Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Dreptul familiei - probleme matrimoniale și de răspundere părintească


*mențiuni obligatorii

Článok 67 (a)

Názvy, adresy a spôsoby komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 53:

Oddelenie pre právne a medzinárodné záležitosti právnej ochrany mladistvých Ministerstva spravodlivosti

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Tel: (070) 370 79 11

Článok 67 (b)

Jazyky prijateľné pre styk s ústrednými orgánmi podľa článku 57 (2): holandčina, angličtina, nemčina, francúzština.

Článok 67 (c)

Pre osvedčenie o práve styku s dieťaťom a osvedčenie týkajúce sa návratu dieťaťa – článok 45 ods. 2: holandčina, angličtina, nemčina.

Články 21 a 29

Návrhy podľa článkov 21 a 29 sa predkladajú týmto súdom:

- v Holandsku voorzieningenrechter van de rechtbank.

Článok 33

Opravné prostriedky podľa článku 33 sa predkladajú týmto súdom:

- v Holandsku rechtbank.

Článok 34

Opravné prostriedky, ktoré možno podávať podľa článku 34:

- v Holandsku opravný prostriedok podaný na najvyšší súd.

Posledná aktualizácia: 26/09/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site