Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

67 artiklan a alakohta

Edellä olevan 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Puhelin.: +32 2 542 67 00

Faksi: +32 2 542 70 06

Sähköpostiosoite: rapt-parental@just.fgov.be

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: ranska, hollanti, saksa, englanti.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus – 45 artiklan 2 kohta: todistuksen mukana on toimitettava sen käännös, joka on laadittu täytäntöönpanopaikan virallisella kielellä. Käytettävä kieli (paikkakunnasta riippuen joko ranska, hollanti tai saksa) täsmennetään todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen liitteenä olevan luettelon (Käsikirja) II sarakkeessa, jossa luetellaan Belgian kunnat ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten tuomiopiirit (F = ranska, N = hollanti ja D = saksa).

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan seuraaville tuomioistuimille:

- Belgiassa tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/ erstinstanzliches Gericht.

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan jollekin seuraavista tuomioistuimista:

- Belgiassa:

(a) henkilö, joka hakee täytäntöönpanokelpoisuuden toteamista, voi nostaa kanteen seuraavassa tuomioistuimessa: cour d’appel / hof van beroep.

(b) henkilö, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, voi vastustaa sitä seuraavassa tuomioistuimessa: tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht.

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea ainoastaan seuraavasti:

- Belgiassa, kassaatiovalitus.

Päivitetty viimeksi: 09/07/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.