Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Zviedrija

Ģimenes tiesības - laulības lietas un vecāku atbildība


*jāaizpilda obligāti

67. pants (a)

Nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi centrālajām iestādēm, kas noteikti saskaņā ar 53. pantu:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Ārlietu ministrijas Konsulāro lietu un civiltiesību departaments)

S-103 39 Stockholm

Tālrunis:    +46 (8) 405 1000 (centrāle) / +46 (8) 405 5005 (ārkārtas zvaniem ārpus darba laika)

Fakss:     +46 (8) 723 1176;

E-pasta adrese: ud-kc@gov.se

67. pants (b)

Saziņai ar centrālajām iestādēm pieņemamās valodas saskaņā ar 57. panta 2. punktu ir zviedru valoda un angļu valoda.

67. pants (c)

Apliecinājumam par saskarsmes tiesībām un bērna atgriešanu - 45. panta 2. punkts: zviedru valoda un angļu valoda.

21. un 29. pants

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

21. pants

Ja pieteikums pilnībā vai daļēji attiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz apgabaltiesā (tingsrätt), kā paredzēts Zviedrijas bērnu un vecāku kodeksa (föräldrabalken) 21. nodaļas 1. iedaļā.

Ja pieteikums neattiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz tajā apgabaltiesā, kuras jurisdikcijā otrai pusei ir dzīvesvieta, vai Nacka apgabaltiesā, ja otra puse nav Zviedrijas iedzīvotājs.

29. pants

Ja pieteikums pilnībā vai daļēji attiecas uz bērnu, tas ir jāiesniedz apgabaltiesā saskaņā ar Briseles II regulas 29. panta 2. punktu.

Ja pieteikums neattiecas uz bērnu, tas tāpat ir jāiesniedz apgabaltiesā, kas noteikta saskaņā ar Briseles II regulas 29. panta 2. punktu.

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, ir jāiesniedz apgabaltiesā, kas pasludinājusi attiecīgo nolēmumu.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai apelācijas tiesai (hovrätt) un Augstākajai tiesai (Högsta domstolen).

Lapa atjaunināta: 07/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu