Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Boli určené dva ústredné orgány.

1. Pre všetky otázky s výnimkou článku 56 (cezhraničné umiestnenia)

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Odbor pre občianske veci a pečate)

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (Úrad pre právo Únie, medzinárodné súkromné právo a vzájomnú pomoc v občianskych veciach)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa úradov:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er

Telefón:       + 33 (0)1 44 77 61 05

Fax:        +33 (0)1 44 77 61 22

E-mailová adresa:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Pre uplatňovanie článku 56 (cezhraničné umiestnenia)

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Riaditeľstvo pre súdnu ochranu mládeže)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Úrad pre súdne záležitosti a právne predpisy)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa úradov: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefón:       +33 (0)1 44 77 69 02

Fax:        +33 (0)1 44 77 25 78

E-mailová adresa: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: francúzština, angličtina.

Článok 67 (c)

Jazyky prijateľné pre osvedčenie o práve styku a osvedčenie o návrate dieťaťa – článok 45 ods. 2: francúzština, angličtina.

Články 21 a 29

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Žiadosti podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na súdoch takto:

– vo Francúzsku predsedovi súdu prvého stupňa (Président du Tribunal de grande instance).

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa podáva na tieto súdy:

– vo Francúzsku na odvolací súd (Cour d’appel).

Článok 34

Rozhodnutie o opravnom prostriedku, na ktorý sa vzťahuje článok 34:

– možno vo Francúzsku napadnúť len prostredníctvom kasačného opravného prostriedku (pourvoi en cassation).

Posledná aktualizácia: 03/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom