Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Familjerätt – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar


*obligatoriskt

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Wien

Tfn:   +43 1 52152 2134

Fax:         +43 1 52152 2829

E-post:     team.z@bmj.gv.at

Artikel 67 (b)

Språk som i enlighet med artikel 57.2 godtas i meddelandena till centralmyndigheterna: Tyska.

Artikel 67 (c)

För intyg om umgänge och om återlämnande av barn – artikel 45.2: Tyska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska inges till följande domstolar eller behöriga myndigheter:

-     i Österrike, distriktsdomstolen (Bezirksgericht).

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska inges till följande domstol:

-     i Österrike, distriktsdomstolen (Bezirksgericht).

Artikel 34

Talan enligt artikel 34 får endast föras på följande sätt:

-     i Österrike: genom överklagande (Revisionsrekurs) (som inges till distriktsdomstolen (Bezirksgericht), ställt till högsta domstolen (Oberster Gerichtshof).

Senaste uppdatering: 26/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats