Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (justitieministeriet)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (artikel 55 c)

Tfn:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

Webbplats: http://www.justice.gov.sk/

Centre for International Legal Protection of Children and Youth (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (artikel 55 a, b, d, e och artikel 56)

Tfn:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-post: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Webbplats: http://www.cipc.sk

Artikel 67 (b)

Språk som godtas vid kommunikation med centralmyndigheter i enlighet med artikel 57.2:

  • vad avser artikel 55 c: slovakiska, engelska och franska.
  • vad avser artikel 55 d: slovakiska, engelska och tjeckiska.
  • vad avser artikel 55 a, b och e: slovakiska, engelska, franska, tjeckiska och tyska.

Artikel 67 (c)

För intyg angående rätt till umgänge med barn och intyg angående återlämnande av barn – artikel 45.2: slovakiska

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artikel 21 ska inges till följande domstolar:

a) länsdomstolen i Bratislava (Krajský súd v Bratislave) – vid ansökan om erkännande av dom rörande äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap,

b) distriktsdomstolen (okresný súd) på den ort barnet bor, eller distriktsdomstolen Bratislava I (okresný súd Bratislava I) om barnet inte bor i Slovakien, vid ansökan om erkännande av dom rörande föräldraansvar.

Ansökningar enligt artikel 29 ska inges till följande domstolar:

Distriktsdomstolen (okresný súd) på den ort där barnet bor, eller distriktsdomstolen Bratislava I (okresný súd Bratislava I) om barnet inte bor i Slovakien, vid ansökan om verkställbarhetsförklaring.

Artikel 33

Ansökningar enligt artikel 33 ska inges till följande domstolar:

- Ansökan om ändring inges till distriktsdomstolen.

Artikel 34

Talan enligt artikel 34 får endast föras på följande sätt:

-  Överklagande (dovolanie.)

Senaste uppdatering: 11/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats