Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Dreptul familiei - probleme matrimoniale și de răspundere părintească


*mențiuni obligatorii

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Tel.:     32 2 542 67 00

Faks:    32 2 542 70 06

E-Mail: rapt-parental@just.fgov.be

Art. 67 (b)

Informację o tym, jakie języki są akceptowane dla dokumentów przekazywanych organom centralnym na podstawie art. 57 ust. 2: francuski, niderlandzki, niemiecki, angielski.

Art. 67 (c)

W przypadku świadectw dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka – art. 45 ust. 2: świadectwu towarzyszy tłumaczenie w języku urzędowym miejsca wykonania. Język ten (odpowiednio francuski, niderlandzki lub niemiecki) jest określony w kolumnie II listy (Manuel) gmin belgijskich i okręgów sądowych sądów pierwszej instancji tribunaux de première instance załączonej do rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów Obtention des preuves (F – francuski, N – niderlandzki, D – niemiecki).

Art. 21 i 29

Wnioski określone w art. 21 i 29 składa się w następujących sądach:

- w Belgii w tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht.

Art. 33

Odwołania określone w art. 33 składa się w następujących sądach:

- w Belgii:

(a) osoba, która wystąpiła o wydanie stwierdzenia wykonalności orzeczenia może złożyć odwołanie do cour d’appel lub hof van beroep.

(b) osoba, przeciwko której wystąpiono z wnioskiem o wykonanie orzeczenia, może odwołać się do tribunal de premičre instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Art. 34

Odwołania określone w art. 34, mogą być składane:

- w Belgii, skarga kasacyjna.

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site