Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Perekonnaõigus – abieluasjad ja vanemlik vastutus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid on järgmised:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Slovaki Vabariigi justiitsministeerium)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava (artikli 55 punkt c)

Telefon:      +421 2 888 91 111

Faks:         +421 2 888 91 605

Veebisait: http://www.justice.gov.sk/

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava (artikli 55 punktid a, b, d ja e ning artikkel 56)

Telefon:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Faks:          +421 2 20 46 32 58

E-posti aadress: cipc@cipc.gov.sk

info@cipc.gov.sk

Veebisait: http://www.cipc.sk

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled on järgmised:

  • artikli 55 punkti c kohaldamisel: slovaki, inglise ja prantsuse keel;
  • artikli 55 punkti d kohaldamisel: slovaki, inglise ja tšehhi keel;
  • artikli 55 punktide a, b ja e kohaldamisel: slovaki, inglise, prantsuse, tšehhi ja saksa keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetav keel on: slovaki keel.

Artiklid 21 ja 29

Artikli 21 kohased taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

a) selliste kohtuotsuste tunnustamise taotlused, mis on seotud lahutuse, kooselu lõpetamise ja abielu kehtetuks tunnistamisega, esitatakse Bratislava piirkonnakohtule (krajský súd v Bratislave);

b) selliste kohtuotsuste tunnustamise taotlused, mis on seotud vanemliku vastutusega, esitatakse lapse elukohajärgsele ringkonnakohtule (okresný súd), või juhul kui lapse elukoht ei ole Slovaki Vabariigis, Bratislava I ringkonnakohtule (okresný súd Bratislava I).

Artikli 29 kohased taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

b) täitmisotsuse taotlus esitatakse lapse elukohajärgsele ringkonnakohtule (okresný súd) või juhul kui lapse elukoht ei ole Slovaki Vabariigis, Bratislava I ringkonnakohtule (okresný súd Bratislava I).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased kaebused esitatakse järgmistele kohtutele:

– apellatsioonkaebused esitatakse ringkonnakohtule.

Artikkel 34

Artikli 34 kohaselt algatatav menetlus on järgmine:

edasikaebamine.

Viimati uuendatud: 11/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta