Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Οικογενειακό δίκαιο - γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Έχουν διοριστεί δύο κεντρικές αρχές.

1. Για το σύνολο του κανονισμού με εξαίρεση το άρθρο 56 (διασυνοριακές τοποθετήσεις)

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la Justice)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Διεύθυνση γραφείων:

5, boulevard de la Madeleine Paris 1er

Τηλέφωνο:       + 33 1 44 77 61 05

Φαξ:        +33 1 44 77 61 22

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 56 (διασυνοριακές τοποθετήσεις)

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la Justice)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Διεύθυνση γραφείων: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Τηλέφωνο:       +33 (01) 44 77 69 02

Φαξ:        +33(01) 44 77 25 78

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Άρθρο 67 (β)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για κοινοποιήσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: γαλλικά, αγγλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Για το πιστοποιητικό σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας και το πιστοποιητικό που αφορά την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: γαλλικά, αγγλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- στη Γαλλία, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου (Tribunal de grande instance).

Άρθρο 33

Η προσφυγή του άρθρου 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- στη Γαλλία, ενώπιον του εφετείου (Cour d’appel).

Άρθρο 34

Κατά της απόφασης επί της προσφυγής του άρθρου 34 μπορεί να ασκηθεί αποκλειστικά:

- στη Γαλλία, αναίρεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/07/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο