Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

demograafia, perekonna, noorte ja sotsiaalpoliitika ministeerium (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10 000 Zagreb

Veebisait: http://www.mdomsp.hr/

E-posti aadress: ministarstvo@mdomsp.hr

Telefon: +385 1 555 7111

Faks: +385 1 555 7222

Artikkel 67 (b)

Keeled, mida aktsepteeritakse keskasutustega suhtlemisel vastavalt artikli 57 lõikele 2:

a) horvaadi või inglise keel suhtlemisel keskasutustega;

b) horvaadi keel taotluste esitamisel.

Artikkel 67 (c)

Keeled, mida aktsepteeritakse suhtlusõiguse tõendi puhul vastavalt artikli 45 lõikele 2:

horvaadi keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 ettenähtud taotlused tuleb esitada järgmistele kohtutele:

täitmisotsuse taotlusi võtavad vastu ja nende kohta teevad otsuseid munitsipaalkohtud (općinski sudovi).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused tuleb esitada järgmistele kohtutele:

apellatsioonkaebus esitatakse teise astme kohtule (maakonnakohtule; županijski sud) selle esimese astme kohtu kaudu, kes võttis vastu otsuse, mille peale apellatsioon esitatakse (munitsipaalkohus; općinski sud).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 34

Artikli 34 kohased apellatsioonkaebused:

Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse võib pool vaidlustada, esitades taotluse uue menetluse alustamiseks (tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklid 421–428). Uue menetluse alustamise taotlus tuleb esitada sellele kohtule, kes tegi otsuse esimeses astmes (munitsipaalkohus).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Viimati uuendatud: 05/07/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.