Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na základe článku 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Oddelenie ministerstva zahraničných vecí pre konzulárne záležitosti a občianske právo)

S-103 39 Štokholm

Tel.: + 46 8 405 1000 (ústredňa)/+ 46 8 405 5005 (telefón v prípade núdzových situácií mimo úradných hodín)

Fax: + 46 8 723 1176;

E-mail: ud-kc@gov.se

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: švédčina a angličtina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: Švédčina alebo angličtina.

Články 21 a 29

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Článok 21

Ak sa návrh úplne alebo čiastočne týka dieťaťa, mal by sa podať na okresný súd (tingsrätt) uvedený v kapitole 21 § 1 švédskeho zákona o rodičovstve (föräldrabalken).

Ak sa návrh netýka dieťaťa, mal by sa podať na okresný súd (tingsrätt), v ktorého územnej právomoci má protistrana bydlisko, alebo na okresný súd v obci Nacka, ak protistrana nemá bydlisko vo Švédsku.

Článok 29

Ak sa návrh úplne alebo čiastočne týka dieťaťa, mal by sa podať na okresný súd v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Brusel II.

Ak sa návrh netýka dieťaťa, mal by sa takisto podať na okresný súd v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia Brusel II.

Článok 33

Odvolania uvedené v článku 33 treba podať na okresný súd, ktorý vydal rozhodnutie.

Článok 34

Odvolania uvedené v článku 34 možno podať iba prostredníctvom podaní na odvolací súd (hovrätt) alebo na Najvyšší súd (Högsta domstolen).

Posledná aktualizácia: 07/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom