Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Sverige

Innehåll inlagt av
Sverige

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Department for Consular Affairs and Civil Law)

S-103 39 Stockholm

Tfn.:    +46 (8) 405 1000 (växel) / +46 (8) 405 5005 (Telefon vid nödsituationer annan tid än kontorstid)

Fax:     +46 (8) 723 1176;

E-postadress: ud-kc@gov.se

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: svenska, engelska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: svenska, engelska.

Artiklarna 21 och 29

Artikel 21

Om ansökan helt eller delvis avser ett barns person görs ansökan den tingsrätt som anges i 21 kap. 1 § föräldrabalken.

Om ansökan avser inte ett barns person görs ansökan till den tingsrätt inom vars domsområde motparten har sin hemvist eller till Nacka tingsrätt, om motparten inte har sin hemvist i Sverige.

 

Artikel 29

Om ansökan helt eller delvis avser ett barns person görs ansökan den tingsrätt som följer av artikel 29.2 i Bryssel II-förordningen.

Om ansökan avser inte ett barns person görs ansökan till den tingsrätt som följer av artikel 29.2 i Bryssel II-förordningen.

Artikel 33

De överklaganden som omnämns i artikel 33 skall lämnas till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan kan endast ske genom överklagande till hovrätt och Högsta domstolen.

Senaste uppdatering: 24/06/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats