Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Perekonnaõigus – abieluasjad ja vanemlik vastutus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Välisministeeriumi konsulaarküsimuste ja tsiviilõiguse osakond)

S-103 39 Stockholm

Telefon:    +46 (8) 405 1000 (üldnumber) / +46 (8) 405 5005 (tööajaväline hädaabinumber)

Faks:     +46 (8) 723 1176;

E-posti aadress: ud-kc@gov.se

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled rootsi keel ja inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul artikli 45 lõike 2 kohaselt: rootsi või inglise keel.

Artiklid 21 ja 29

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rootsi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Artikkel 21

Kui kohaldamine on seotud üksnes või osaliselt lapse isikuga, siis tuleks pöörduda Rootsi perekonnaseaduse (föräldrabalken) 21. peatüki paragrahvi 1 kohasesse piirkonnakohtusse (tingsrätt).

Kui kohaldamine ei ole seotud lapse isikuga, siis tuleks pöörduda teise poole elukoha järgsesse piirkonnakohtusse või kui teine pool ei ole Rootsi elanik, siis Nacka piirkonnakohtusse.

Artikkel 29

Kui kohaldamine on seotud üksnes või osaliselt lapse isikuga, siis tuleks pöörduda Brüsseli II määruse artikli 29 lõike 2 kohasesse piirkonnakohtusse.

Kui kohaldamine ei ole seotud lapse isikuga, siis tuleks samuti pöörduda Brüsseli II määruse artikli 29 lõike 2 kohaselt määratud piirkonnakohtusse.

Artikkel 33

Artiklis 33 sätestatud kaebused tuleb esitada otsuse teinud piirkonnakohtule.

Artikkel 34

Artiklis 34 sätestatud kaebusi saab esitada üksnes apellatsioonikohtule (hovrätt) või ülemkohtule (Högsta domstolen).

Viimati uuendatud: 07/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta