Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Keskasutus on kogu Itaalias
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (alaealiste ja kogukonnaga seotud justiitsküsimuste osakond justiitsministeeriumis)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faks:                 +39 06 68808085

E-posti aadress: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse tõendi ja lapse tagasitoomise taotluse puhul vastuvõetavad keeled: itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused tuleks esitada allpool nimetatud kohtule:

Itaalias apellatsioonikohus (Corte d'appello).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused tuleks esitada allpool nimetatud kohtule:

Itaalias apellatsioonikohus (Corte d'appello).

Artikkel 34

Artikli 34 kohaseid apellatsioonkaebusi võib esitada ainult järgmiselt:

Itaalias kassatsioonkaebusena (cassazione).

Viimati uuendatud: 03/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.