Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ruotsi

Perheoikeus – avioliittoasiat ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


*pakollinen kenttä

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Ulkoasiainministeriön konsuliasioiden ja siviilioikeudellisten asioiden yksikkö)

S-103 39 Stockholm

Puhelin:    +46 (8) 405 1000 (vaihde) / +46 (8) 405 5005 (hätätilanteet virka-ajan ulkopuolella)

Faksi:     +46 (8) 723 1176;

Sähköpostiosoite: ud-kc@gov.se

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: ruotsi ja englanti.

67 artiklan c alakohta

Kielet, joilla 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus lapsen tapaamisoikeudesta ja lapsen palauttamisesta voidaan toimittaa: ruotsi ja englanti.

21 ja 29 artikla

Tämän sivun alkukielistä versiota ruotsi on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

21 artikla

Jos hakemus liittyy kokonaan tai osittain lapsen henkilöön, hakemus tehdään vanhemmuuskaaren (föräldrabalken) 1 §:n 21 momentissa tarkoitetussa käräjäoikeudessa.

Jos hakemus ei liity lapsen henkilöön, hakemus tehdään siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vastapuolella on kotipaikka, tai Nackan käräjäoikeudessa, jos vastapuolen kotipaikka ei ole Ruotsissa.

29 artikla

Jos hakemus liittyy kokonaan tai osittain lapsen henkilöön, hakemus tehdään Bryssel II -asetuksen 29 artiklan 2 kohdan mukaisessa käräjäoikeudessa.

Jos hakemus ei liity lapsen henkilöön, hakemus tehdään Bryssel II -asetuksen 29 artiklan 2 kohdan mukaisessa käräjäoikeudessa.

33 artikla

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitetut valitukset jätetään päätöksen tehneelle käräjäoikeudelle.

34 artikla

Asetuksen 34 artiklassa tarkoitetut valitukset voidaan tehdä ainoastaan valittamalla hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme