Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och övriga kontaktuppgifter som gäller för de centralmyndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 53:

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

2080 Luxemburg

Telefon:       +352 47 59 81 / 336

Fax:        +352 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 67 (b)

De språk som godtas i meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2 är franska, engelska och tyska.

Artikel 67 (c)

För intyg angående umgängesrätt och återlämnande av barn enligt artikel 45.2: franska, engelska och tyska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artikel 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

I Luxemburg: ordföranden i Tribunal d'arrondissement.

Artikel 33

De överklagande som omnämns i artikel 33 ska lämnas till följande domstolar:

I Luxemburg: till Cour d'appel.

Artikel 34

De överklaganden som omnämns i artikel 34 kan endast ske

i Luxemburg genompourvoi en cassation (kassationsbesvär).

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 11/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats