Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Art. 67 (a)

Nazwy, adresy i sposoby komunikowania się dla organów centralnych wyznaczonych na podstawie art. 53:

Urząd ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Republika Czeska

Telefon: 00420 542 215 522

Faks: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Strona internetowa: http://www.umpod.cz/

Osoby wyznaczone do kontaktów:

Zdeněk Kapitán, Dyrektor

Markéta Nováková, Zastępca Dyrektora

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: czeski, angielski, niemiecki i francuski.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem i powrotu dziecka – art. 45 ust. 2: język czeski

Art. 21 i 29

Wnioski na podstawie art. 21 i art. 29 należy wnosić w Republice Czeskiej do następujących organów bądź podmiotów:

- sądy rejonowe (okresní soudy) lub komornicy sądowi (soudní exekutoři).

Art. 33

Środki zaskarżenia na podstawie art. 33 należy wnosić w Republice Czeskiej do następujących sądów:

- sądy rejonowe (okresní soudy).

Art. 34

Jedynymi środkami zaskarżenia, które można wnieść na podstawie art. 34 w Republice Czeskiej, są:

- skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia (žaloba pro zmatečnost) na podstawie art. 229 i nast. ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego), z późniejszymi zmianami, oraz skarga kasacyjna (dovolání) na podstawie art. 236 i nast. ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego), z późniejszymi zmianami.

Ostatnia aktualizacja: 08/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.