Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och kontaktuppgifter rörande de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Justitieministeriet,
enheten för internationell rättshjälp

PB 25

00023 Statsrådet

Tfn: +358 9 1606 7628

Fax: +358 9 1606 7524

E-postadress: central.authority@om.fi

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i meddelandena till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: finska, svenska, engelska.

Artikel 67 (c)

Intyg som rör umgängesrätt och återlämnande av barn – 45.2: finska, svenska, engelska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska lämnas till följande domstolar:

- I Finland tingsrätten.

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska lämnas till följande domstolar:

- I Finland hovrätten.

Artikel 34

Ändringar enligt artikel 34 kan endast sökas på följande sätt:

- I Finland hos högsta domstolen.

Senaste uppdatering: 03/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats