Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Άρθρο 67 (α)

Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας των κεντρικών αρχών που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Υπουργείο Δημογραφίας, Οικογένειας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Διαδίκτυο: http://www.mdomsp.hr/

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: ministarstvo@mdomsp.hr

Τηλ. +385 1 555 7111

Φαξ: +385 1 555 7222

Άρθρο 67 (β)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2:

α) για επικοινωνία με τις κεντρικές αρχές, κροατικά ή αγγλικά

β) για αιτήσεις, κροατικά

Άρθρο 67 (γ)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας γονέα τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2:

Κροατικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

Τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) είναι αρμόδια να παραλαμβάνουν αιτήσεις για την κήρυξη της εκτελεστότητας και να αποφασίζουν σχετικά με τις αιτήσεις.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 33

Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:

Η προσφυγή ασκείται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο [επαρχιακό δικαστήριο (županijski sud) μέσω του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε την απόφαση [δημοτικό δικαστήριο (općinski sud)].

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 34

Ένδικα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 34:

Η απόφαση που εκδίδεται για την προσφυγή μπορεί να προσβληθεί από έναν διάδικο με την υποβολή αίτησης αναθεώρησης (άρθρα 421-428 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό [δημοτικό δικαστήριο (općinski sud)].

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/07/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.