Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Teisingumo ministerija

Tarptautinės vaikų teisinės apsaugos ir tarptautinio įvaikinimo direktoratas

Tel. (+359 2) 9237302

E. paštas L_Chernogorova@justice.government.bg

Faksas (+359 2) 9871557

Adresas: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulgarija

(visiems į Reglamento taikymo sritį patenkantiems klausimams, susijusiems su tėvų pareigomis ir vaikų grobimu ir įkurdinimu (56 straipsnis))

Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir Europos reikalų direktoratas

Tel. (+359 2) 9237413

Faksas (+359 2) 9809223

Adresas: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulgarija

(visiems į Reglamento taikymo sritį patenkantiems klausimams, išskyrus susijusius su tėvų pareigomis ir vaikų grobimu ir įkurdinimu (56 straipsnis))

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms, paskirtoms pagal 57 straipsnio 2 dalį: bulgarų, anglų ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, kuriomis priimamas pažymėjimas, susijęs su bendravimo teisėmis, numatytas 45 straipsnio 2 dalyje: bulgarų, anglų ir prancūzų.

21 ir 29 straipsniai

21 straipsnio 2 dalyje nurodytos įstaigos, kompetentingos pripažinti teismo sprendimus, susijusius su santuoka ir tėvų pareigomis, yra institucijos, kompetentingos registruoti, tai yra, savivaldybių merai (Civilinio proceso kodekso 621 straipsnio 2 dalis).

21 straipsnio 3 dalyje nurodyta įstaiga, kompetentinga pripažinti teismo sprendimus, yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijai priklauso atsakovo nuolatinė arba registruota gyvenamoji vieta arba, jei ta šalis neturi nuolatinės arba registruotos gyvenamosios vietos Bulgarijos Respublikoje, suinteresuotosios šalies nuolatinė arba registruota gyvenamoji vieta (Civilinio proceso kodekso 622 straipsnio 1 dalis). Jeigu suinteresuotoji šalis taip pat neturi nuolatinės arba registruotos gyvenamosios vietos Bulgarijoje, prašymas turi būti pateikiamas Sofijos miesto teismui.

Kompetentinga institucija, kuriai turi būti pateikiamas 29 straipsnyje nurodytas prašymas paskelbti kitoje ES valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą vykdytinu, yra apygardos teismas, kurio jurisdikcijai priklauso skolininko nuolatinė arba registruota gyvenamoji vieta arba vykdymo vieta. (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 1 dalis)

33 straipsnis

Sprendimą galima apskųsti pateikus skundą Sofijos apeliaciniam teismui. (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalies pirmasis sakinys)

34 straipsnis

Sofijos apeliacinio teismo sprendimai gali būti skundžiami kasacine tvarka, pateikiant skundą Aukščiausiajam kasaciniam teismui. (Civilinio proceso kodekso 623 straipsnio 6 dalies antrasis sakinys).

Paskutinis naujinimas: 11/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.