Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform (justiits-, võrdõiguslikkuse ja õigusreformi ministeerium)

Department of Justice, Equality and Law Reform (justiits-, võrdõiguslikkuse ja õigusreformi osakond)

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Telefon: +353 1479 0200

Faks: +353 1479 0201

E-post: child_abduct_inbox@justice.ie

Artikkel 67 (b)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: iiri ja/või inglise keel ning prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled: inglise ja/või iiri keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgemale kohtule (High Court).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgemale kohtule.

Artikkel 34

Iirimaal apellatsioonikohtule (Court of Appeal) esitatav kassatsioonkaebus. (Tuleb siiski märkida, et kooskõlas Iiri põhiseadusega on ülemkohtul (Supreme Court) apellatsioonipädevus kõrgema kohtu otsuste suhtes, kui ta on veendunud, et seda õigustavad erandlikud asjaolud.  Ülemkohtul on ka apellatsioonipädevus apellatsioonikohtu otsuste suhtes, kui ta leiab, et teatavad põhiseaduses sätestatud tingimused on täidetud).

Viimati uuendatud: 29/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.