Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Belgicko

Rodinné právo – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností


*povinný údaj

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Tel.:     +32 2 542 67 00

Fax:     +32 2 542 70 06

E-Mail: rapt-parental@just.fgov.be

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 (2): francúzština, holandčina, nemčina, angličtina.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: k osvedčeniu musí byť priložený preklad do úradného jazyka podľa miesta výkonu. Tento jazyk (môže ísť o francúzštinu, holandčinu alebo nemčinu) je uvedený v stĺpci II zoznamu (Manuel) belgických obcí a súdnych obvodov súdov prvého stupňa, ktorý je priložený k nariadeniu Obtention des preuves (F pre francúzštinu, N pre holandčinu a D pre nemčinu).

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa predkladajú týmto súdom:

- V Belgicku tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa predkladajú týmto súdom:

- v Belgicku:

a) osoba, ktorá žiada o vydanie vyhlásenia o vykonateľnosti môže podať opravný prostriedok na cour d’appel alebo hof van beroep.

b) osoba, voči ktorej sa žiada uznanie vykonateľnosti, môže podať opravný prostriedok na tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Článok 34

Opravné prostriedky, ktoré možno podávať podľa článku 34:

- v Belgicku, pourvoi en cassation.

Posledná aktualizácia: 09/07/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom