32 pants).

Zvērinātu tiesu izpildītāju saraksts pieejams:

Saite atveras jaunā logāUz sākumlapu

50. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Noteikumi, kas piemērojami summām, kuras ir atbrīvotas no apķīlāšanas

No apķīlāšanas atbrīvota parādnieka (fiziskas personas) nauda minimālās mēneša darba algas apmērā (Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punkts). Zvērināts tiesu izpildītājs dod kredītiestādei rīkojumu apķīlāt parādnieka naudas līdzekļus (kontus) izpildu dokumentā norādītās summas apmērā, ievērojot Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punktā noteikto ierobežojumu attiecībā uz parādnieku.

Minimālā mēnešalga darba alga normālā darba laika ietvaros ir 430 euro.

50. panta 1. punkta i) apakšpunkts — Maksa par līdzvērtīgu valsts rīkojumu īstenošanu vai informācijas par kontu sniegšanu, ja bankas šādu maksu iekasē, un informācija par pusi, kura ir atbildīga par minētās maksas segšanu

Saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem bankām nav tiesību no kreditora vai parādnieka tieši prasīt samaksu vai atlīdzību par izdevumiem, kas radušies, īstenojot līdzvērtīgus valsts rīkojumus vai sniedzot informāciju par kontu.

50. panta 1. punkta j) apakšpunkts — To maksu likmes vai citu noteikumu kopums, kurā ir izklāstīta piemērojamā maksa, ko iekasē jebkura iestāde vai cita struktūra, kas ir iesaistīta Apķīlāšanas rīkojuma apstrādē vai izpildē

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izpildes izdevumus atbilstoši nacionālajos tiesību aktos noteiktajiem tiesas nolēmumu izpildes izdevumiem veido trīs pozīcijas: valsts nodeva, tiesu izpildītāja amata atlīdzība un izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi.

Valsts nodeva saskaņā ar Civilprocesa likuma 34. panta sesto daļu, iesniedzot izpildu rakstu vai izpildu dokumentu izpildei, ir 2,85 euro.

Zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzības takses ir noteiktas Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.451 „Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”.

Saskaņā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktu amata atlīdzība par prasības nodrošinājuma izpildi par naudas līdzekļu apķīlāšanu kredītiestādēs vai pie trešajām personām vai par prasības nodrošinājuma līdzekļa aizstāšanu ir 66,73 euro.

Izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmērs noteikts Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.9 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem”.

Šādos izdevumos ietilpst, piemēram, ar pasta pakalpojumiem, dokumentu piegādāšanu, informācijas saņemšanu, banku un citu iestāžu pakalpojumiem saistītie izdevumi. Attiecīgi to apmērs noteicams atbilstoši katrai konkrētai izpildu lietai.

Maksu par prasītāja lūgumu iegūt informāciju par atbildētāja naudas līdzekļiem (kontiem) kredītiestādē paredzēts noteikt Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.983 “Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība”.

50. panta 1. punkta k) apakšpunkts — Līdzvērtīgu valsts rīkojumu prioritātes kārtība, ja tāda ir noteikta

Līdzvērtīgiem valsts rīkojumiem nav piešķirta prioritātes kārtība.

50. panta 1. punkta l) apakšpunkts — Tiesas vai izpildes iestāde, kas ir kompetenta piešķirt tiesiskās aizsardzības līdzekli

Ja Latvija ir izcelsmes dalībvalsts - rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kas izdevusi Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu vai rajona (pilsētas) tiesa vai apgabaltiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības (Civilprocesa likuma 644.34 pants);

Ja Latvija ir izpildes dalībvalsts - rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā izpildāms Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums (Civilprocesa 644.35 pants).

50. panta 1. punkta m) apakšpunkts — Tiesas, kurās jāiesniedz pārsūdzība, un pārsūdzības iesniegšanas termiņš, ja tāds ir noteikts

Pārsūdzību (blakus sūdzību) par tiesas lēmumu saskaņā ar Regulas 33., 34. vai 35.pantu iesniedz tiesai, kas šo lēmumu pieņēmusi, adresējot:

1) par rajona (pilsētas) tiesas lēmumu – attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas lēmumu – Augstākajai tiesai.

(Civilprocesa likuma 443., 644.34 un 644.35 pants)

Blakus sūdzību var iesniegt 10 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas. Termiņš, līdz kuram iesniedzama blakus sūdzība par lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, skaitāms no dienas, kad lēmums izsniegts. Lietas dalībnieks, kuram tiesas lēmums nosūtīts saskaņā Civilprocesa likuma ar likuma 56.2 pantu (t.i. persona, kuras dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā), blakus sūdzību var iesniegt 15 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas dienas (Civilprocesa likuma 442.pants).

Tiesu saraksts pieejams šeit -

Saite atveras jaunā logāUz sākumlapu

50. panta 1. punkta n) apakšpunkts — Tiesas nodevas

Par pieteikumu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumam maksājama valsts nodeva - 0,5 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 71,14 euro (Civilprocesa likuma 34.pants).

Iesniedzot tiesā pieteikumu par Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma izdošanu, pieteikumam pievieno dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas nomaksu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

50. panta 1. punkta o) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumiem

Latvijas Republika dokumentus pieņem tikai latviešu valodā.

Lapa atjaunināta: 23/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.