Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

50 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, jotka on nimetty toimivaltaisiksi antamaan turvaamismääräys

Helsingin käräjäoikeus

Porkkalankatu 13

00180 Helsinki

postiosoite:

PL 650

00181 Helsinki

puh: +358 2956 44200 (vaihde)

fax: +358 2956 44218

sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi

50 artiklan 1 kohdan b alakohta – Viranomainen, joka on nimetty toimivaltaiseksi hankkimaan tilitietoja

Toimivaltainen viranomainen tilitietojen hankkimiseen on ulosottomies. Pyyntö tilitietojen hankkimisesta voidaan toimittaa joko suoraan ulosottomiehelle tai Valtakunnanvoudinvirastolle, joka toimittaa pyynnön edelleen ulosottomiehelle.

Valtakunnanvoudinviraston yhteystiedot:

Valtakunnanvoudinvirasto

Eurooppalainen tilivarojen turvaaminen

PL 330

20101 Turku

Finland

puh. +358 2956 65150

faksi: +358 2956 65159

sähköposti: vvv@oikeus.fi

 

Ulosottomiesten yhteystiedot

Ulosottomiehet toimivat ulosottovirastoissa, joiden suomen-, ruotsin- ja osin englanninkieliset nimet ja yhteystiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa oikeusministeriön ylläpitämillä verkkosivuilla osoitteessa https://oikeus.fi/fi/.

50 artiklan 1 kohdan c alakohta – Keinot tilitietojen hankkimiseksi

Tilitietojen hankkimiseksi on Suomessa käytettävissä asetuksen 14 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan a  alakohdan mukainen keino (kaikki Suomen alueella olevat pankit velvoitetaan ilmoittamaan tiedonhankintaviranomaisen eli ulosottomiehen pyynnöstä, onko velallisella tili kyseisessä pankissa).

50 artiklan 1 kohdan d alakohta – tuomioistuin, jolle turvaamismääräyshakemuksen hylkäämistä koskeva muutoksenhaku osoitetaan

Helsingin käräjäoikeuden päätökseen haetaan muutosta Helsingin hovioikeudelta. Valituskirjelmä osoitetaan Helsingin hovioikeudelle ja toimitetaan päätöksen antaneen käräjäoikeuden, eli Helsingin käräjäoikeuden kansliaan. Helsingin käräjäoikeuden yhteystietojen osalta ks 50 artikan 1 kohdan a alakohta.

50 artiklan 1 kohdan f alakohta – Viranomainen, jolla on toimivalta panna täytäntöön eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Turvaamistoimen täytäntöönpanoon toimivaltainen viranomainen on Suomessa ulosottomies. Jos Suomi on täytäntöönpanojäsenvaltio, täytäntöönpanossa tarvittavat, asetuksen 23 artiklan 3 kohdassa mainitut asiakirjat voidaan toimittaa joko suoraan ulosottomiehelle tai Valtakunnanvoudinvirastolle, joka toimittaa asiakirjat edelleen ulosottomiehelle (ks 50 artiklan 1 kohdan b alakohta).

50 artiklan 1 kohdan i alakohta – Onko pankeilla oikeus periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta tai tilitietojen toimittamisesta, ja jos on, kumpi osapuoli on vastuussa näiden maksujen maksamisesta

Pankeilla ei Suomen lain mukaan ole oikeutta periä maksuja vastaavien kansallisten määräysten toteuttamisesta eikä tilitietojen toimittamisesta.

50 artiklan 1 kohdan k alakohta – Vastaavien kansallisten määräysten mahdollinen etusija-asema

Suomen lain mukaisilla turvaamistoimilla ei ole etusija-asemaa ulosmittaukseen nähden. Tämä perustuu ulosottokaaren 4 luvun 43 §:ään, jonka mukaan täytäntöönpantu takavarikko tai muu turvaamistoimi ei estä ulosmittausta.

50 artiklan 1 kohdan m alakohta – Tuomioistuin, jolle muutoksenhaku osoitetaan, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika

Helsingin käräjäoikeuden oikeusssuojakeinosta tekemään päätökseen haetaan muutosta Helsingin hovioikeudelta. Helsingin hovioikeudelle osoitettu muutoksenhakulomake toimitetaan päätöksen antaneen käräjäoikeuden, eli Helsingin käräjäoikeuden kansliaan.

Määräaika muutoksenhakua varten on 30 päivää siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Muutoksenhakulomake on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan viimeistään määräajan päättymispäivänä ennen virka-ajan päättymistä. Virka-aika päättyy kello 16.15.

Ulosottomiehen oikeussuojakeinosta tekemään päätökseen haetaan muutosta ulosottovalituksia ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n mukaan käsittelevältä käräjäoikeudelta. Käräjäoikeudelle osoitettu muutoksenhakulomake on toimitettava päätöksen tehneen ulosottomiehen kansliaan. Ulosottomiesten yhteystietojen osalta ks. 50 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Ulosottovalituksia käsitellään Ahvenanmaan, Espoon, Etelä-Karjalan, Helsingin, Keski-Suomen, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Vantaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Muutosta haetaan siltä käräjäoikeudelta, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpanotoimi on suoritettu. Yhteystiedot löytyvät verkkosivulta https://oikeus.fi/fi/.

Määräaika muutoksenhaulle on kolme viikkoa. Määräaika lasketaan asianomaiselle päivästä, jona päätös tehtiin, jos siitä on hänelle etukäteen ilmoitettu tai hän on ollut toimituksessa läsnä. Muussa tapauksessa valituksen määräaika lasketaan siitä päivästä, jona asianomainen on saanut tiedon päätöksestä. Ulosottokaaren 3 luvun 39 §:n 2 momentissa säädetään siitä, milloin vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon postitse tai sähköisesti lähetetystä päätöksestä. Jollei muuta näytetä, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi tai jätetty postilähetyksille varattuun paikkaan. Lähettämis- tai jättämispäivä on merkittävä asiakirjaan.

Muutoksenhakulomake on toimitettava päätöksen tehneen ulosottomiehen kansiaan viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Virka-aika päättyy kello 16.15.

50 artiklan 1 kohdan o alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Suomi, ruotsi ja englanti

Päivitetty viimeksi: 16/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme