European Account Preservation Order

National information and online forms concerning Regulation No. 655/2014

What is it?

The European Account Preservation Order (EAPO) lets a court in one EU country freeze funds in the bank account of a debtor in another EU country. The procedure may be used in cross-border cases only, whereby the court carrying out the procedure or the country of domicile of the creditor must be in a different Member State than the one in which the debtor's account is maintained.

It makes EU debt recovery easier.

The procedure for getting an EAPO is set out in Regulation (EU) No 655/2014.

It’s an alternative to existing legal procedures in each EU country.

It applies from 18 January 2017.

Advantages

The procedure is quick and happens without informing the debtor (ex parte).

This ‘surprise effect’ stops debtors moving, hiding or spending the money.

Does it apply in all EU countries?

No. The Regulation does not apply in Denmark and the UK.

This means that:

 • creditors based in Denmark or the UK can’t apply for an EAPO
 • you can’t get an EAPO on a Danish or UK bank account.

How to apply

You’ll find all the application forms and more information here.

You can fill in all the forms online.

Remember: You do not have to give precise details about the account to be frozen (e.g. account number) if you don't have them – only the name of the bank where the account is held. If you don’t know the name of the bank where the debtor’s account is held, under the Regulation you can ask the court to find out.

The content of all the EAPO-related forms is laid down in Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1823.

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Европейска заповед за запор на банкови сметки - България

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Издаване на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки може да се иска след съставянето на автентичния акт по смисъла на чл. 4, т. 10 от Регламент (ЕС) № 655/2014 г. от компетентния първоинстанционен съд. (чл. 618а, ал. 2 от ГПК)

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Информационен орган по чл. 14 от Регламента е:

Министерството на правосъдието,

дирекция "Електронно правосъдие и регистри"

адрес: г. София - 1040

ул. "Славянска" №1

телефон: 00359 (0)2 9237 511

електронна поща: Връзката отваря нов прозорецep@justice.government.bg

Връзката отваря нов прозорецs_kaloferova@justice.government.bg

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Министерството на правосъдието получава информацията, посочена в пар. 1 на чл.14 по метода предвиден в пар. 5, б. "б" на същия член.

В България съществува електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, която е създадена и се поддържа от Българската народна банка. Съгласно чл. 56а, ал. 3, т. 8 от Закона за кредитните институции министърът на правосъдието има достъп до въпросната информационна система във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) № 655/2014.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Определението на съда, с което се отказва изцяло или частично издаването на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки, подлежи на обжалване с частна жалба по реда на Глава 21 от Гражданския процесуален кодекс.

Общото правило е, че се обжалва пред следващата по-горна съдебна инстанция.

Когато определението за отказ е постановено от въззивна инстанция, то подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. ( чл. 618б от Гражданския процесуален кодекс)

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Компетентен орган за получаването, предаването или връчването на заповедта за запор и на другите документи по Регламент (ЕС) № 655/2014 е съдебният изпълнител. (чл. 618в, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Компетентен орган да изпълни заповедта за запор в съответствие с глава 3 от Регламент (ЕС) № 655/2014 е съдебният изпълнител. (чл. 618г, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

При налагането на запор върху съвместна сметка се прилагат общите правила за пасивна солидарност, доколкото банката като трето задължено лице не следва да извършва проучване на размера на дяловете на всеки от титулярите на сметката и основанията на получените и наредените преводи.

Възможно е в договора за съвместна банкова сметка да бъде уговорено, че всеки от ползвателите на платежни услуги може да се разпорежда изцяло с вземането по банковата сметка, като при налагане на запор върху вземането по сметката за задължение на един от ползвателите на платежни услуги, цялата наличност по сметката служи за изпълнението на запора. Няма правна пречка за налагането на запор върху съвместна сметка, като при такава уговорка банката ще изпълни заповедта за запор с цялата разполагаема наличност по сметката.

Съгласно българското законодателство в частност Гражданския процесуален кодекс не се предвижда възможност да се налага запор върху сметки на упълномощени лица. Вземането по запор се насочва срещу наличности и вземания собственост само на длъжника по принудителното изпълнение.

Съществуват сметки, по които законът забранява възможността за налагане на запор, защото тези сметки съхраняват средства, които принадлежат не на ползвателя на платежни услуги, а на трети лица.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Несеквестируем доход по Гражданския процесуален кодекс

Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;

2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

(2) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Несеквестируем доход, получен по сметка в банка

Чл. 446а. (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.

(2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като съобщава на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от пенсия или възнаграждения за работа.

(5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от възражението на длъжника за наличието на несеквестируем доход съдебният изпълнител уведомява банката за частта, която следва да се превежда съгласно чл. 446.

Изпълнение срещу държавни учреждения по Гражданския процесуален кодекс

Чл. 519. (1) Не се допуска изпълнение на парични вземания срещу държавни учреждения.

(2) Паричните вземания срещу държавни учреждения се изплащат от предвидените за това средства по бюджета им. За тази цел изпълнителният лист се предявява на финансовия орган на съответното учреждение. Ако няма такива средства, съответният първостепенен ръководител с бюджет предприема необходимите мерки, за да се предвидят най-късно в следващия бюджет.

Изпълнение срещу общини и бюджетно субсидирани заведения по Гражданския процесуален кодекс

Чл. 520. (1) Не се допуска изпълнение върху средствата по банковите сметки на общините и другите бюджетно субсидирани заведения, постъпили като субсидия, трансфер или временен безлихвен заем от държавния бюджет, включително чрез бюджетите на общините или чрез други бюджети.

(2) Не се допуска изпълнение върху средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори на общините и свързаното с тях национално съфинансиране, както и върху средствата от авансово финансиране, когато са предоставени за сметка на държавния бюджет, включително и чрез сметки за средствата от Европейския съюз.

(3) Изпълнението на парични вземания върху друго имущество - частна собственост на длъжниците по ал. 1, се извършва по правилата на този дял.

Удръжки от паричните обезщетения, помощите и пенсиите по Кодекса за социално осигуряване

Чл. 114а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка, както и при прихващане на суми по реда на чл. 114, ал. 5.

(2) При определяне на дохода от пенсии, върху които се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или се извършват удръжки за вземания на държавното обществено осигуряване, както и при прихващане на суми по реда на чл. 114, ал. 5, се включват и добавките към нея с изключение на добавката за чужда помощ.

(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Удръжките от пенсии за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания са в следните размери:

1. когато пенсионерът получава до 300,00 лв. месечно - една седма част;

2. когато пенсионерът получава от 300,01 до 400,00 лв. месечно - една шеста част;

3. когато пенсионерът получава от 400,01 до 500,00 лв. месечно - една пета част;

4. когато пенсионерът получава от 500,01 до 700,00 лв. месечно - една трета част;

5. когато пенсионерът получава над 700,01 лв. месечно - една втора част.

(4) Вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неоснователно изплатени суми за осигурителни плащания, други публични вземания и частни вземания.

Уредба по Закона за социалното подпомагане

Чл. 14. (3) От парични социални помощи не могат да се правят удръжки, освен за:

1. надвзети средства за социално подпомагане в резултат на счетоводно-техническа грешка;

2. запори за вземания за издръжка на деца.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Таксите по принудителното изпълнение се дължат и събират от съответните органи по принудително изпълнение. Банката е трето задължено лице, което предоставя информация и изпълнява разпореждания на органа по принудително изпълнение.

По отношение на видовете и размера на приложимите такси, съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) се следва принципа на свобода на договарянето, като изрично е забранено на банките да събират такси само за определени техни действия, а в други също ограничен брой случаи изрично е предвидено таксите да съответстват на действителните разходи.

Действащото законодателство не предвижда изрично ограничение за начисляване на такса за обработване на запорно съобщение или за обслужване на запор по банкова сметка във връзка с изпълнителния процес. Таксите за обработка на запорно съобщение, както и останалите такси, прилагани от банките, имат договорен характер и се събират от ползвателите на платежни услуги /титуляра на сметката/ в съответствие с условията на сключения между страните рамков договор, както и приложимите към него общи условия и тарифа на банката.

На основание чл. 49 от ЗПУПС на титуляра на банкова сметка не би могло да се начислява такса за предоставяне на информация за сметката, изискуема съгласно глава трета от ЗПУПС.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

1. Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, подраздел „ Г. “Такси събирани от Министерството на правосъдието“, т. 62б :

Предоставяне на информация, необходима за установяване на банката или банките и на сметката или на сметките на длъжника съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014 - 50 лева.

2. В Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс:

- предвидено е събирането от съда на такса от 50 лв. за налагане на обезпечителни мерки, когато акт на Европейския съюз предвижда това. (чл. 22, т. 3)

3. За целите на съдебното изпълнение са събират такси в размери, съобразно предвидените в Раздел II „Такси по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни изпълнители“ от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс и тези в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители http://www.bcpea.org/english/viewpage.php?page_id=3

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Процесуалните закони, регламентиращи принудителното изпълнение изрично не уреждат фигурата „степенуване" на съобщенията за налагане на обезпечителни и изпълнителни запори. В различните производства по принудително изпълнение съществува уредба на привилегии и поредност за реализиране на вземанията на взискателите, като за неуредените случаи се прилагат общите процесуално правни норми - поредността на наложените запори следва в общия случай принципът „Prior in tempore, potior in iure".

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Ако е налице някое от основанията, предвидени в чл. 33, пар. 1 или чл. 35, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014 - Ответникът и молителят могат да искат отмяна или изменение на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки от компетентния първоинстанционен съд.

Ако е налице някое от основанията по чл. 34, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014 - Ответникът може да иска ограничаване или прекратяване на изпълнението на европейската заповед за налагане на запор върху банкови сметки пред съда, издал заповедта за запор.

Ако е налице основанието по чл. 35, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 655/2014 - Ответникът и молителят могат да искат ограничаване или прекратяване на изпълнението на европейската заповед за налагане на запор върху банкови сметки от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител уведомява за извършените действия съда, издал заповедта.

На основание чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 655/2014 молителят може да иска изменение на изпълнението на европейската заповед за налагане на запор върху банкови сметки от съдебния изпълнител.


Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Постановеното по искането определение се обжалва с частна жалба. Когато определението е постановено от въззивна инстанция, то подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. (чл. 618б във връз. с чл. 618д, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението. (чл. 275, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

България няма да приема друг език освен български.

Последна актуализация: 18/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за запор на банкови сметки - Германия

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Определените за тази цел съдилищаPDF(211 Kb)de са Amtsgerichte (районните съдилища) и Landgerichte (областните съдилища).

Териториално компетентният орган за издаването на заповед за запор на банкови сметки в случаите, когато кредиторът вече е получил автентичен акт, е съдът, в чийто район е изготвен актът.

Определянето на родовата подсъдност се извършва съгласно общите разпоредби на германското законодателство относно устройството на съдилищата и приложимите процесуални кодекси.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Органът, определен като компетентен да получава информация относно банкови сметки по силата на член 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014, е Bundesamt für Justiz (Федералната служба за правосъдие).

Данните за връзка с Bundesamt für Justiz са следните:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland
Тел.: +49-228 99 410-40
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецEU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

За да получи информация относно банковите сметки по силата на член 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014, Bundesamt für Justiz може да поиска от Bundesamt für Steuern (Централна федерална данъчна служба) да осъществи достъп до следните данни в кредитните институции:

датата на откриване и закриване на дадена сметка, името на титуляря на сметката и датата на раждане, ако е физическо лице.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Определените за тази цел съдилищаPDF(233 Kb)de са: Amtsgerichte (районните съдилища), Landgerichte (областните съдилища), Oberlandesgerichte (висшите областни съдилища), Arbeitsgerichte (съдилищата по трудовоправни спорове) и Landesarbeitsgerichte (областните съдилища по трудовоправни спорове).

Отказът за издаване на заповед за запор може да бъде обжалван пред съда, който е отхвърлил молбата, или пред съд от по-висока инстанция, ако отхвърлилият молбата съд е от първа инстанция.

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Определените за тази цел съдилищаPDF(194 Kb)de са Amtsgerichte (районните съдилища).

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Определените за тази цел съдилищаPDF(194 Kb)de са: Amtsgerichte (районните съдилища).

Компетентният съд за изпълнението на заповед за запор е компетентният районен съд съгласно общите разпоредби. Ако обаче заповедта е издадена от германски съд, този съд е компетентен да изпълни заповедта.

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Паричните средства по сметки, които съгласно документите на банката, където се държи сметката, не се контролират само от длъжника, подлежат на запор съгласно германското национално законодателство , без да се засягат правата на другите страни, които разполагат с право на контрол.

Паричните средства по сметките на длъжника, които могат да бъдат контролирани от трета страна от името на длъжника, подлежат на запор спрямо длъжника съгласно германското национално законодателство.

Паричните средства по сметките на трета страна, които могат да бъдат контролирани от длъжника от името на тази трета страна, не подлежат на запор спрямо длъжника съгласно германското национално законодателство.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Националните разпоредби на Германия относно суми, които са освободени от запор, се съдържат в членове 850к и 850л от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung, ZPO):

„Член 850к Сметка за защита срещу запор

1) Когато бъдат запорирани средствата по сметката на длъжника за защита срещу запор в кредитна институция, длъжникът може да се разпорежда със средства в размер на месечния несеквестируем доход съгласно член 850в, параграф 1, първо изречение, във връзка с член 850в, параграф 2a, до края на съответния календарен месец; до този размер средствата не подлежат на запор. Средствата по смисъла на първото изречение включват средствата, които не могат да бъдат изплатени на кредитора или депозирани в негова полза до изтичането на срока, предвиден в член 835, параграф 4. Доколкото в рамките на съответния календарен месец длъжникът не се е разпореждал със средствата в освободения от запор размер по силата на първото изречение, тези средства не подлежат на запор през следващия календарен месец в допълнение към средствата, освободени от запор по силата на първото изречение. Първо до трето изречение се прилагат mutatis mutandis, когато средствата по разплащателна сметка на длъжника бъдат запорирани и въпросната сметка бъде преобразувана в сметка за защита срещу запор преди изтичането на четири седмици от връчването на съдебното решение за прехвърлянето.

2) Във всички останали случаи се счита, че е нареден запор върху средствата при спазване на условието, че следните суми не подлежат на запор, като по този начин се увеличава несеквестируемия доход съгласно параграф 1:

1. Освободените от запор суми по силата на член 850в, параграф 1, второ изречение, във връзка с член 850в, параграф 2а, първо изречение, когато

а) длъжникът плаща издръжка на едно или повече лица въз основа на законоустановени задължения или

б) длъжникът получава парични обезщетения по силата на книга II или книга XII от Кодекса за социално осигуряване (Sozialgesetzbuch) за лица, живеещи в същото домакинство по смисъла на член 7, параграф 3 от книга II от Кодекса за социално осигуряване или членове 19, 20, член 36, първо изречение, или член 43 от книга XII от Кодекса за социално осигуряване, по отношение на които длъжникът не е задължен да плаща издръжка въз основа на законоустановени задължения;

2. Еднократни парични обезщетения по смисъла на член 54, параграф 2 от книга I от Кодекса за социално осигуряване, и парични обезщетения за компенсиране на допълнителните разходи, произтичащи от физическо увреждане или влошено здраве по смисъла на член 54, параграф 3, точка 3 от книга I от Кодекса за социално осигуряване;

3. Детски надбавки или всякакви други парични обезщетения, получавани във връзка с деца, освен ако бъдат запорирани въз основа на иск за плащане на издръжка на детето, във връзка с което се предоставят обезщетенията или се отчитат обезщетенията.

За обхванатите от първото изречение суми параграф 1, трето изречение се прилага mutatis mutandis.

3) Сумата, която отговорният за изпълнението съд не поставя под запор в заповедта за запор, се използва вместо сумите, освободени от запор по силата на параграф 1 и параграф 2, първо изречение, точка 1, ако средствата бъдат поставени под запор въз основа на исковете, определени в член 850г.

4) При подаване на съответната молба отговорният за изпълнението съд може да определи сума, която да бъде освободена от запор и която се отклонява от сумите, определени в параграф 1, параграф 2, първо изречение, точка 1 и параграф 3. Членове 850а, 850б, 850в, член 850г, параграфи 1 и 2, членове 850д, 850е, 850ж и 850и, както и членове 851в и 851г от настоящия Кодекс, а също и член 54, параграф 2, параграф 3, подточки 1, 2 и 3 и параграфи 4 и 5 от книга I от Кодекса за социално осигуряване, член 17, параграф 1, второ изречение от книга XII от Кодекса за социално осигуряване и член 76 от Закона за данъка върху доходите (Einkommensteuergesetz) се прилагат mutatis mutandis. По отношение на всички останали отговорният за изпълнението съд разполага с правомощията да издаде заповедите, определени в член 732, параграф 2.

5) Кредитната институция е длъжна да извършва плащания на длъжника съгласно договорните условия от средствата, които не са поставени под запор по силата на параграфи 1 и 3. Това важи по отношение на сумите, които не са поставени под запор по силата на параграф 2, само доколкото длъжникът докаже — като представи удостоверение от своя работодател, от институцията, която изплаща детските надбавки (Familienkasse), от органа, който извършва социални плащания , или от подходящо лице или орган по смисъла на член 305, параграф 1, точка 1 от Кодекса за несъстоятелността (Insolvenzordnung, InsO) — че средствата не подлежат на запор. Плащането от страна на кредитната институция спрямо длъжника има погасителен ефект, ако тя не е наясно, че удостоверението е невярно, включително ако не е наясно поради груба небрежност от нейна страна. Когато длъжникът не е в състояние да представи доказателство, както е посочено във второто изречение, при подаване на съответната молба отговорният за изпълнението съд следва да определи сумите в съответствие с параграф 2. По отношение на депозирани суми също така се прилагат изреченията от първо до четвърто.

6) Когато сметка за защита срещу запор се кредитира с парично обезщетение съгласно Кодекса за социално осигуряване или с детски надбавки, за срок от четиринадесет дни от датата на кредитиране на сумата кредитната институция може да прихване произтичащото от кредита вземане само от вземанията или да прихване от такъв кредит само вземанията, на които има право като възнаграждение за управлението на сметката, или въз основа на разпореждане със сметката от страна на бенефициера в рамките на този срок. За срок от четиринадесет дни от датата на кредитиране на съответната сума кредитната институция няма право да отказва да изпълнява платежни нареждания до размера на оставащото след това кредитно салдо на основание липса на средства, ако бенефициерът докаже или ако на кредитната институция е известно по друг начин, че кредитираната сума представлява парично обезщетение, изплатено съгласно Кодекса за социално осигуряване, или детски надбавки. Възнаграждението на кредитната институция за управлението на сметката може да бъде прихванато и от сумите съгласно членове 1—4.

7) В договора, на който се основава управлението на разплащателна сметка, клиентът, ако е физическо лице, или неговият законен представител може да се договори с кредитната институция сметката да се управлява като сметка за защита срещу запор. Клиентът може по всяко време да поиска от кредитната институция да управлява разплащателната му сметка като сметка за защита срещу запор. Когато средствата по разплащателната сметка вече са запорирани, длъжникът може да поиска разплащателната сметка да бъде управлявана като сметка за защита срещу запор, считано от началото на четвъртия работен ден след датата, на която длъжникът е подал съответната декларация.

8) Всяко лице може да държи само една сметка за защита срещу запор. При договарянето клиентът трябва да увери кредитната институция, че не държи друга сметка за защита срещу запор. Кредитната институция може да уведоми информационните бюра, че управлява за клиентасметка за защита срещу запор. Информационните бюра могат да използват тази информация само за да информират кредитните институции, които отправят запитвания за проверка на истинността на уверението, направено в съответствие с второто изречение от този параграф, дали съответното лице държи сметка за защита срещу запор. Дори ако субектът на данни даде своето съгласие, не се допуска събиране, обработване и използване на данните за каквато и да било друга цел, различна от посочената в четвърто изречение.

9) Когато, в разрез с разпоредбите на параграф 8, първо изречение, длъжник държи няколко разплащателни сметки като сметки за защита срещу запор, при подаването на съответната молба от страна на кредитор отговорният за изпълнението съд ще нареди само разплащателната сметка, посочена от кредитора в молбата, да остане като сметка за защита срещу запор. Кредиторът трябва да докаже по убедителен начин пред съда, че посочените в първото изречение предпоставки са изпълнени, като представи съответните декларации от трети лица длъжници. Длъжникът не се изслушва. Решението се връчва на всички трети лица длъжници. Действието на параграфи 1—6 се прекратява при връчването на решението на кредитните институции, управляващи разплащателни сметки, които не са определени като сметки за защита срещу запор.

Член 850л Заповед по отношение на неподлежащи на запор суми, с които са кредитирани сметки за защита срещу запор

При подаване на съответната декларация от страна на длъжника отговорният за изпълнението съд може да нареди кредитното салдо по сметката за защита срещу запор да не подлежи на запор за срок до дванадесет месеца, ако длъжникът докаже, че в първите шест месеца преди датата на подаване на молбата по-голямата част от сумите, с които е кредитирана въпросната сметка, представляват неподлежащи на запор суми, и ако длъжникът докаже по убедителен начин пред съда, че може да се очаква по-голямата част от сумите, с които ще бъде кредитирана сметката през следващите дванадесет месеца, също да представляват неподлежащи на запор суми. Съдът може да откаже да издаде такава заповед, ако вземащите превес интереси на кредитора не допускат това. При подаването на съответната молба от страна на кредитор заповедта се отменя, ако предпоставките за заповедта вече не са изпълнени или ако вземащите превес интереси на кредитора не допускат изпълнението на заповедта“.

Взетите предвид суми в член 850к, параграф 1, първо изречение по силата на член 850в, параграф 1, първо изречение, във връзка с член 850в, параграф 2a от ZPO понастоящем произтичат от Известието относно праговете за освобождаване от запор от 27 април 2015 г., включено като приложениеPDF(114 Kb)de към настоящата информационна бележка; в това отношение се прави препратка към Известието.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Съгласно германското национално законодателство банките не могат да начисляват такси за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставяне на информация относно банкови сметки.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Таксите, които могат да начисляват съдилищата, занимаващи се с разглеждането или изпълнението на заповед за запор съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014, са определени в Закона за съдебните такси (Gerichtskostengesetz) и в Закона за съдебните такси по семейни спорове (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG). Горепосочените закони могат да бъдат намерени и разгледани безплатно на следните адреси: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf и Връзката отваря нов прозорецhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

За кратко представяне на таксите, които могат да бъдат начислени съгласно горепосочените закони, вж. отговора ни във връзка с член 50, параграф 1, буква н).

Таксите, които могат да бъдат начислени от съдебните изпълнители, занимаващи се с разглеждане или изпълнение на заповед за запор съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014, са определени в Закона за таксите на съдебните изпълнители (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG). Горепосоченият закон може да бъде намерен и разгледан безплатно на следния адрес: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Начисляват се такси за връчване на европейска заповед за запор на банкови сметки, издадена в Германия и насочена към банка, ако съдебният изпълнител трябва да извърши връчването ѝ в Германия. Ако съдебният изпълнител връчи заповед за запор лично, съгласно точка 100 от тарифата за таксите към Закона за таксите на съдебните изпълнители Kostenverzeichnisses zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) се начисляват такса в размер на 10 EUR, както и пътните разноски въз основа на разстоянието, изминато от съдебния изпълнител: 3,25 EUR за до 10 km, 6,50 EUR за между 10 и 20 km, 9,75 EUR за между 20 и 30 km, 13 EUR за между 30 и 40 km и 16,25 EUR за над 40 km (съгласно точка 711 от KV GvKostG). Ако съдебният изпълнител я връчи по друг начин, се начислява такса от 3,00 EUR (съгласно точка 101 от KV GvKostG). Пощенските разходи се начисляват в пълен размер за връчване с доказателство за връчването (съгласно точка 701 от KV GvKostG). Начислява се еднократна сума за покриване на парични разходи в размер на 20 % от начислените такси за всяка заповед, но не по-малко от 3,00 EUR и не повече от 10,00 EUR (съгласно точка 716 от KV GvKostG).

Това важи за случаи, в които съдът, издал заповедта за запор в Германия, използва услугите на съдебен изпълнител за връчването на заповедта на длъжника по искане на кредитора.

Не се начислява такса за получаването на справка от информационния орган съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014, без да се засяга нашият отговор по член 50, параграф 1, буква н), в който се посочва увеличението на съдебните такси, които се начисляват при процедури за получаване на заповед за запор по смисъла на член 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 655/2014.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Степенуването при запора на сметки въз основа на решения съгласно националното законодателство, които са равностойни на решения съгласно Регламент (ЕС) № 655/2014, се определя от датата, на която бъдат връчени на банката, като по-ранните заповеди за запор имат предимство пред връчените на по-късен етап.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Следните съдилищаPDF(233 Kb)de са компетентни в случай на използване на средствата за правна защита в съответствие с член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014.

Определените за тази цел съдилища са Amtsgerichte (районните съдилища), Landgerichte (областните съдилища), Oberlandesgerichte (висшите областни съдилища), Arbeitsgerichte (съдилищата по трудовоправни спорове) и Landesarbeitsgerichte (областните съдилища по трудовоправни спорове).

Следните съдилищаPDF(194 Kb)de са компетентни в случай на използване на средствата за правна защита в съответствие с член 34, параграфи 1 или 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014.

Определените за тази цел съдилища са Amtsgerichte.

Съдът, който издава заповедта за запор, е компетентен по отношение на средствата за правна защита в съответствие с член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 655/2014.

В случай на използване на средства за правна защита от страна на длъжника в съответствие с член 34, параграфи 1 или 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014 компетентният съд за изпълнението на заповедта е компетентният районен съд съгласно общите разпоредби.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Следните съдилищаPDF(233 Kb)de са компетентни в случай на обжалване в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 655/2014.

Определените за тази цел съдилища са: Amtsgerichte (районните съдилища), Landgerichte (областните съдилища), Arbeitsgerichte (съдилищата по трудовоправни спорове) и Landesarbeitsgerichte (областните съдилища по трудовоправни спорове).

Правото на обжалване срещу решения относно средства за правна защита, както е предвидено в член 37 от Регламент (ЕС) № 655/2014, може да бъде упражнено пред съда, издал решението относно средство за правна защита, или ако съдът, издал решението относно средство за правна защита, е първоинстанционен съд — пред съд от по-висша инстанция.

Жалбата трябва да бъде подадена в едномесечен срок.

Срокът за подаване на жалба започва да тече от датата, на която съответното лице бъде уведомено за решението, което ще се обжалва.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

При процедурите съгласно член 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014:

Размерът на таксата се определя поотделно във всеки случай въз основа на цената на иска и съответната ставка на таксата, като се използва методът за изчисляване, посочен в член 34 от Закона за съдебните такси (GKG) и/или член 28 от Закона за съдебните такси по семейни спорове (FamGKG).

а) При процедурата за получаване на европейска заповед за запор на банкови сметки съгласно член 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014, в съответствие с точка 1410 от тарифата за таксите към Закона за таксите на съдебните изпълнители (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) обичайно се прилага ставка на таксата в размер на 1,5. В определени случаи, когато натовареността на съда е по-ниска, се прилага намалена ставка на таксата в размер на 1,0 (точка 1411 от KV GKG). Ако бъде издадена заповед съгласно член 91а или член 269, параграф 3, трето изречение от ZPO, обичайно се прилага по-висока ставка на таксата в размер на 3,0 (точка 1412 от KV GKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор. За връчване с доказателство за връчването, за препоръчано писмо с обратна разписка или за обработване от съдебен служител се начислява такса от 3,50 EUR, ако в рамките на същата инстанция има над 10 случая на връчване на документи или ако връчването е по искане на кредитора (точка 9002 от KV GvKostG — Закона за таксите на съдебните изпълнители, Gerichtsvollzieherkostengesetz).

При процедура по обжалване се прилага ставка на таксата в размер на 1,5 (точка 1430 от KV GKG). Когато с оттеглянето на жалбата бъде прекратена цялата процедура, ставката на таксата се намалява на 1,0 (точка 1431 от KV GKG).

Стойността на иска се определя поотделно във всеки случай по преценка на съда (член 53 от GKG във връзка с член 3 от ZPO).

Таксата се начислява непосредствено след представянето пред съда на молбата за европейска заповед за запор или на иска (член 6 от GKG).

б) Ако на първа инстанция районният съд (Amtsgericht) постанови решение в състав, разглеждащ семейноправни въпроси, обикновено се прилага ставка на таксата в размер на 1,5 в съответствие с точка 1420 от тарифата за таксите към Закона за съдебните такси по семейни спорове (KV FamGKG). Когато цялата процедура бъде прекратена без постановяване на окончателно решение, ставката на таксата се намалява на 0,5 (точка 1421 от KVGKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор. За връчване с доказателство за връчването, за препоръчано писмо с обратна разписка или за обработване от съдебен служител се начислява такса от 3,50 EUR, ако в рамките на същата инстанция има над 10 случая на връчване на документи или ако връчването е по искане на кредитора (точка 2002 от KV FamGKG).

При процедура по обжалване се прилага ставка на таксата в размер на 2,0 (точка 1422 от KV GKG). Когато с оттеглянето на жалбата бъде прекратена цялата процедура, преди съдът да получи основанията за обжалването, ставката на таксата се намалява на 0,5 (точка 1423 от KV FamGKG). В други случаи, когато процедурата се прекратява без постановяване на решение, ставката на таксата е 1,0 (точка 1424 от KV FamGKG).

Стойността на иска се определя поотделно във всеки случай по справедливост (член 42, параграф 1 от FamGKG).

Таксата се начислява непосредствено след постановяването на безусловно решение относно таксите или ако процедурата бъде прекратена по какъвто и да е друг начин (член 11 от FamGKG).

в) Когато съд по трудовоправни спорове (Arbeitsgericht) постанови решение на първа инстанция, към процедурата се прилага ставка на таксата в размер на 0,4 (точка 8310 от KV GKG). Ако бъде издадена заповед съгласно член 91а или член 269, параграф 3, трето изречение от ZPO, ставката на таксата по принцип се увеличава на 2,0 (точка 8311 от KV GKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор. За връчване с доказателство за връчването, за препоръчано писмо с обратна разписка или за обработване от съдебен служител се начислява такса от 3,50 EUR, ако в рамките на същата инстанция има над 10 случая на връчване на документи или ако връчването е по искане на кредитора (точка 9002 от KV GKG).

При процедура по обжалване се прилага ставка на таксата в размер на 1,2 (точка 8330 от KV GKG). Когато цялата процедура бъде прекратена с оттеглянето на жалбата, ставката на таксата се намалява на 0,8 (точка 8331 от KV GKG).

Стойността на иска се определя поотделно във всеки случай по преценка на съда (член 53 от GKG във връзка с член 3 от ZPO).

Таксата се начислява непосредствено след постановяването на безусловно решение относно таксите или ако процедурата бъде прекратена по какъвто и да е друг начин (член 9 от GKG).

При процедура съгласно член 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 655/2014 и при всички процедури, свързани с молби за ограничаване или прекратяване на изпълнението на заповед за запор:

За процедура за получаване на заповед за запор съгласно член 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014 се начислява такса в размер на 20 EUR (точка 2111 от KV GKG). Ако по време на процедурата бъде подадена молба за получаване на информация относно банкови сметки, таксата се увеличава на 33 EUR (точка 2122 от KV GKG).

Таксата за процедурата също така обхваща молбите на длъжника за правна защита по смисъла на член 33 от Регламент (ЕС) № 655/2014 с цел отмяна или изменение на европейската заповед за запор.

За молби за прекратяване или ограничаване на изпълнението се начислява такса в размер на 30 EUR (точка 2119 от KV GKG).

За отхвърлени или оставени без разглеждане жалби се начислява такса в размер на 30 EUR (точка 2121 от KV GKG). Ако жалбата бъде отхвърлена или оставена без разглеждане само частично, съдът може по справедливост да намали таксата наполовина или да вземе решение да не начислява такса.

Таксата се начислява непосредствено след представянето пред съда на молбата за европейска заповед за запор, на молбата за прекратяване или ограничаване на изпълнението или на иска (член 6 от GKG).

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

За документи, които се представят пред съд или компетентен орган в съответствие с Регламент (ЕС) № 655/2014, не се допуска език, различен от немски.

Последна актуализация: 04/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за запор на банкови сметки - Ирландия

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Член 50, параграф 1, буква а) — Наименования и данни за контакт на съдилищата, определени за компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки (член 6, параграф 4);

Автентичните актове не са познати в ирландското право, поради което тази разпоредба не се прилага в Ирландия.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

В Ирландия

Министерство на правосъдието и равенството:

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

Връзката отваря нов прозорецEAPOIA@justice.ie

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

В Ирландия се прилага член 14, параграф 5, буква а), т.е. всички банки в Ирландия са задължени да разкриват, по искане на информационния орган, дали длъжникът има сметка, открита при тях.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

В Ирландия

 • когато компетентен да издава заповед за запор е районният съд (District Court) — до съдията от окръжния съд (Circuit Court), в чийто съдебен район е издадена заповедта за запор;
 • когато компетентен да издава заповед за запор е окръжният съд (Circuit Court) — във Висшия съд (High Court);
 • когато компетентен да издава заповед за запор е Висшият съд (High Court) — до апелативния съд (Court of Appeal) (следва да се отбележи, че съгласно разпоредбите на Конституцията на Ирландия обаче Върховният съд (Supreme Court) е компетентен да разглежда жалби срещу решения на Висшия съд (High Court), ако се установи, че са налице извънредни обстоятелства, които дават основание за пряко обжалване пред него. За да може да бъде сезиран Върховният съд, е необходимо съответното решение да поставя въпрос от обществено значение и/или сезирането да се налага в интерес на правосъдието).

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

В Ирландия

Министерство на правосъдието и равенството:

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

Връзката отваря нов прозорецEAPOCA@justice.ie

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

В Ирландия:

Министерство на правосъдието и равенството

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Ireland

Връзката отваря нов прозорецEAPOCA@justice.ie

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Степента, до която съгласно ирландското право върху съвместни сметки и сметки на упълномощени лица може да бъде налаган запор, зависи от обстоятелствата по въпросното дело. Що се отнася до съвместните сметки, общото правило е, че обезпечителен запор (Mareva type injunction), постановен срещу един ответник, не трябва да възпрепятства титуляря на съвместна сметка да тегли от банковата сметка, освен ако това не е специално предвидено в заповедта.

Що се отнася до сметките на упълномощени лица, когато трета страна държи от името на ответник активи в сметка на упълномощено лице, тези активи могат да бъдат засегнати от обезпечителен запор (Mareva injunction), постановен срещу ответника, тъй като последният е бенефициерът или действителният собственик на тези активи.

Титулярят на съвместна сметка или сметка на упълномощено лице, чиято сметка е предмет на такъв запор, може да подаде молба пред съответния съд за изменение на условията на запора.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

В случай на равностойни национални производства съдът определя сумата, с която може да разполага длъжникът, за всеки отделен случай, като взема предвид положението на засегнатата страна.  Съответната молба се подава от длъжника, като не съществуват правила относно сумата, която може да бъде оставена на негово разположение.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

В случай на равностойни национални производства банките не начисляват такса за изпълнение на съдебни заповеди. Когато се иска информация за банкова сметка, няма въведено правило, което би попречило на банките да начисляват такса за предоставянето на такава информация. По правило кредиторът ще бъде задължен да плати разноските, направени от банката, макар че впоследствие длъжникът може да бъде осъден да плати тези разноски.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Не се предвижда начисляване на административна такса от страна на информационните и компетентните органи. При лично връчване на документи обаче ще се начислява такса от приблизително 100—200 EUR в зависимост от степента на затрудненията, които възникват при осъществяване на връчването.

Забележка: в този случай личното връчване на документи ще бъде извършено от дружество в частния сектор и тарифата на таксите не е известна.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Съгласно ирландското право не се определя ред за равностойни заповеди, като например заповедите за обезпечетелен запор (Mareva injunctions), тъй като кредиторът не получава имуществено право върху въпросния актив.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

В Ирландия:

Що се отнася до член 33, параграф 1, съдът, компетентен да предостави средство за правна защита, е съдът, издал заповедта за запор, който в зависимост от обстоятелствата, може да бъде районен съд (District Court), окръжен съд (Circuit Court) или Висшият съд (High Court)*;

Що се отнася до член 34, параграфи 1 и 2, съдът, компетентен да предостави средство за правна защита, е:

 • когато европейската заповед за запор на банкови сметки е издадена от съд в държавата — съдът, който е издал заповедта за запор;
 • когато европейската заповед за запор на банкови сметки е издадена в държава членка, различна от въпросната държава — Висшият съд (High Court)*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7.

Връзката отваря нов прозорецHighCourtCentralOffice@courts.ie

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

В Ирландия жалба срещу решение, издадено по силата на член 33, член 34 или член 35, може да бъде подадена, както следва:

 • когато решението е постановено от районния съд (District Court), жалбата може да бъде подадена до съдията от окръжния съд (Circuit Court), в чийто съдебен район е издадена заповедта за запор, в срок от четиринадесет дни от датата, на която е постановено решението, което се обжалва (само член 35, параграфи 1 и 3); Връзката отваря нов прозорецhttp://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
 • когато решението е постановено от окръжния съд (Circuit Court), жалбата може да бъде подадена до Висшия съд (High Court) в десетдневен срок от датата, на която обжалваното решение или заповед са произнесени в открито заседание (само член 35, параграфи 1 и 3); Връзката отваря нов прозорецhttp://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
 • когато решението е постановено от Висшия съд (High Court), жалба може да бъде подадена до Апелативния съд (Court of Appeal) в срок от 28 дни от оформянето на заповедта. (Следва да се отбележи обаче, че съгласно разпоредбите на Конституцията на Ирландия Върховният съд е компетентен да разглежда жалби срещу решения на Висшия съд, ако се установи, че са налице извънредни обстоятелства, които дават основание за пряко обжалване пред него. За да може да бъде сезиран Върховният съд, е необходимо съответното решение да поставя въпрос от обществено значение и/или сезирането да се налага в интерес на правосъдието.) Връзката отваря нов прозорецhttp://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

В зависимост от обстоятелствата по делото съдебните такси в производство за получаване на заповед за запор или средство за правна защита срещу заповед могат да варират от около 80 EUR до 200 EUR. Информация по този въпрос може да бъде намерена на следните адреси:

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

Връзката отваря нов прозорецhttp://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014).

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Няма (Ирландия приема само ирландски и английски език).

Последна актуализация: 01/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за запор на банкови сметки - Гърция

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Районните граждански съдилища (Eirinodikeía) и първоинстанционните съдилища (Protodikeía).


Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Системата на регистрите на банкови сметки и платежни сметки (Sýstima Mitróon Trapezikón Logariasmón kai Logariasmón Pliromón) на Министерството на финансите.

Генералният секретариат за информационни системи (Genikí Grammateía Pliroforiakón Systimáton), Министерство на финансите, електронна поща: gen-gramm@gsis.gr, телефон: 0030-210 4802000, 0030-210 4803284, 0030-210 4803267.

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Системата на регистрите на банковите сметки и платежните сметки на Министерството на финансите беше създадена с цел предаване на исканията за информация от власти, служби, публични органи и други органи към кредитните институции. Тези искания се изпращат по електронен път чрез сигурно трето лице (TIRESIAS) на кредитните институции, които изпращат своите отговори с данните за сметката по същия канал (член 14, параграф 5, буква а).

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Отказът на съдия от районния граждански съд може да бъде обжалван пред едноличния първоинстанционен съд (Monomelés Protodikeío), а отказът на едноличния първоинстанционен съд може да бъде обжалван пред апелативния съд (Efeteío).

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Компетентният орган за предаването е първоинстанционният съд. Лицата, които отговарят за получаването и връчването на заповедта за запор и други документи, са съдебните изпълнители (dikastikoí epimelités).

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Съдебните изпълнители.

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Само общи сметки могат да бъдат запорирани, но не и сметки на упълномощени лица. Няма допълнителни условия за запорирането на общи сметки.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

В член 982, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс (Kódikas Politikís Dikonomías) се предвижда, че вземанията за издръжка, възнагражденията, пенсиите, социалноосигурителните обезщетения и т.н. са несеквестируеми. Няма връзка в интернет към Гражданския процесуален кодекс. Горепосочените суми са несеквестируеми, без да е необходимо подаването на молба от длъжника.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Няма специални разпоредби, уреждащи въпроса за начисляването на разноски и такси за запорирането или замразяването на банкова сметка, нито за предоставянето на информация за сметката. Гръцката банкова асоциация (Ellinikí Énosi Trapezón) смята обаче, че кредитните институции имат право да искат плащането на разноски, както е предвидено изрично в членове 30A и 30B от Кодекса за събиране на публичните приходи (Kódikas Eispráxeos Dimosíon Esódon (KEDE) — Законодателен указ № 356/1974, с измененията и в сила).

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Независимият орган за публични приходи (Anexártiti Archí Dimosíon Esódon), който участва в обработването на заповедта за запор, не събира такси за това. Що се отнася до нейното изпълнение, тъй като то се извършва от съдебните изпълнители, те начисляват плащането на разноските направо на съответния взискател. Няма връзка в интернет към таксите на съдебните изпълнители. Министерството на финансите не налага плащането на такси за предоставянето на информация за сметките в съответствие с член 14.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Европейската заповед за запор на банкови сметки се третира като равностойна на мярка за запор (asfalistikó métro) съгласно националното законодателство. Не съществува класиране на равностойни национални заповеди.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Съдът, който е компетентен да предостави средство за правна защита, е този, който е издал европейската заповед за запор на банкови сметки, т.е. съдията от районния граждански съд по искове, които са от компетентността на районния граждански съд, и съдията от едноличния първоинстанционен съд за останалите искове. Що се отнася до средствата за правна защита, посочени в член 34, параграфи 1 и 2, компетентният съд за суми до 20 000 EUR е районният граждански съд. Компетентният съд за суми над 20 000 EUR е първоинстанционният съд.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Решението на съдия от районния граждански съд може да бъде обжалвано пред едноличния първоинстанционен съд, а решението на едноличния първоинстанционен съд може да бъде обжалвано пред апелативния съд. Жалбата трябва да се подаде в срок от 30 дни от връчването на решението на длъжника.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Съдебните такси се равняват на около четири хилядни от претенцията. Това изчисление се прилага както за молбите за получаване на заповедта, така и за молбите срещу заповедта.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Документите се приемат само на гръцки език.

Последна актуализация: 17/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за запор на банкови сметки - Хърватия

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Съдилищата, определени като компетентни да издават заповед за запор, посочени в член 6, параграф 4 от регламента, са хърватските съдилища, които са компетентни да се произнасят по съществото на дело в съответствие със Закона за съдилищата (Zakon o sudovima) (Narodne Novine (NN; Официален вестник на Република Хърватия) № 28/13, 33/15, 82/15 и 82/16), Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku) (NN № 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013 и 89/2014; наричан по-долу „ZPP“) и други специфични разпоредби. В Република Хърватия тези съдилища са районните съдилища (općinski sudovi; ед.ч. općinski sud) и търговските съдилища (trgovački sudovi; ед.ч. trgovački sud), в които се провеждат производства на първа инстанция.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Органът, компетентен да получава информация за сметката или сметките на длъжника съгласно член 14 от регламента, е:

Агенция „Финанси“ (Financijska agencija)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

безплатен телефонен номер: +385 0 800 0080

адрес на електронна поща: info@fina.hr

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Информация за сметката, посочена в член 14, параграф 5 от регламента, се получава чрез достъп на информационния орган до съответната информация, когато тази информация се съхранява от публични органи или администрации в регистри или по друг начин (член 14, параграф 5, буква б) от регламента).

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Съдът, компетентен да се произнася по жалба съгласно член 21 от регламента, която кредиторът е подал пред първоинстанционен съд срещу решение, с което изцяло или частично е била отхвърлена молбата на кредитора за издаване на заповед за запор, е съд от по-висша инстанция, компетентен да се произнася по жалба срещу решение, с което се отхвърля предложение за обезпечение (жупански (окръжен) съд (županijski sud), или Висшият търговски съд на Република Хърватия (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) — член 34a и член 34в от ZPP във връзка с член 21, параграф 1 от Закона за принудителното изпълнение (Ovršni zakon — OZ)) — връзка:  Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/.

Поради това, ако молбата за издаване на заповед за запор е изцяло или частично отхвърлена с решение на районен съд, кредиторът ще подаде жалба пред жупанския (окръжен) съд чрез районния съд, докато, ако такова решение е постановено от търговски съд, кредиторът ще подаде жалба срещу решението пред Висшия търговски съд чрез въпросния търговски съд.

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Органът, определен като компетентен за получаването, предаването и връчването на заповедта за запор и други документи съгласно член 14, параграф 4 от регламента, е:

районен граждански съд на Загреб (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Органът, компетентен да изпълни заповедта за запор в съответствие с глава 3 от регламента, е:

Агенция „Финанси“ (FINA)

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, Croatia

безплатен телефонен номер: +385 0 800 0080

адрес на електронна поща: info@fina.hr

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Разплащателна сметка, която се управлява от доставчик на платежни услуги от името на един или повече потребители на платежни услуги и която се използва за извършване на платежни операции, може да бъде изцяло запорирана.

Средствата, държани по сметка на пълномощник, не могат да бъдат запорирани, когато това е забранено по закон.

Член 42 от Закона за несъстоятелността на потребителите (Zakon o stečaju potrošača) ( Връзката отваря нов прозорецNN № 100/15, наричан по-долу „ZSP“) гласи, че комисарят по несъстоятелността има задължение да открие отделна текуща сметка във финансова институция за всеки отделен потребител, по отношение на когото е образувано производство по несъстоятелност съгласно съдебно решение.

Това е текуща сметка, която комисарят в производството по несъстоятелност на потребителя открива във финансова институция на свое име от името на въпросния потребител. Комисарят може да използва тази отделна сметка само за целите на получаването и извършването на плащания, свързани с управлението и разпореждането с масата на несъстоятелността на потребителя, който е обект на производство по несъстоятелност, като комисарят е задължен да води отделно от своите собствени активи всички плащания по сметката, свързани с управлението и разпореждането с масата на несъстоятелността.

В член 42, параграф 4 от ZSP се предвижда средствата в отделната сметка да не могат да подлежат на принудително изпълнение по отношение на комисаря, а в случай на несъстоятелност или смърт на комисаря такива средства не са част от неговата маса на несъстоятелност или наследствено имущество.

Предвид факта, че в случай на несъстоятелност на потребител комисарят действа като негов представител, тази сметка може да се счита за сметка на пълномощник, съдържаща както средствата на комисаря, така и средствата на един или повече потребители, по отношение на които е образувано производство по несъстоятелност, но средствата на потребителя, представляван от комисаря, не могат да подлежат на принудително изпълнение или запор на сметка, когато производството се провежда по отношение на комисаря.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Сумите, освободени от налагане на запор съгласно член 31 от регламента, са определени в член 172 от OZ (Освобождаване от принудително изпълнение) и член 173 от OZ (Ограничаване на принудителното изпълнение).

Ако длъжникът получава възнаграждение и помощи, посочени в член 172 от OZ, които са освободени от принудително изпълнение, или сумите, посочени в член 173 от OZ (Ограничаване на принудителното изпълнение), той е задължен да уведоми FINA за това, в съответствие с член 212 от OZ.

Връзките към Закона за принудителното изпълнение (NN № 112/12, 25/13, 93/14 и 55/16) са:

Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2421.html

Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_405.html

Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1877.html

Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_55_1440.html

В съответствие с член 173 от OZ освободените от принудително изпълнение суми са, както следва:

1) Ако заплатата на длъжника в изпълнителното производство подлежи на принудително изпълнение, сумата, равна на две трети от средната нетна заплата в Република Хърватия, се освобождава от запор. Ако принудителното изпълнение се извършва за събиране на законоустановено вземане за издръжка или иск за обезщетение за вреди, причинени от увредено здраве или намаляване, или загуба на работоспособност, както и за обезщетение за загуба на издръжка подари смърт на лицето, което е предоставяло издръжката, сумата се определя на половината от средната нетна заплата в Република Хърватия, освен когато принудителното изпълнение се извършва с цел принудително събиране на парични средства, дължими като издръжка за дете. В тези случаи сумата, освободената от запор, е една четвърт от средната нетна заплата на лице, наето от юридически лица в Република Хърватия, през предходната година.

2) Ако длъжникът в изпълнителното производство получава заплата, която е по-ниска от средната нетна заплата в Република Хърватия, сумата, равна на две трети от заплатата, която се плаща на длъжника в изпълнителното производство, е освободена от запор. Ако принудителното изпълнение се извършва за събиране на законоустановено вземане за издръжка или иск за обезщетение за вреди, причинени от увредено здраве или намаляване, или загуба на работоспособност, както и за обезщетение за загуба на издръжка подари смърт на лицето, предоставяло издръжката, сумата се определя на половината от нетната заплата, платена на длъжника в изпълнителното производство.

3) Терминът „средна нетна заплата“ по смисъла на параграф 1 от този член е средната сума, изплатена като месечна нетна заплата на лице, наето от юридически лица в Република Хърватия в периода между януари и август на текущата година, която се определя от Хърватското статистическо бюро (Državni zavod za statistiku) и се публикува в NN не по-късно от 31 декември на текущата година. Определената по този начин сума се прилага през следващата година.

4) Разпоредбите на параграфи 1 и 2 от този член се прилагат също по отношение на изпълнението, когато на запориране подлежи всяко обезщетение, изплатено вместо заплата, обезщетение за намалено работно време, обезщетение за намалена заплата, пенсия, заплащане на военнослужещи и заплащане, получено от лица на служба в запаса, докато са на военна служба, и всички други постоянни парични доходи, платени на цивилни и военнослужещи, с изключение на доходите, посочени в параграфи 5 и 6 от този член.

5) Принудително изпълнение чрез налагане на запор на доходи, получени от лица с увреждания като парично обезщетение за физическо увреждане и като добавка за грижи, може да се извърши само за събиране на законоустановено вземане за издръжка или иск за обезщетение за вреди, причинени от увредено здраве или намаляване, или загуба на работоспособност, както и за обезщетение за загуба на издръжка поради смърт на лицето, предоставяло издръжката, в който случай сумата се определя на половината от този доход.

6) Принудително изпълнение чрез налагане на запор на доходи, получени съгласно договор за подкрепа през целия живот, и договор за плащане на анюитет през целия живот, както и доходи, получени съгласно договор за животозастраховане, може да се извърши само върху тази част от дохода, която надхвърля размера на главницата, използван за изчисляване на сумата за помощ за издръжка.

7) Разпоредбите на параграфи 1 и 2 от този член се прилагат и когато изпълнението се извършва относно доходи, които не са от заплата, пенсия или приходи от търговски и занаятчийски дейности на самостоятелно заети лица, свободни професии, селско и горско стопанство, собственост и права на собственост, капитал или застраховка („други доходи“ в съответствие с отделни правила), ако длъжникът в изпълнителното производство може да докаже посредством публичен документ, че тези доходи са единствените му постоянни парични доходи.

Средната нетна месечна заплата, която се изплаща на служителите на юридически лица в Република Хърватия за периода януари—август 2016 г., е 5664 HRK (Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_102_2187.html).

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

FINA и банките имат право да начисляват такса за изпълнение на заповедите за запор и за изпълнение на принудителното събиране и обезпечаването по отношение на средствата по сметките в съответствие с Правилника за вида и размера на таксите за изпълнение на задачите, определени в Закона за изпълнение на принудителното събиране по отношение на средствата (NN, № 105/10, 124/11, 52/12 и 6/13; наричан по-долу „Правилника“) — връзки:

Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_105_2831.html

Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_124_2491.html

Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_52_1278.html

Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_6_90.html

Член 6 от Правилника гласи, че таксата трябва да бъде платена от длъжника.

В Правилника се определя таксата за изпълнение на задачите, определени в Закона за изпълнение на принудителното събиране по отношение на средствата (NN № 91/10 и 112/12).

В Правилника се определят два вида такси:

1. за принудително събиране по отношение на средства на длъжника в изпълнителното производство, и

2. за справка и предоставяне на данни от Единния регистър на сметките.

Таксите за принудително събиране по отношение на средствата на длъжника в изпълнителното производство са разделени на четири групи:

 • разглеждане на възможността за прилагане на изпълнително основание
 • изчисляване на лихвата
 • прилагане на изпълнително основание
 • предоставяне на данни, копия и удостоверения от Регистъра на реда на изпълнителните основания.

Таксата за разглеждане на възможността за прилагане на изпълнително основание и таксата за изчисляване на лихвата се събират от FINA за получаване на изпълнителни основания (сумата по искове, която длъжникът трябва да плати на кредитора в съответствие с решението на съда) и се вписват в регистъра. Такса се събира и за да се провери дали изпълнителното основание съдържа необходимите данни за изпълнението, и за изчисляването на лихвата. Тези две такси, заедно с таксата за прилагане на изпълнително основание, се плащат изцяло от длъжника.

Приходите от таксата за прилагане на изпълнителното основание се разпределят между FINA (55%) и банките (45%). Приходите се разпределят между банките пропорционално на общия брой на сметките, които длъжникът има във всяка отделна банка към датата, на която се събира таксата, в съответствие с данните в Единния регистър на сметките.

Таксата за предоставяне на данни, копия и удостоверения от Регистъра на реда на изпълнителните основания се плаща предварително от заявителя, въз основа на искане за плащане. Лицето, което подава молба до FINA, трябва да представи доказателства за плащането, след което това лице получава исканите данни и копия, и се издава фактура за предоставената услуга.

Таксите на FINA за справка и предоставяне на данни от Единния регистър на сметките се начисляват чрез такса за справка с данни с използване на уеб или онлайн услуга, или такса за предоставяне (или изтегляне) на данни от Единния регистър на сметките в електронен формат или на хартиен носител.

FINA приема ценоразписа, съдържащ размера на таксите, въз основа на решение на своя управителен съвет, а Министерството на финансите одобрява предложения ценоразпис. Ценоразписът се публикува на официалната уебстраница на FINA. Върху всички такси в ценоразписа се начислява ДДС.

Връзката отваря нов прозорецВръзка към извадка от ценоразписа на FINA — такси за изпълнение на задачите, определени в Закона за изпълнение на принудителното събиране по отношение на средствата.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

За изпълнението на заповедта за запор FINA и банките начисляват таксите, определени в член 43 от регламента, въз основа на Правилника. FINA начислява такса за предоставяне на данни, копия и удостоверения от Регистъра или данни за сметката. Размерът на таксите е определен в член 8 от Правилника.

Размерът на таксите, посочени в член 3 от Правилника, се определя, както следва:

Сериен №

Описание на услугата

Основа за изчисляване

Сума в HRK

Принудително събиране по отношение на средствата

1.

Разглеждане на възможността за прилагане на изпълнително основание

изпълнително основание

65,00

2.

Изчисляване на лихвата

главница

7,00

3.

Прилагане на изпълнително основание

3.1.

Еднократно възстановяване на цялата сума от средствата, депозирани в една банка

изпълнително основание

17,00

3.2.

Еднократно възстановяване на цялата сума от средствата, депозирани в няколко банки

изпълнително основание

39,00

3.3.

Принудително събиране в случай на запор на банкова сметка и забрана за достъп до средствата

изпълнително основание

110,00

4.

Предоставяне на данни, копия и удостоверения от Регистъра

4.1.

– на хартиен носител

страница

43,00

4.2.

– под формата на файл

сричка

0,20

най-малко 21,00

Съгласно точка 4 от този параграф върху таксите се начислява ДДС.

Размерът на таксите, посочени в член 7 от Правилника, се определя, както следва:

Сериен №

Описание на услугата

Основа за изчисляване

Сума в HRK

Справка и предоставяне на данни от Единният регистър на сметките

1.

Справки с данни чрез уебсайта на агенцията и онлайн услуги

1.1.

– справка

проучващо запитване

0,80

1.2.

– справка в подразделите

сричка

0,20

2.

Справки с данни чрез уебсайта на агенцията

2.1.

– абонамент за полугодие

потребител

298,37

2.2.

– годишен абонамент

потребител

498,37

3.

Изтегляне

3.1.

– от уебсайта на агенцията

сричка

0,10

3.2.

– чрез онлайн услугите на агенцията

сричка

0,10

3.3

– услуги чрез запис на CD

сричка

0,10

4.

Справка с данни

4.1.

– на хартиен носител

всяка нова страница

19,51

4.2.

– под формата на файл

сричка

0,20

най-малко 19,51

Съгласно този параграф върху таксите се начислява ДДС.

Член 5, параграф 1 от този Правилник гласи, че таксите за принудително изпълнение трябва да бъдат разпределени между FINA и банките, на които в процедура съгласно изпълнително основание FINA е разпоредила да извършат възстановяване на дължимите суми, като FINA трябва да получи 55% от всяка такса, а банките — 45%.

В производство за получаване на заповед за запор или средство за правна защита срещу заповед за запор трябва да се плати съдебна такса, която се определя въз основа на стойността на молбата в съответствие със Закона за съдебните такси (NN, № 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 и 110/15; наричан по-долу „ZSP“) — вж. уведомление във връзка с член 50, параграф 1, буква н) от регламента.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Степенуването съгласно член 32 от регламента се урежда от член 78 от OZ, който предвижда, че когато няколко кредитори подават парични искове срещу един и същ длъжник и за един и същ предмет на принудително изпълнение, тези искове се уреждат в последователността, в която кредиторите са придобили правото на уреждане съгласно този предмет, освен ако не е предвидено друго по закон.

Последователността на интересите във връзка с обезпечението на няколко кредитори се определя въз основа на датата на получаване на заповедта за запор (член 180 от OZ) — връзка: Връзката отваря нов прозорецhttps://narodne-novine.nn.hr/

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Органът, компетентен да се произнася по молба от длъжник за отмяна или изменение на заповед за запор съгласно член 33 от регламента, е хърватският съд, който е издал заповедта за запор.

Органът, компетентен да се произнася по молба от длъжник за ограничаване или прекратяването на изпълнението на заповед за запор в Република Хърватия съгласно член 34, параграфи 1 и 2 от регламента, е:

районен граждански съд на Загреб (Općinski građanski sud u Zagrebu)

Ulica grada Vukovara 84

10000 Zagreb.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Съдът, компетентен да се произнася по жалба срещу решение на първоинстанционния съд съгласно член 37 от регламента във връзка с член 33, член 34 и член 35 от регламента, е съдът от по-висша инстанция, който е компетентен да се произнася по жалба срещу решение относно обезпечението (жупански (окръжни) съдилища или Висшият търговски съд на Република Хърватия — член 34a и член 34в от Гражданския процесуален закон (ZPP), във връзка с член 21, параграф 1 от OZ).

Жалба се подава в срок от осем дни от датата на връчване на решението (член 11 от OZ) и трябва да се подаде чрез съда, който е постановил решението (член 357 от ZPP).

Член 2, параграф 1, точка 9) от OZ гласи, че изразът „решение относно обезпечението“ означава решение, предоставящо, частично или цялостно, предложение за обезпечение или разпореждащо служебно обезпечението.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

В производството за получаване на заповед за запор или средство за правна защита срещу заповед по член 42 от регламента съдебните такси се плащат въз основа на стойността на молбата, както следва:

 • по молба за заповед за налагане на запор като предложение за обезпечение
 • по решение относно молба за заповед за налагане на запор като решение относно обезпечение
 • по подадени документи, посочени в член 364б, параграфи 2—5 от OZ като жалби срещу решение относно обезпечението.

Освен ако не е предвидено друго, задължението да се плаща такса възниква към момента на представяне на предложението за изпълнението на заповедта за запор или подаването на жалба, както е посочено в член 4 от ZSP.

Съдебните такси могат да бъдат изчислени за всяко отделно действие, в зависимост от стойността на предмета на спора, в съответствие със следната таблица:

Над

До HRK

HRK

0,00

3000,00

100,00

3000,00

6000,00

200,00

6000,00

9000,00

300,00

9000,00

12 000,00

400,00

12 000,00

15 000,00

500,00

При сума над 15 000,00 HRK трябва да се плати такса от 500 HRK плюс 1% от сумата над 15 000,00 HRK до максималния размер от 5000,00 HRK.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Не се прилага.

Последна актуализация: 14/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за запор на банкови сметки - Италия

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Съдът, в чийто съдебен район е изготвен автентичният акт, председателстван само от един съдия.

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Председателят на съда, в чийто съдебен район се намира местопребиваването, местоживеенето или временният адрес на длъжника, или седалището на длъжника, в случай че той е юридическо лице. Ако длъжникът няма местопребиваване, местоживеене или временен адрес в Италия или ако е юридическо лице, което няма седалище в Италия, компетентният орган е председателят на съда в Рим.

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Италианското право предвижда информационният орган да има достъп до информацията, която се съхранява в публичните архиви, с цел да получи информация относно банковите сметки.

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Съдът, към който принадлежи съдията, издал заповедта за запор, заседаващ в колегиален състав.

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Получаването, предаването, както и уведомяването или връчването на документи е от компетентността на:

а) съдебния изпълнител при обстоятелствата по член 23, параграф 5 от Регламента;

б) деловодството на съда, който е издал заповедта за запор, при обстоятелствата по член 10, параграф 2, член 23, параграфи 3 и 6, член 25, параграф 3 и член 36, параграф 5 от Регламента;

в) деловодството на съда, отговарящ за изпълнението, при обстоятелствата по член 27, параграф 2 от Регламента.

г) деловодството на съда по местоживеенето на длъжника при обстоятелствата по член 28, параграф 3 от Регламента.

Ако заповедта за запор е издадена в друга държава членка при обстоятелствата по член 10, параграф 2, член 23, параграфи 3 и 6 и член 25, параграф 3, компетентен е обикновеният съд, отговарящ за изпълнението на заповедта за запор (вж. член 50, параграф 1, буква е).

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Обикновеният съд по местопребиваването на третата страна (член 678 от Гражданския процесуален кодекс), който действа в съответствие с правилата относно запорирането на имущество у трети страни (espropriazione presso terzi).

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Съвместни сметки и сметки на упълномощени лица с повече от един титуляр на сметката подлежат на запориране само пропорционално на притежавания от длъжника дял. Дяловете на титулярите на сметката се приемат за равни, освен ако няма доказателство за обратното.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Несеквестируеми съгласно разпоредбите на член 545 и член 671 от Гражданския процесуален кодекс са:

а) плащанията за издръжка, освен за целите на издръжката, но само с разрешението на председателя на съда или на делегиран от него съдия и само за определения в съдебното решение дял;

б) плащанията с благотворителна цел или надбавките за издръжка на лица, определени като бедни, обезщетенията за майчинство, обезщетенията за болест или разноските за погребение, дължими от осигурителни фондове, органи за подпомагане и благотворителни институции;

в) сумите, дължими от частни лица като възнаграждения, заплати или други плащания, свързани с трудови правоотношения, включително обезщетенията при прекратяване на трудово правоотношение, могат да бъдат запорирани за плащания за издръжка до степен, разрешена от председателя на съда или делегиран от него съдия; възможно е да бъде запорирана до една пета от тези суми; едновременен запор, произтичащ от комбинирането на посочените по-горе основания, не може да обхваща повече от половината от тези суми;

г) пожизненият анюитет, ако е учреден безвъзмездно, когато е предвидено, че не подлежи на запор, и в границите на съществените нужди на кредитора;

д) сумите, дължими от застраховател на титуляря на полица или бенефициента на застраховка, при спазване по отношение на изплащаните премии на разпоредбите за отменяне на актовете, които са в ущърб на кредиторите, и за привнасяне на наследствени дарения, приспадане на даренията от наследствения дял и неговото намаляване със стойността на даренията;

е) сумите, дължими за пенсии, надбавки, служещи като пенсии, или други плащания при пенсиониране, с уточнението, че тези суми да не подлежат на запориране само до максималния размер на месечната социална надбавка, увеличен с половината от него, и че делът, надхвърлящ този размер, може да се запорира в границите, определени в точки в) и г) по-горе;

ж) специалните фондове за социално осигуряване и социално подпомагане, създадени от предприемач, включително без вноските на работниците, когато става въпрос за суми, авансово платени от кредиторите или работниците на предприемача.

Налице е разпоредба, съгласно която сумите, дължими като възнаграждения, заплати или други плащания, свързани с трудови правоотношения, включително обезщетенията при прекратяване на трудово правоотношение, и тези за пенсии, надбавки, служещи като пенсии, или други плащания при пенсиониране, могат, когато са преведени по банкова сметка или сметка в пощенска служба на името на длъжника, да бъдат запорирани в размер, надхвърлящ три пъти социалните надбавки, когато кредитирането по сметката се извършва преди налагането на запора. Когато превеждането по сметка се извършва към момента на налагане на запора или след това, тези суми могат да бъдат запорирани в границите, определени в алинеи 3, 4, 5 и 7 и в специалните разпоредби на закона.

Задължение на длъжника е да докаже, че вземането е несеквестируемо.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Като общо правило, пазителят на имуществото, подлежащо на запориране, т.е. банката в случай на банкова сметка, има право да поиска обезщетение за отговорно пазене и съхранение на имуществото, което се определя съгласно ставките, които са в сила, или тези, които обикновено се прилагат, заедно с възстановяването на обоснованите разноски, необходими за съхранението на имуществото. Тези разноски включват разноските, направени за целите на декларацията по член 25 от Регламента.

Страната, която трябва да поеме (временно) тези разноски, е заявителят. Съдът е този, който определя коя страна в крайна сметка трябва да поеме плащането им.

Предоставянето на информация за сметките съгласно член 14 не подлежи на начисляването на такси от страна на банките. По закон банките са задължени да актуализират архивите, извършването на справка в които съставлява в Италия начинът за получаване на информация относно банкови сметки съгласно член 14 от Регламента.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Без да се засягат дължимите съдебни такси съгласно член 42 от Регламент (ЕС) № 655/2014, обработването и изпълнението на заповед за запор, чието издаване е било поискано в Италия, води до плащането на такси в тази държава за издаването на копия на документите от съдебните производства и такси, които се плащат на съдебните изпълнители за връчването на документите.

Таксите за копията се определят въз основа на таблицата със ставките в приложение 7 към Президентски указ № 115 от 30 май 2012 г. — Консолидиран текст на законовите и подзаконовите разпоредби за съдебните разноски (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012 n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di spese di giustizia).

По отношение на таксите, които трябва да се плащат за връчване на документи, следва да се прави разграничение между това дали документите се връчват на получателя директно от съдебния изпълнител, или се връчват по пощата. В първият случай на съдебния изпълнител трябва да се платят пътните разноски съгласно член 27 от посочения по-горе Консолидиран текст, изчислени в съответствие с член 35 от него, и като се вземат предвид параметрите, които ежегодно се актуализират с наредба на Министерството на правосъдието. Във втория случай вместо посочените разноски трябва да се възстановят разходите за изпращане. И в двата случая — т.е. при лично уведомяване на получателя и при уведомяване по пощата — в член 27 от Консолидирания текст се предвижда такса, която се изчислява въз основа на член 34. Когато трябва да бъде извършено спешно уведомяване, както таксата, така и пътните разноски се увеличават в съответствие с член 36 от Консолидирания текст.

Вж. посочените по-горе членове и приложение 7 към Президентски указ № 115/2014 на следната Връзката отваря нов прозорецвръзка.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Националните заповеди не подлежат на степенуване.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Обикновеният съд, който се произнася чрез един съдия.

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Жалба пред обикновения съд, заседаващ в колегиален състав, е допустима срещу решение по членове 33, 34 и 35 от Регламента. Срокът за подаване на жалба е петнадесет дни и започва да тече от постановяването на решението на съда в съдебно заседание или от неговото съобщаване или връчване, ако то е било извършено по-рано.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

А) Съдебните такси за получаване на заповед за запор варират в зависимост от стойността на спора и инстанцията, на която се намира съдебното производство по същество, въз основа на което е била поискана заповедта за запор:

а) за споровете на стойност до 1 100 EUR съдебните разноски са, както следва: 21,50 EUR за съдебното производство по същество на първа инстанция; 32,25 EUR за въззивното производство по същество; 43 EUR за касационното производство;

б) за споровете на стойност между 1 100 EUR и 5 200 EUR съдебните разноски са, както следва: 49 EUR за съдебното производство по същество на първа инстанция; 73,50 EUR за въззивното производство по същество; 98 EUR за касационното производство;

в) за споровете на стойност между 5 200 EUR и 26 000 EUR съдебните разноски са, както следва: 118,50 EUR за съдебното производство по същество на първа инстанция; 177,75 EUR за въззивното производство по същество; 237 EUR за касационното производство;

г) за споровете на стойност между 26 000 EUR и 52 000 EUR съдебните разноски са, както следва: 259 EUR за съдебното производство по същество на първа инстанция; 388,50 EUR за въззивното производство по същество; 518 EUR за касационното производство;

д) за споровете на стойност между 52 000 EUR и 260 000 EUR съдебните разноски са, както следва: 379,50 EUR за съдебното производство по същество на първа инстанция; 569,25 EUR за въззивното производство по същество; 759 EUR за касационното производство;

е) за споровете на стойност между 260 000 EUR и 520 000 EUR съдебните разноски са, както следва: 607 EUR за съдебното производство по същество на първа инстанция; 910,50 EUR за въззивното производство по същество; 1 214 EUR за касационното производство;

ж) за споровете на стойност над 520 000 EUR съдебните разноски са, както следва: 843 EUR за съдебното производство по същество на първа инстанция; 1 264,50 EUR за въззивното производство по същество; 1 686 EUR за касационното производство;

з) за споровете с неопределена стойност съдебните разноски са, както следва: 259 EUR за съдебното производство по същество на първа инстанция; 388,50 EUR за въззивното производство по същество; 518 EUR за касационното производство. В случай обаче на изключителна компетентност на мировия съдия съгласно член 7 от Гражданския процесуален кодекс, съдебните разноски са, както следва: 118,50 EUR за съдебното производство по същество на първа инстанция; 177,75 EUR за въззивното производство по същество; 237 EUR за касационното производство.

Освен посочените по-горе разноски, ако се иска издаването на заповедта преди започването на производство по същество по делото, предварително трябва да се плати фиксирана по размер такса от 27 EUR за разноските за уведомяване за всяка от процедурите.

Б) Във всички случаи съдебните такси за жалба срещу заповед за запор са в размер на 147 EUR.

Освен посочените по-горе разноски, ако се иска издаването на заповедта преди започване на производството по същество по делото, предварително трябва да се плати фиксирана по размер такса от 27 EUR за разноските за уведомяване за всяка от процедурите.

Разноските трябва да се платят в началото на производството, когато се подава жалбата.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Приемат се само преводи на италиански език.

Последна актуализация: 22/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Европейска заповед за запор на банкови сметки - Кипър

Член 50, параграф 1, буква а) — Съдилища, компетентни да издават европейска заповед за запор на банкови сметки

Съдилищата, компетентни да издават заповед за запор, са районните съдилища (eparchiaká dikastíria).

Районен съд на Никозия

 • Адрес: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus
 • Тел.: +357 22865518
 • Факс: +357 22304212/22805330
 • Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Лимасол

 • Адрес: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus
 • Тел.: +357 25806100/25806128
 • Факс: +357 25305311
 • Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Ларнака

 • Адрес: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus
 • Тел.: +357 24802721
 • Факс: +357 24802800
 • Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Пафос

 • Адрес: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus
 • Тел.: +357 26802601
 • Факс: +357 26306395
 • Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Районен съд на Фамагуста

 • Адрес: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
 • Тел.: +357 23730950/23742075
 • Факс: +357 23741904
 • Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 50, параграф 1, буква б) — Орган, определен за компетентен да получава информация за сметката

Органът, определен за компетентен да получава информация за сметката, е Централната банка.

Координати за връзка:

Пощенски адрес:

Central Bank

John Kennedy Avenue 80

1076 Nicosia

Cyprus

или P.O. Box 25529, 1395 Nicosia

Тел.: +357 22714100

Факс: +357 22714959

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcbcinfo@centralbank.gov.cy

Член 50, параграф 1, буква в) — Методи за получаване на информация за сметката

Информацията се предоставя от банките или кредитните институции на информационния орган, определен в член 6, параграф 2A от Законите за Централната банка на Кипър от 2002 г. до 2017 г., а именно Централната банка на Кипър (член 14, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 655/2014).

Член 50, параграф 1, буква г) — Съдилища, в които може да бъде подадена жалба срещу отказ за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки

Жалба срещу решение на районния съд може да бъде подадена във Върховния съд.

Върховен съд

 • Адрес: Charalambou Mouskou, 1404 Nicosia, Cyprus
 • Тел.: +357 22865741
 • Факс: +357 22304500
 • Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 50, параграф 1, буква д) — Органи, определени като компетентни за получаването, предаването и връчването на европейска заповед за запор на банкови сметки и други документи

Органът, компетентен да извършва посоченото по-горе, е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Член 50, параграф 1, буква е) — Орган, компетентен да изпълни европейската заповед за запор на банкови сметки

Органът, компетентен да изпълни заповедта съгласно член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 655/2014, е съдебният изпълнител (dikastikós epidótis).

Член 50, параграф 1, буква ж) — До каква степен върху съвместните сметки и върху сметките на упълномощени лица може да бъде налаган запор

Няма национално законодателство, което да урежда въпроса, свързан със запорирането на съвместни сметки и сметки на упълномощени лица по граждански и търговски дела. Страна, която желае да запорира такава сметка, подава до съда подходящата молба и съдът е този, който в рамките на по-общите си правомощия разпорежда — или не разпорежда — да се запорира цялата сума или част от нея, като се вземат предвид всички обстоятелства по делото.

Член 50, параграф 1, буква з) — Правила, приложими за суми, освободени от запор

Няма специални правила, с които да се уреждат и освобождават такива суми по граждански и търговски дела, с изключение на сумите, които се запорират въз основа на наказателни производства, които са освободени от запориране и от отнемане за целите на събиране на дължимия данък съгласно член 9, буква B) от Законите за събиране на данъците от 1962 г. и 2014 г. и параграф 13 от приложение X към Законите за данък добавена стойност от 2000 г. до 2014 г.

Член 50, параграф 1, буква и) — Такси, ако се начисляват такива от банките, за изпълнението на равностойни национални заповеди или за предоставянето на информация за сметка и информация за това коя страна трябва да заплати тези такси

Няма специална, основана на националното законодателство разпоредба, с която да се забранява начисляването от страна на банките на такива такси, които ги начисляват на титулярите на сметки.

Член 50, параграф 1, буква й) — Тарифата на таксите или другите правила, по които се определят приложимите такси, начислявани от която и да било институция или друг орган, който участва в обработването или изпълнението на заповед за запор

Няма разходи.

Член 50, параграф 1, буква к) — Степенуване, ако има такова, на равностойните национални заповеди

Няма такава разпоредба.

Член 50, параграф 1, буква л) — Съдилища или орган по изпълнението, компетентни да предоставят средство за правна защита

Районните съдилища съгласно член 50, параграф 1, буква а).

Член 50, параграф 1, буква м) — Съдилища, до които се подава жалба, и срок, ако има такъв, за подаване на жалбата

Жалба срещу решение на районен съд може да бъде подадена пред Върховния съд (член 21) в срок от 42 дни, както е предвидено в член 35, параграф 2 от Гражданските процесуални разпоредби. Жалба срещу временно решение трябва да бъде подадена в срок от 14 дни от датата на постановяване на временното решение.

Член 50, параграф 1, буква н) — Съдебни такси

Подробна информация за разходите може да бъде намерена на страници 19—30, като се използва посочената по-долу Връзката отваря нов прозорецвръзка.

Член 50, параграф 1, буква о) — Езици, които се приемат за превод на документите

Освен на гръцки език, документите се приемат и в превод на английски език.

Последна актуализация: 18/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.