Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Taliansko

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na základe článku 53:

Ústredným orgánom pre celé územie Talianska je:
Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefón:           +39 06 68188326; +39 06 68188331; +39 06 68188335

Fax:                 +39 06 68808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: taliančina, angličtina, francúzština.

Článok 67 (c)

Jazyky prijateľné pre vydanie osvedčenia o práve na styk s dieťaťom v zmysle článku 45 ods. 2: taliančina, angličtina, francúzština.

Články 21 a 29

Žiadosti a návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

v Taliansku na odvolací súd (Corte d'appello).

Článok 33

Odvolania uvedené v článku 33 sa podávajú na tieto súdy:

v Taliansku na odvolací súd (Corte d'appello).

Článok 34

Odvolania uvedené v článku 34 sa môžu napadnúť len týmito prostriedkami:

v Taliansku prostredníctvom kasačného opravného prostriedku (cassazione).

Posledná aktualizácia: 29/10/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom