Въздействие на COVID-19 върху гражданскоправните въпроси и въпросите, свързани с несъстоятелността

Дания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Влияние на Covid-19 върху гражданските производства

1.1 Срокове в гражданското производство

До момента не са въведени мерки по отношение на съдебните производства.

1.2 Съдебна организация и съдебна система

Датските съдилища са установили извънредна процедура за разглеждане на някои неотложни дела. Неотложните дела, които продължават да се разглеждат от съдилищата на местно равнище, включват по-специално дела, обвързани със законови срокове, или жизненоважни дела.

Съдилищата са тези, които преценяват във всеки отделен случай дали делото отговаря на условията за „неотложност“ и организират работата си предвид обстоятелствата.

Решението да се даде предимство на неотложни дела означава, че редица значими видове дела, включително такива, при които се изисква физическо присъствие на съдебни заседания, не се ползват с предимство. Тези дела са отложени до второ нареждане.

Датските съдилища се стремят да изпълняват колкото е възможно повече работа от домовете на служителите, докато траят извънредните обстоятелства. Съдебната администрация в Дания е осигурила възможност за работа от вкъщи на всички служители. Наред с това съдебните служители може да присъстват физически в съда (в ограничен състав), за да създадат условия те самите и други техни колеги да се справят със задачите си от вкъщи.

Доколкото е възможно, съдилищата извършват подготвителната работа по дела в няколко области на правото, включително граждански производства и дела, свързани със съдебно изпълнение, чрез конферентни телефонни разговори. Семейните съдилища разглеждат дела, доколкото е възможно, без физическо присъствие. Определени дела, свързани с наследство, също може да се придвижват по телефона.

Наред с това Кризисният комитет (състоящ се от представители на Датската съдебна администрация и председатели на съдилища) призова съдилищата да преценят, доколкото е възможно, дали в сегашната ситуация е оправдано да се използва по-широко видеоконферентна връзка, ако това бъде счетено за разумно от гледна точка на върховенството на закона.

1.3 Съдебно сътрудничество с ЕС

Като цяло, датските съдилища се стремят да изпълняват колкото е възможно повече работа от домовете на служителите, докато траят извънредните обстоятелства.

2 Мерки, свързани с несъстоятелността, приети или планирани за приемане в държавите членки, съобщени до 16 април 2020 г.

2.1 Материалноправни мерки относно несъстоятелността и свързани мерки, засягащи договорите

2.1.1 Спиране на производствата по несъстоятелност

2.1.1.1 Спиране на задължението за подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност (длъжници)

Няма данни

2.1.1.2 Защита на длъжниците при подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитори

Няма данни

2.1.2 Спиране на искове за принудително изпълнение и спиране на прекратяването на договори

2.1.2.1 Общи / специални мораториуми върху искове за принудително изпълнение / някои видове искове за принудително изпълнение

Няма данни

2.1.2.2 Спиране на прекратяването на договори (общи / специални договори)

Няма данни

2.2 Спиране на дейността на съдилища по граждански дела, включително несъстоятелност, и спиране на процесуални срокове

Датските съдилища са започнали извънредно производство, за да разгледат някои критично важни области. Критично важните области, които продължават да се разглеждат на местно равнище от съдилищата, са дела, които са конкретно обвързани със срокове в закона или са особено належащи.

2.3 Други мерки относно несъстоятелността (например свързани с отменителни искове, планове за преструктуриране, неформални споразумения и други, ако е целесъобразно)

Няма данни

2.4 Свързани мерки, които не касаят несъстоятелността (отсрочване на плащания, банкови кредити, вноски за социално и здравно осигуряване, субсидии за бизнеса)

Датският парламент е приел редица пакети от икономически стимули.

Последна актуализация: 02/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт