Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53

Prokuratura Generalna przy Sądzie Najwyższym

Prokuratura Generalna (Parquet Général)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon:       +352 47 59 81 / 336

Faks:        +352 47 05 50

Adres e-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Art. 67 (b)

Językami akceptowanymi na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi na podstawie art. 57 ust. 2 są: język francuski, język angielski i język niemiecki.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia o osobistej styczności z dzieckiem oraz zaświadczenia o powrocie dziecka – art. 45 ust. 2: język francuski, język angielski i język niemiecki.

Art. 21 i 29

Wnioski zgodnie z art. 21 i 29 należy składać do następujących sądów:

w Luksemburgu – do prezesa sądu okręgowego (Tribunal d'arrondissement).

Art. 33

Środki zaskarżenia zgodnie z art. 33 wnosi się do następujących sądów:

w Luksemburgu – do Sądu Apelacyjnego (Cour d'appel).

Art. 34

Na podstawie art. 34 orzeczenie wydane na podstawie wniesionego środka zaskarżenia może być zaskarżone:

- w Luksemburgu – jedynie w drodze wniesienia skargi kasacyjnej (pourvoi en cassation).

Ostatnia aktualizacja: 08/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.