Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Tfn.: (070) 370 79 11

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: nederländska, engelska, tyska, franska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn – artikel 45.2: nederländska, engelska, tyska.

Artiklarna 21 och 29

De ansökningar som omnämns i artiklarna 21 och 29 skall inlämnas till följande domstolar:

- i Nederländerna, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Artikel 33

De överklaganden som omnämns i artikel 33 skall lämnas till följande domstolar:

- i Nederländerna, till rechtbank.

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan kan endast ske

- i Nederländerna, överklagande till Högsta domstolen.

Senaste uppdatering: 26/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.