Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Francja

Autor treści:
Francja

Art. 67 (a)

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53

Wyznaczono dwa organy centralne.

1. W odniesieniu do całego rozporządzenia, z wyjątkiem art. 56 (umieszczenie dziecka w innym państwie członkowskim)

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adres biura:

5, boulevard de la Madeleine, Paris 1er

Tel.: + 33 1 44 77 61 05

Faks: +33 1 44 77 61 22

Adres e-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. W odniesieniu do stosowania art. 56 (umieszczenie dziecka w innym państwie członkowskim)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adres biura: Le Millénaire, 35 rue de la Gare, Paris 19ème

Tel.: +33 (01) 44 77 69 02

Faks: +33(01) 44 77 25 78

Adres e-mail: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Art. 67 (b)

Językami akceptowanymi na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi na podstawie art. 57 ust. 2 są francuski i angielski.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia o osobistej styczności z dzieckiem oraz zaświadczenia o powrocie dziecka – art. 45 ust. 2: francuski i angielski.

Art. 21 i 29

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Wnioski zgodnie z art. 21 i 29 należy składać do następujących sądów:

– we Francji do prezesa sądu wielkiej instancji (Président du Tribunal de grande instance).

Art. 33

Środki zaskarżenia zgodnie z art. 33 wnosi się do następujących sądów:

– we Francji do sądu apelacyjnego (Cour d'appel).

Art. 34

Na podstawie art. 34 orzeczenie wydane na podstawie wniesionego środka zaskarżenia może być zaskarżone:

– we Francji jedynie w drodze wniesienia skargi kasacyjnej (pourvoi en cassation).

Ostatnia aktualizacja: 03/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.