Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Lituania

Dreptul familiei - probleme matrimoniale și de răspundere părintească


*mențiuni obligatorii

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Telefon: +370 5 2662933

Faks:       +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Telefon: +370 5 266 42 01

Faks:       +370 5 260 38 13

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: leedu keel, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: leedu keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Leedus: Lietuvos apeliacinis teismas [apellatsioonikohus].

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Leedus: Lietuvos apeliacinis teismas [apellatsioonikohus].

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Leedus: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kassatsioonkaebus ülemkohtule].

Viimati uuendatud: 26/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site