Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Άρθρο 67 (α)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Oνόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Ο Διευθυντής

Department for Social Welfare Standards (Τμήμα Προτύπων Κοινωνικής Ευημερίας)

Ministry for the Family and Social Solidarity (Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Bugeja Institute (Ινστιτούτο Bugeja)

St Joseph High Road

Sta Venera — Μάλτα

Τηλ.: +356 21 441311/ 21480130

Φαξ: +356 21 490468

Άρθρο 67 (β)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: μαλτεζικά, αγγλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2: μαλτεζικά, αγγλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

Στη Μάλτα, το Civil Court (Πρωτοδικείο) (Τμήμα Οικογενειακών Διαφορών) και στο Gozo, το Court of Magistrates (πρωτοβάθμιο δικαστήριο) (Gozo) (Τμήμα Οικογενειακών Διαφορών) (ανώτερη δικαιοδοσία).

Άρθρο 33

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 33 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

— στη Μάλτα και στο Gozo, στο Qorti tal-Appell [Εφετείο] σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις προσφυγές στον Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας — κεφάλαιο 12.

Άρθρο 34

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να υποβληθούν μόνο: η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει στο εθνικό δίκαιο.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.