Δελτία ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 655/2014.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 655/2014 σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ) διευκολύνει την είσπραξη οφειλών στην ΕΕ.

Δημιουργεί μια νέα ενωσιακή διαδικασία για τη δέσμευση κεφαλαίων που διατηρούνται σε τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό σημαίνει ότι:

  • οι πιστωτές με έδρα τη Δανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ΕΔΔΛ
  • δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ΕΔΔΛ για δανικό ή βρετανικό τραπεζικό λογαριασμό.

Η ΕΔΔΛ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαστήριο που διεξάγει τη διαδικασία ή η χώρα κατοικίας του πιστωτή πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του οφειλέτη.

Ο κανονισμός θεσπίζει τη διαδικασία έκδοσης/εκτέλεσης μιας ΕΔΔΛ.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης ΕΔΔΛ. Θα πρέπει να επισυνάψετε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Κατωτέρω θα βρείτε όλα τα έντυπα που χρειάζεστε. Μπορείτε να τα «κατεβάσετε» ή να τα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να τηλεφορτώσετε το δικό σας σχέδιο αίτησης.

Συνολικά υπάρχουν 9 έντυπα ΕΔΔΛ — το περιεχόμενο των εντύπων ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1823 της Επιτροπής.

Μπορούν οι οφειλέτες να προσβάλουν την ΕΔΔΛ;

Ναι. Καθώς η ΕΔΔΛ εκδίδεται χωρίς προηγούμενη ακρόαση του οφειλέτη, ο κανονισμός παρέχει στον οφειλέτη ορισμένα «ένδικα βοηθήματα». Πρόκειται για τους πιθανούς λόγους για τους οποίους είναι δυνατόν να προσβληθεί η ΕΔΔΛ ή ο τρόπος εκτέλεσής της.

Για να υποβάλετε αίτηση για ένδικο βοήθημα, συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης ένδικου βοηθήματος (έντυπο VII).

Και οι δύο διάδικοι μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης επί ένδικου βοηθήματος χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο έφεσης (έντυπο IX).

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2017

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο