Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Μάλτα

Οικογενειακό δίκαιο - γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Oνόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Ο Διευθυντής

Department for Social Welfare Standards (Τμήμα Προτύπων Κοινωνικής Ευημερίας)

Ministry for the Family and Social Solidarity (Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Bugeja Institute (Ινστιτούτο Bugeja)

St Joseph High Road

Sta Venera — Μάλτα

Τηλ.: +356 21 441311/ 21480130

Φαξ: +356 21 490468

Άρθρο 67 (β)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: μαλτεζικά, αγγλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2: μαλτεζικά, αγγλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

Στη Μάλτα, το Civil Court (Πρωτοδικείο) (Τμήμα Οικογενειακών Διαφορών) και στο Gozo, το Court of Magistrates (πρωτοβάθμιο δικαστήριο) (Gozo) (Τμήμα Οικογενειακών Διαφορών) (ανώτερη δικαιοδοσία).

Άρθρο 33

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 33 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

— στη Μάλτα και στο Gozo, στο Qorti tal-Appell [Εφετείο] σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις προσφυγές στον Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας — κεφάλαιο 12.

Άρθρο 34

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να υποβληθούν μόνο: η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει στο εθνικό δίκαιο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/05/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο