Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Estland

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 53:

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-post:    central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Artikel 67 (b)

Språk som godtas i meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 57.2: Estniska, engelska.

Artikel 67 (c)

Språk som godtas i intyg om umgängesrätt och återlämnande av barn i enlighet med artikel 57.2: estniska och engelska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar i enlighet med artiklarna 21 och 29 ska lämnas till distriktsdomstolarna (maakohus):

Artikel 33

Överklaganden i enlighet med artikel 33 ska lämnas till de regionalarna domstolarna (ringkonnakohus).

Artikel 34

Överklaganden i enlighet med artikel 34 kan endast lämnas in som ett kassationsöverklagande (kassatsioonkaebus).

Senaste uppdatering: 13/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats