Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ungari

Perekonnaõigus – abieluasjad ja vanemlik vastutus


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid leiate, kui kasutate veebilehe ülaosas olevat otsinguvahendit.

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutusega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul aktsepteeritavad keeled ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 nimetatud taotlusi võib esitada järgmistele kohtutele:

– Ungaris pädeva üldkohtu juures asuv piirkonnakohus (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) ja Budapestis Buda keskpiirkonnakohus (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Artikkel 33

Artiklis 33 nimetatud apellatsioonkaebuse võib esitada järgmistele kohtutele:

– Ungaris üldkohus (törvényszék) ja Budapestis Budapesti linna üldkohus (Fővárosi Törvényszék).

Artikkel 34

Vastavalt artiklile 34 apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse võib vaidlustada ainult:

– Ungaris: esitades otsuse läbivaatamise taotluse (felülvizsgálati kérelem).

Viimati uuendatud: 27/10/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta