Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Department for Consular Affairs and Civil Law)

S-103 39 Stockholm

Tfn.:    +46 (8) 405 1000 (växel) / +46 (8) 405 5005 (Telefon vid nödsituationer annan tid än kontorstid)

Fax:     +46 (8) 723 1176;

E-postadress: ud-kc@gov.se

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: svenska, engelska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: svenska, engelska.

Artiklarna 21 och 29

Artikel 21

Om ansökan helt eller delvis avser ett barns person görs ansökan den tingsrätt som anges i 21 kap. 1 § föräldrabalken.

Om ansökan inte avser ett barns person görs ansökan till den tingsrätt i den förteckning som följer av 5 § punkten 1 i förordningen (2005:97) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen inom vars domsområde motparten har sin hemvist eller till Nacka tingsrätt, om motparten inte har sin hemvist i Sverige.

Artikel 29

Om ansökan helt eller delvis avser ett barns person görs ansökan den tingsrätt som följer av artikel 29.2 i Bryssel II-förordningen.

Om ansökan inte avser ett barns person görs ansökan till den tingsrätt i den förteckning som följer av 5 § punkten 2 i förordningen (2005:97) med kompletterande med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen och som följer av artikel 29.2 i Bryssel II-förordningen.

Artikel 33

De överklaganden som omnämns i artikel 33 skall lämnas till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan endast ske genom överklagande till hovrätt och Högsta domstolen.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats