Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Artikel 67 (a)

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Två centralmyndigheter har utsetts.

1. För hela förordningen utom artikel 56 (placering i en annan medlemsstat)

Ministère de la Justice (justitieministeriet)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (avdelningen för civilrättsliga frågor och sigill)

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile (kontoret för EU-rätt, internationell privaträtt och ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden, BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Besöksadress:

5 boulevard de la Madeleine, Paris 1er

Telefon:       +33 1 44 77 61 05

Fax:        +33 1 44 77 61 22

E-post:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. För tillämpning av artikel 56 (placering i en annan medlemsstat)

Ministère de la Justice (justitieministeriet)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (avdelningen för rättsligt skydd för ungdomar)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (kontoret för rättsliga frågor och lagstiftning)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Besöksadress: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 (01) 44 77 69 02

Fax:        +33 (01) 44 77 25 78

E-post: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Artikel 67 (b)

Vilka språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: franska, engelska.

Artikel 67 (c)

För intyg beträffande umgängesrätt och återlämnande av barn i enlighet med artikel 45.2: franska, engelska.

Artiklarna 21 och 29

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

De ansökningar som omnämns i artiklarna 21 och 29 ska inlämnas till följande domstolar:

– i Frankrike, Président du Tribunal de grande instance (ordföranden för den övre underrätten för tvistemål).

Artikel 33

Överklaganden enligt artikel 33 ska inges till följande domstolar:

– i Frankrike, Cour d’appel (appellationsdomstolen).

Artikel 34

Mot ett avgörande som meddelats med anledning av att ändring sökts, i den mening som avses i artikel 34, får talan föras

– i Frankrike, endast genom pourvoi en cassation (överklagande genom kassationstalan till kassationsdomstolen).

Senaste uppdatering: 03/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.