Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Węgry

Autor treści:
Węgry

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy oraz środki komunikacji organów centralnych wskazanych na podstawie art. 53 można znaleźć za pomocą wyszukiwarki dostępnej na górze strony.

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: węgierski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 67 (c)

Językami akceptowanymi na potrzeby świadectw dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem oraz powrotu dziecka na podstawie art. 45 ust. 2 są: węgierski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 21 i 29

Sądami, do których można wnieść wnioski, o których mowa w art. 21 i 29, są:

– na Węgrzech, sąd rejonowy działający przy siedzibie właściwego sądu okręgowego (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) oraz, w Budapeszcie, Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Art. 33

Sądami, do których można wnieść środki zaskarżenia, o których mowa w art. 33, są:

– na Węgrzech, sądy okręgowe (törvényszék) oraz, w Budapeszcie, Sąd Okręgowy dla m.st. Budapesztu (Fővárosi Törvényszék).

Art. 34

Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia na podstawie art. 34 przysługuje jedynie:

— na Węgrzech: skarga kasacyjna (felülvizsgálati kérelem).

Ostatnia aktualizacja: 27/10/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.