Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Chorwacja

Prawo rodzinne – sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


*pole musi zostać wypełnione

Art. 67 (a)

Nazwa, adresy oraz środki komunikacji organów centralnych wskazanych na podstawie art. 53:

Ministerstwo Demografii, Spraw Rodzinnych, Młodzieży i Polityki Społecznej (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Strona internetowa: http://www.mdomsp.hr/

E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

Tel.: +385 1 555 7111

Faks: +385 1 555 7222

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki:

a) język chorwacki lub angielski na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi;

b) język chorwacki – we wnioskach.

Art. 67 (c)

Na podstawie art. 45 ust. 2 na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem akceptowane są następujące języki:

język chorwacki.

Art. 21 i 29

Wnioski przewidziane w art. 21 i 29 należy wnosić do następujących sądów:

Sądy rejonowe (l.poj općinski sud) są właściwe do przyjmowania i rozpoznawania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczenia.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 33

Środki zaskarżenia przewidziane w art. 33 należy wnosić do następujących sądów.

Środki zaskarżenia należy wnosić do sądu drugiej instancji (sądu okręgowego) (l.poj. županijski sud) za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, który wydał orzeczenie (sądu rejonowego).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 34

Środki zaskarżenia na podstawie art. 34:

Wyrok wydany w postępowaniu odwoławczym może być zaskarżony przez strony w drodze wniesienia skargi o wznowienie postępowania (ponavljanje postupka) – art. 421–428 ustawy o postępowaniu cywilnym. Skargę o wznowienie postępowania należy wnieść do sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji (sądu rejonowego).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Ostatnia aktualizacja: 05/07/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony