Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Česká republika

Telefón: +420 542 215 522

Fax: +420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Webová adresa: http://www.umpod.cz/

Kontaktné osoby:

Zdeněk Kapitán, riaditeľ

Markéta Nováková, námestníčka riaditeľa

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 ods. 2: čeština, angličtina, nemčina, francúzština.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: čeština.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa podávajú na tieto súdy:

– v Českej republike okresným súdom a súdnym exekútorom.

Článok 33

Odvolanie podľa článku 33 sa podáva na tieto súdy:

– v Českej republike okresným súdom.

Článok 34

Odvolanie podľa článku 34 možno napadnúť len týmito prostriedkami:

– v Českej republike žalobou o neplatnosť podľa § 229 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov a dovolaním podľa § 236 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov

Posledná aktualizácia: 08/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.