Äktenskapsmål och mål om föräldraansvar

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Artikel 67 (a)

Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts enligt artikel 53:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Wien

Tfn:   +43 1 52152 2134

Fax:         +43 1 52152 2829

E-post:     team.z@bmj.gv.at

Artikel 67 (b)

Språk som i enlighet med artikel 57.2 godtas i meddelandena till centralmyndigheterna: Tyska.

Artikel 67 (c)

För intyg om umgänge och om återlämnande av barn – artikel 45.2: Tyska.

Artiklarna 21 och 29

Ansökningar enligt artiklarna 21 och 29 ska inges till följande domstolar eller behöriga myndigheter:

-     i Österrike, distriktsdomstolen (Bezirksgericht).

Artikel 33

Ansökningar om ändring enligt artikel 33 ska inges till följande domstol:

-     i Österrike, distriktsdomstolen (Bezirksgericht).

Artikel 34

Talan enligt artikel 34 får endast föras på följande sätt:

-     i Österrike: genom överklagande (Revisionsrekurs) (som inges till distriktsdomstolen (Bezirksgericht), ställt till högsta domstolen (Oberster Gerichtshof).

Senaste uppdatering: 26/11/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.