Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Grécko

Autor obsahu
Grécko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Vedúca riaditeľstva pani Argyro Eleftheriadou

Vedúca oddelenia pani Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96

11527 Atény

Tel. č.: +30 210 776 7312, +30 210 776 7311

Fax: +30 210 776 7499

E-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre korešpondenciu s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: gréčtina, angličtina, francúzština

Článok 67 (c)

Jazyky prijateľné pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa podľa článku 45 ods. 2: gréčtina, angličtina, francúzština

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

– Súd prvého stupňa v Grécku.

Návrhy majú byť podané na súde, ktorý je miestne príslušný podľa trvalého bydliska dlžníka, alebo ak dlžník nemá bydlisko, na súde v mieste pobytu dlžníka, alebo ak dlžník nemá žiadne miesto pobytu, na aténskom súde.

Článok 33

Odvolania podľa článku 33 sa podávajú na tieto súdy:

– odvolací súd v Grécku.

Článok 34

Opravné prostriedky podľa článku 34 sa môžu podávať iba týmto spôsobom:

– kasačný opravný prostriedok v Grécku.

Tieto opravné prostriedky sa podávajú na Najvyššom súde.

Posledná aktualizácia: 25/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom