Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler

Den centrale myndighed for hele Italien er
"il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità"

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Tlf.:         +39 06 68188326, 06 68188331, 06 68188335

Fax:                 +39 06 68808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: italiensk, engelsk, fransk.

Artikel 67 (c)

For en erklæring om samværsret og tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: italiensk, engelsk, fransk.

Artikel 21 og 29

De anmodninger, der er omhandlet i artikel 21 og 29, bør indgives til følgende retter:

i Italien, "Corte d'appello"

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

i Italien "Corte d'appello"

Artikel 34

Afgørelser i appelsager efter artikel 34 kan kun anfægtes:

i Italien ved appel vedrørende et retligt spørgsmål (cassazione).

Sidste opdatering: 03/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.